SJVFS 2002:30

Statens jordbruksverks föreskrifter om LAG-gruppens handläggning av stödärenden inom gemenskaps initiativet Leader+

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om LAG-gruppens

handläggning av stödärenden inom gemenskaps -

initiativet Leader+;

beslutade den 24 april 2002

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 22 § förordningen

(1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder, följande.

SJVFS 2002:30

Utkom från trycket

den 14 maj 2002

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om EG:s strukturfonder avseende stöd

från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om all-

männa bestämmelser för strukturfonderna1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1159/2000 av den 30 maj 2000

om de informations- och offentlighetsåtgärder som medlemsstaterna skall

vidta när det gäller stöd från strukturfonderna2,

3. kommissionens förordning 1681/94 av den 11 juli 1994 om oriktig-

heter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband

med finansieringen av strukturpolitiken och om organisationen av ett

informationssystem på detta område3,

4. kommissionens förordning (EG) 1685/2000 av den 28 juli 2000 om

närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr

1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser

som medfinansieras av strukturfonderna4,

5. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om

stöd till utveckling av landsbygden, samt

6. förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder

(strukturfondsförordningen).

1 EGT nr L 161, 26.6.1999, s 1 (Celex 31999R1260).

2 EGT nr L 130, 31.5.2000, s 30 (Celex 32000R1159).

3 EGT nr L 178, 12.7.1994, s 43 (Celex 31994R1681).

4 EGT nr L 193, 29.7.2000, s 39 (Celex 32000R1685).

SJVFS 2002:30

2

Beredning av förslag till beslut

2 § Vid beredning av förslag till beslut om stöd skall LAG-gruppen an-

vända sig av en blankett som fastställts av Jordbruksverket, E18.20,

”Checklista för beslut”.

3 § Förslaget till beslut om stöd skall vara upprättat på en blankett som

fastställts av Jordbruksverket, E18.21, ”Beslut” och undertecknas av en av

LAG-gruppen bemyndigad person.

Till förslaget till beslut om stöd skall en handläggningsrapport bi-

fogas. Handläggningsrapporten skall vara undertecknad av en av LAG-

gruppen bemyndigad person och vara upprättad på en blankett som

fastställts av Jordbruksverket, E18.22, ”Handläggningsrapport för beslut”.

4 § Om projektet genomförs av annan än LAG-gruppen skall LAG-grup-

pen upprätta ett avtal med den som genomför projektet vari denne åtar sig

att följa de villkor som angetts i Jordbruksverkets beslut om stöd. Avtalet

skall vara upprättat på en blankett som fastställts av Jordbruksve rket. För

beslut som avser enskilda projekt skall avtalet upprättas på blanketten,

E18.23, ”Leader+-avtal projekt”. För beslut som avser projekt inom ett

ramprogram skall avtalet upprättas på blanketten, E18.24, ”Leader+-avtal

ramprogram”.

Allmänna villkor för utbetalning

5 § LAG-gruppen skall i sin bokföring redovisa varje verksamhet separat,

s.k. projektredovisning. Av denna redovisning skall framgå den stöd-

berättigande verksamhetens intäkter, kostnader och betalningar. Grunden

för varje verksamhet är ett beslut om stöd.

6 § Ansökan om utbetalning skall ske i enlighet med Jordbruksverkets

anvisningar.

Utbetalning sker i efterskott för redovisade och verifierade stödberä t-

tigande kostnader som avser verksamhet och betalningar som genomförts

under projekttiden och under förutsättning att den nationella offentliga

medfinansieringen som svarar mot de rekvirerade medlen är utbetald.

Jordbruksverket får medge undantag från kravet på motsvarande nationell

offentlig medfinansiering.

7 § Stödbelopp upp till 80 procent av det maximala stödbeloppet enligt

beslutet om stöd får utbetalas före slutredovisning. Om särskilda skä l

föreligger får större del betalas ut. Den kvarvarande delen av stödet beta-

las ut i samband med slutredovisningen.

