SJVFS 2002:41

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:168) om provtagning av vissa nötkreatur med avseende på bovin spongiform encefalopati (BSE) i samband med nödslakt och sanitetsslakt

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2000:168) om provtagning av vissa

nötkreatur med avseende på bovin spongiform encefalo-

pati (BSE) i samband med nödslakt och sanitetsslakt;

beslutade den 29 maj 2002

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförord -

ningen (1999:659) och 4 § förordningen (1998:134) om provtagning på

djur, m.m. att verkets föreskrifter (SJVFS 2000:168) om provtagning av

vissa nötkreatur med avseende på bovin spongiform encefa lopati (BSE) i

samband med nödslakt och sanitetsslakt skall upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 5 juni 2002.

ROLF KÖHLER

Peter Fomin

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 2002:41

Saknr K 8:1

Utkom från trycket

den 4 juni 2002