SJVFS 2002:36

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får samt höns och kycklingar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning av näringsidkares innehav av svin,

nötkreatur, får samt höns och kycklingar;

beslutade den 22 maj 2002

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 § förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken, följande1.

SJVFS 2002:36

Utkom från trycket

den 27 maj 2002

1 § Uppgifter till den statistiska undersökningen av näringsidkares

innehav av nötkreatur, svin, får samt höns och kycklingar skall på begäran

lämnas till Statens Jordbruksverk av

1. den näringsidkare som brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar

åkermark, eller

2. den näringsidkare som äger en djurbesättning som någon gång

under innevarande år omfattat minst 50 kor, eller minst 250 nötkreatur,

eller minst 50 suggor, eller minst 250 svin, eller minst 50 tackor, eller

minst 1 000 höns inklusive kycklingar.

2 § De uppgifter som skall lämnas framgår av blanketten ”Djurräkning

juni 2002” som utgör bilaga till denna författning och skall avse

näringsidkarens innehav av djur per den 13 juni 2002. Uppgifterna skall

ha inkommit till Statens Jordbruksverk senast den 20 juni 2002.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att

uppgifterna lämnas vid ett senare tillfälle.

----------------------------

1

Jfr rådets direktiv 93/23/EEG (EGT 149, 21.6.1993, s. 1, Celex 31993L0023), rådets

direktiv 93/24/EEG (EGT 149, 21.6.1993, s. 5, Celex 31993L0024), rådets direktiv

93/25/EEG (EGT 149, 21.6.1993, s. 10, Celex 31993L0025) senast ändrade genom rådets

direktiv 97/77/EG (EGT 10, 16.1.1998, s. 28, Celex 31997L0077).

SJVFS 2002:36

2

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2002.

MATS PERSSON

Anders Grönvall

(Statistikenheten)