SJVFS 2002:68

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna samt Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av embryon

och sperma från nötkreatur samt sperma från svin till länder

som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Fär-

öarna samt Norge;

beslutade den 24 september 2002

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 10 §§ förord-

ningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., följande.

SJVFS 2002:68

Saknr J 138

Utkom från trycket

den 17 oktober 2002

1Jfr rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga

vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av

nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10, Celex 31988L0407) ändrat genom rådets direktiv

93/60/EEG av den 30 juni 1993 om ändring av direktiv 88/407/EEG om djurhälsokrav som

är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från

tamdjur av nötkreatur samt utvidgning av det till att omfatta färsk sperma från nötkreatur

(EGT L 186, 28.7.1993, s. 28, Celex 31993L0060), rådets direktiv 89/556/EEG av den 25

september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från

tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1, Celex

31989L0556) ändrat genom rådets direktiv 93/52/EEG av den 24 juni 1993 om ändring av

direktiv 89/556/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import

från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 175, 19.7.1993 s. 21, Celex

31993L0052) och kommissionens beslut 94/113/EG av den 8 februari 1994 om ändring av

rådets direktiv 89/556/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och

import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 53, 24.2.1994, s. 23,

Celex 31994D0113), rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som

är t illämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin

(EGT L 224, 18.8.1990, s. 62, Celex 31990L0429), ändrat genom kommissionens beslut

1999/608/EG av den 10 september 1999 om ändring av bilagorna till rådets direktiv

90/429/EEG om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och

import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 242, 14.9.1999, s. 20, Celex 31999D0608),

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/98 av den 17 juli 1998 om ändring av bilaga I

(Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet (EGT L 158, 24.6.1999, s. 1, Celex

21999D0624(1)), beslut nr 2/1999 av Gemensamma kommittén för EG-Andorra av den 22

december 1999 om tillämpningsföreskrifter för det den 15 maj 1997 i Bryssel undertecknade

tilläggsprotokollet om veterinära frågor till avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska

ekonomiska gemenskapen och Furstendömet Andorra (EGT L 31, 5.2.2000, s. 84, Celex

22000D0205(1)), beslut nr 1/2001 av Gemensamma kommittén EG-Färöarna av den 31

januari 2001 om tillämpningsföreskrifter för tilläggsprotokollet om veterinära frågor till

avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas

Landstyre, å andra sidan (EGT L 46, 16.2.2001, s. 24, Celex 22001D0216(1)) samt rådets

direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 om identifikation och registrering av djur

(EGT L 355, 5.12.1992, s. 32, Celex 31992L0102).

SJVFS 2002:68

Saknr J 138

2

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller inte utförsel av

1. embryon från nötkreatur som är resultatet av cellkärneöverföring

eller embryon som modifierats genetiskt,

2. embryon från nötkreatur som har samlats, behandlats och förvarats

före den 1 januari 1991 eller är producerade genom befruktning in vitro

före den 1 mars 1994,

3. sperma från nötkreatur som har samlats och behandlats före den

1 januari 1990, samt

4. sperma från svin som har samlats, behandlats eller lagrats före den

1 oktober 1999.

Definitioner

2 § Vid tillämpning av bestämmelserna i dessa föreskrifter avses med

anläggning: varje form av verksamhet eller byggnad där nötkreatur

och svin hålls, förvaras eller hanteras,

embryo: ursprungsstadiet i utvecklingen av ett foster medan det fort-

farande kan överföras till ett annat mottagligt hondjur,

IBR/IP: infektiös bovin rhinotracheit/infektiös pustulär vulvovaginit

(infektion med bovint herpesvirus 1),

in vitro: förlopp som sker utanför ett djurs kropp,

nötkreatur: domesticerade djur tillhörande släktet bos, bison (bison

bison) och vattenbuffel (bubalus bubalus),

svin: domesticerade djur av familjen suidae, samt

sändning: embryon eller sperma som omfattas av ett och samma

hälsointyg som avses i 4 §.

Registrering

3 § Den som för ut embryon eller sperma skall vara registrerad hos

Statens jordbruksverk. En ansökan om registrering skall ske på en fast-

ställd blankett2 och vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före

det första beräknade utförseltillfället. Ett beslut om registrering gäller

under ett år.

Hälsointyg

4 § Vid en utförsel skall varje sändnin g åtföljas av ett hälsointyg för

1. embryon från nötkreatur3,

2. sperma från nötkreatur4, eller

2Blanketten rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

3Blankett E9.11. rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

4Blankett E9.12. rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 2002:68

Saknr J 138

3

3. sperma från svin5.

Ett intyg som avses i 1-3 skall vara utfärdat av en officiell veterinär

och i original medfölja sändningen till mottagaren på destinationsorten.

Intyget skall bestå av ett enda ark och vara utfärdat på svenska och på

mottagarlandets språk.

