SJVFS 2002:97

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska

sjukdomar;

beslutade den 19 december 2002

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 och 4 §§

epizootiförordningen (1999:659) i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1999:102) om epizootiska sjukdomar

dels att 2 och 3 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 1 § skall ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2002:97

Saknr K 6

Utkom från trycket

den 27 december 2002

Omtryck

1 § Följande sjukdomar omfattas av epizootilagen (1999:657);

Svensk benämning

Internationell benämning

Sjukdomar hos flera djurslag

Multiple species diseases

mul- och klövsjuka

foot-and-mouth disease

(FMD)

vesikulär stomatit

vesicular stomatitis (VS)

rift valley fever

rift valley fever

bluetongue

bluetongue

rabies

rabies

transmissibla spongiforma encephalopatier transmissible spongiform

encephalopaties (TSE)

Aujeszkys sjukdom

Aujeszky’s disease

mjältbrand

anthrax

paratuberkulos

paratuberculosis

brucellos hos livsmedelsproducerande djur brucellosis in animals for

food production

tuberkulos av bovin och human typ

bovine and human tubercu-

losis

SJVFS 2002:97

Saknr K 6

2

Sjukdomar hos nötkreatur

Cattle diseases

boskapspest

rinderpest

elakartad lungsjuka

contagious bovine pleuro-

pneumo nia (CBPP)

lumpy skin disease

lumpy skin disease

infektion med bovint herpesvirus 1

bovine herpesvirus 1

infection (IBR/IPV/IBP)

Sjukdomar hos får och get

Sheep and goat diseases

peste des petits ruminants

peste des petits ruminants

(PPR)

får- och getkoppor

sheep pox and goat pox

Sjukdomar hos hästdjur

Diseases in equidae

afrikansk hästpest

african horse sickness (AHS)

virala encephaliter och encephalo-

equine viral encephalitis and

myeliter med undantag för Bornasjuka

encephalomyelitis other

och infektion med ekvint herpesvirus

than Borna disease and

typ 1 (EHV-1)

infection with equine herpes

virus type 1 (EHV-1)

Sjukdomar hos svin

Pig diseases

swine vesicular disease

swine vesicular disease

(SVD)

afrikansk svinpest

african swine fever (ASF)

klassisk svinpest

classical swine fever (CSF)

porcine reproductive and respiratory

porcine reproductive and

syndrome

respiratory syndrome (PRRS)

Sjukdomar hos fjäderfä

Poultry diseases

aviär influensa (hönspest)

avian influenza (fowl plague)

newcastlesjuka

Newcastle disease (ND)

Sjukdomar hos odlad fisk

Diseases in farmed fish

infektiös laxanemi

infectious salmon anaemia

(ISA)

viral hemorrhagisk septikemi

viral haemorrhagic

(egtvedsjuka)

septicaemia (VHS)

infektiös hematopoietisk nekros

infectious haematopoietic

necrosis (IHN)

spring viraemia of carp

spring viraemia of carp

(SVC)

infektiös pankreasnekros med undantag

infectious pancreatic necrosis

för serotyp ab

(IPN) other than serotype ab

SJVFS 2002:97

Saknr K 6

3

Sjukdomar hos övriga djurslag

Diseases in other animal

species

filovirusinfektion hos primater

filovirus infection in primates

(SJVFS 2002:97).

2 § har upphävts genom (SJVFS 2002:97).

3 § har upphävts genom (SJVFS 2002:97).

-------------------------

Denna författning1 träder i kraft den 1 oktober 1999.

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 1 februari 2003.

MATS PERSSON

Eva Kvarnfors

(Smittskyddsenheten)

1

SJVFS 1999:102.

2

SJVFS 2002:97.