SJVFS 2003:13

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning avseende strukturen i jordbruket

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning avseende strukturen i jordbruket;

beslutade den 5 mars 2003

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 5 § förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken, följande.

SJVFS 2003:13

Utkom från trycket

den 21 mars 2003

1 § Uppgifter till den statistiska strukturundersökningen av näringsidkare

i jordbruket skall på begäran lämnas till Statens jordbruksverk av

näringsidkare

1. som brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar åkermark,

2. som äger en djurbesättning som någon gång under innevarande år

omfattat minst 50 kor, eller minst 250 nötkreatur, eller minst 50 suggor,

eller minst 250 svin, eller minst 50 tackor, eller minst 1000 höns inklusive

kycklingar,

3. som driver trädgårdsodling omfattande minst 2500 kvm frilands-

areal, eller

4. som driver trädgårdsodling omfattande minst 200 kvm växthusyta.

2 § De uppgifter som skall lämnas framgår av blanketterna ”Struktur-

undersökning 2003 (LI)”, ”Strukturundersökning 2003 (LR)”, ”Struktur-

undersökning 2003 (SI)” och ”Strukturundersökning 2003 (SR)”, som

utgör bilagor till denna författning och skall avse näringsidkarens förhål-

landen per den 5 juni 2003. Uppgifterna skall ha inkommit till Statens

jordbruksverk senast den 17 juni 2003.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgif-

terna lämnas vid ett senare tillfälle.

-------------------------

1 Rådets direktiv 93/23/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av

grisproduktionen (EGT L 149, 21.6.1993, s. 1, Celex 31993L0023), rådets direktiv

93/24/EEG av den 1 juni 1993 om genomförande av statistiska undersökningar om

produktionen av nötkreatur (EGT L 149, 21.6.1993, s. 5, Celex 31993L0024), rådets direktiv

93/25/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av får- och getbesättningar

(EGT L 149, 21.6 1993, s. 10, Celex 31993L0025) senast ändrade genom rådets direktiv

97/77/EG (EGT L 10, 16.1.1998, s. 28, Celex 31997L0077).

SJVFS 2003:13

2

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2003.

MATS PERSSON

Hans Jönrup

(Statistikenheten)

SJVFS 2003:13

3

SJVFS 2003:13

4

SJVFS 2003:13

5

SJVFS 2003:13

6

SJVFS 2003:13

7

SJVFS 2003:13

8

SJVFS 2003:13

9

SJVFS 2003:13

10

SJVFS 2003:13

11

SJVFS 2003:13

12

SJVFS 2003:13

13

SJVFS 2003:13

14