SJVFS 2002:30

3

Beredning av rekvisition

8 § LAG-gruppen skall inför varje rekvisition ha tillgång till

1. projektredovisning,

2. kopior av fullständiga verifikationer för projektets kostnader, intäk-

ter och betalningar, samt

3. lägesrapport eller, om rekvisitionen avser slututbetalning, slutrap-

port.

Lägesrapporten skall innehålla information om

1. projektets aktiviteter sedan föregående rekvisition, samt

2. eventuella avvikelser jämfört med projektets kostnadsbudget och

skälen till sådana avvikelser.

Slutrapporten skall innehålla information om

1. projektets aktiviteter sedan föregående rekvisition,

2. eventuella avvikelser jämfört med projektets kostnadsbudget och

skälen till sådana avvikelser,

3. projektets resultat jämfört med förväntat resultat, samt

4. motivering till eventuella skillnader mellan förväntat och faktiskt

resultat.

9 § Vid granskning av underlag för rekvisitioner och redovisning av

kostnader och intäkter skall LAG-gruppen använda sig av en blankett som

fastställts av Jordbruksverket, E18.25,”Checklista för rekvisition”.

De stödberättigande kostnaderna skall sammanställas på en blankett

som fastställts av Jordbruksverket, E18.26, ”Rekvisition”. Rekvisitionen

skall vara ifylld i enlighet med de anvisningar som hör till blanketten och

undertecknas av en av LAG-gruppen bemyndigad person.

10 § I de fall som anges i 4 § skall LAG-gruppen på lämpligt sätt tillfö r-

säkra sig dels rätt till tillträde på platsen, dels rätt att ta del av samtliga

projektets handlingar och all bokföring. Vid kontroll på plats skall LAG-

gruppen föra protokoll, som fogas till ärendet.

Underlag för ansökan om utbetalning till projekt

11 § Vid rekv isition skall följande underlag ges in till Jordbruksverket

1. rekvisitionen, samt

2. en handläggningsrapport undertecknad av en av LAG-gruppen

bemyndigad person. Rapporten skall vara upprättad på en blankett som

fastställts av Jordbruksverket, E18.27, ”Handläggningsrapport för

rekvisition”.

LAG-gruppen skall på Jordbruksverkets begäran överlämna de hand-

lingar som anges i 8 §, samt även samtliga övriga handlingar från projekt.

SJVFS 2002:30

4

Återkrav

12 § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas till-

baka.

13 § Stödet skall återbetalas om investeringen, inom fem år från dagen för

beslutet om stöd,

1. a) används för annat ändamål än det avsedda,

b) överlåts till ny ägare, eller

c) på annat sätt ändras i betydande omfattning, och

2. detta medför att syftet med stödet inte uppfylls eller att stöd-

mottagaren får en otillbörlig förmån.

Har verksamheten genomförts enligt 4 §, skall LAG-gruppen genom

avtal tillförsäkra sig dels sådan rätt till återkrav som anges i 12 §, dels

sådan rätt som anges i första stycket. LAG-gruppen skall även genom

avtalet tillförsäkra Jordbruksverket rätt att besluta om återkrav mot LAG-

gruppens avtalspart.

När LAG-gruppen beslutar om återkrav skall även ränta bestämmas i

enlighet med 20 § strukturfondsförordningen.

Övriga bestämmelser

14 § LAG-gruppen skall till Jordbruksverket ge in bevis om behörighet

och namnteckningsprover för de personer som

1. enligt 3 § första stycket är behöriga att underteckna LAG-gruppens

förslag till beslut,

2. enligt 9 § andra stycket är behöriga att underteckna rekvisitioner,

samt

3. enligt 3 § andra stycket och 11 § första stycket 2 är behöriga att

underteckna handläggningsrapporter.

15 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i d essa föreskrifter.

-----------------------------

Denna författning träder i kraft den 27 maj 2002.

MATS PERSSON

Ingrid Nilsson

(Projektstödsenheten)