Härstamningsbevis

5 § Vid en utförsel till ett land inom EU eller till Norge, Andorra eller

Färöarna skall en sändning som utgörs av embryon eller sperma från

renrasiga avelsdjur av nötkreatur eller sperma från renrasiga avelssvin

eller hybridavelssvin åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med de

förlagor som har beslutats av Europeiska gemenskapernas kommission

(kommissionen)6.

Villkor för utförsel av embryon från nötkreatur

6 § Embryon som förs ut skall

1. ha tillkommit genom inseminering eller befruktning in vitro varvid

sperman skall ha samlats på en tjurstation som har godkänts för handel

inom EU, i Andorra, Färöarna eller Norge enligt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:115) om seminverksamhet med nötkreatur,

2. ha samlats, hanterats och förvarats av en godkänd embryosamlings-

grupp eller embryoproduktionsgrupp enligt Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2002:66) om verksamhet med ägg och embryon från

nötkreatur, hästdjur, svin, får och get,

3. inte ha kommit i kontakt med en sändning som inte uppfyller kra-

ven som anges i 2,

4. komma från nötkreatur som uppfyller de djurhälsokrav som anges i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:66) om verksamhet med

ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get,

5. komma från en anläggning som inte har meddelats några djur-

hälsorestriktioner, samt

5Blankett E9.13. rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

6 Förlagor till härstamningsbevisen anges i följande rättsakter. Embryon och sperma från

renrasiga avelsdjur av nötkreatur – commission decision 88/124/EEC of 21 January 1988

laying down the specimen pedigree certificates for the semen and embryos of pure-bred

breeding animals of the bovine species and the particulars to be entered on those certificates

(EGT L 62, 8.3.1988, s. 32, Celex 31988D0124), senast ändrat genom kommissionens beslut

2002/8/EG av den 28 december 2001 om fastställande av metoder för genetisk identifiering

av renrasiga avelsdjur av nötkreatur och om ändring av besluten 88/124/EEG och 96/80/EG

(EGT L 3, 5.1.2002, s. 53, Celex 32002D0008). Sperma från renrasiga avelssvin –

kommissionens beslut 89/503/EEG av den 18 juli 1989 om intyg för renrasiga avelssvin och

för sperma, ägg och embryon från sådana djur (EGT L 247, 23.8.1989, s. 22, Celex

31989D0503). Sperma från hybridavelssvin – kommissionens beslut 89/506/EEG av den 18

juli 1989 om intyg för hybridavelssvin och för sperma, ägg och embryon från sådana djur

(EGT L 247, 23.8.1989, s. 34, Celex 31989D0506).

SJVFS 2002:68

Saknr J 138

4

6. transporteras i förseglade behållare, som skall vara väl rengjorda

och desinficerade eller steriliserade och som skall vara märkta med ett

nummer som överensstämmer med numret på det hälsointyg som åtföljer

sändningen.

Villkor för utförsel av sperma från nötkreatur

7 § Sperma som förs ut skall

1. komma från nötkreatur som uppfyller de djurhälsokrav som anges i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:115) om seminverk-

samhet med nötkreatur,

2. vara samlad och behandlad för artificiell insemination på en tjur-

station som är registrerad och godkänd för handel inom EU, Andorra,

Färöarna och med Norge enligt de föreskrifter som anges i 1,

3. vara samlad, behandlad och förvarad enligt de föreskrifter som

anges i 1,

4. komma från en tjurstation där samtliga tjurar har uppvisat negativt

resultat vid ett serumneutralisationstest eller ett ELISA-test avseende

IBR/IPV inom de senaste 12 månaderna före samlingen av den sperma

som skall föras ut,

5. om den är fryst, ha förvarats på en godkänd tjurstation under minst

30 dagar före avsändandet, samt

6. transporteras i förseglade behållare, som skall vara väl rengjorda

och desinficerade eller steriliserade och som skall vara märkta med ett

nummer som överensstämmer med numret på det hälsointyg som åtföljer

sändningen.

Villkor för utförsel av sperma från svin

8 § Sperma som förs ut skall

1. komma från svin som uppfyller de djurhälsokrav som anges i Sta-

tens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:112) om seminverksamhet

med svin,

2. vara samlad och behandlad för artificiell insemination på en galt -

station som är godkänd och registrerad för handel inom EU, Andorra,

Färöarna eller Norge enligt de föreskrifter som anges i 1,

3. vara samlad, behandlad och förvarad enligt de föreskrifter som

anges i 1, samt

4. transporteras i förseglade behållare, som skall vara väl rengjorda

och desinficerade eller steriliserade och som skall vara märkta med ett

nummer som överensstämmer med numret på det hälsointyg som åtföljer

sändningen.

SJVFS 2002:68

Saknr J 138

5

Bestämmelse om undantag

9 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 november 2002. Genom författ-

ningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:6) om

utförsel av embryon och sperma från n ötkreatur samt sperma från tamsvin

till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge.

MATS PERSSON

Mariann Sköld

(Smittskyddsenheten)