SJVFS 2003:21

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla naturoch kulturmiljöer i renskötselområdet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla natur-

och kulturmiljöer i renskötselområdet

;

beslutade den 9 april 2003

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 9 och 22 §§

förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklings-

åtgärder samt efter samråd med Same tinget, Riksantikvarieämbetet och

Naturvårdsverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2000:126) om

stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i

renskötselområdet1

dels att 13 a § ska upphöra att gälla,

dels att ordet skall byts ut mot ska,

dels att 2, 8, 9, 13, 13 b, 17-20 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskriften ska införas nya rubriker närmast före 17 och

19 §§ med följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 2003:21

Utkom från trycket

den 25 april 2003

Omtryck

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om stöd finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd

från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa

förordningar2,

2. kommissionens förordning (EG) nr 445/2002 av den 26 februari

2002 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/1999

om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

(EUGFJ) till utveckling av landsbygden3,

3. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om

stöd till utveckling av landsbygden, samt

4. förordningen (2000:577) om stöd för miljö - och landsbygdsutveck-

lingsåtgärder (LBU-förordningen),

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2002:37.

2 EGT L 160, 26.6.1999, s. 80 (Celex 31999R1257).

3

EGT L 74, 15.3.2002, s. 1 (Celex 32002R0445).

SJVFS 2003:21

2

5. rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om

ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem

inom gemenskapen4, samt

6. kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 av den 11 december

2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade

administrations- och kontrolls ystemet för vissa av gemenskapens stöd-

ordningar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/925

(IAKS-förordningen). (SJVFS 2002:37).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

förna: dött växtmaterial på marken som fortfarande har kvar sin

struktur och ännu inte brutits ned,

kräva skötsel för att behålla sina värden: marken har sådan växtlighet

att årlig skötsel krävs för att hindra att markvegetationen bildar förna,

landskapselement: landskapselement som krävs för att kvalificera

renvall som stödobjekt och som uppfyller förutsättningarna i 18 §,

renvall: renvallar som uppfyller förutsättningarna i 17 §,

renhägn: renhägn som uppfyller förutsättningarna i 19 §,

skadlig ansamling av förna: en ansamling av förna som kan leda till

uppluckring av grässvålen eller på annat sätt skada markens natur- eller

kulturmiljövärden,

stödobjekt: renvallar och renhägn,

traditionell: huvudsakligen uppförd före motoriseringen av rensköt-

seln, d.v.s. före 1960,

träd och buskar av igenväxningskaraktär: träd och buskar som kunnat

etablera sig p.g.a. att renvallen/renhägnet inte längre används vid ren-

skötsel och/eller som kan skada natur- och kulturmiljövärden; hit räknas

varken de träd och buskar som haft en funktion i den traditionella

renskötseln eller deras ersättningsträd, samt

öppen mark: sådan mark där markvegetationen inte påverkas av

skugga eller annan konkurrens från träd och buskar. (SJVFS 2003:21).

Allmänt om ansökningar m.m.

3 § En ansökan, redovisning eller anmälan ska göras skriftligen på det

sätt, inlämnas inom den tid och innehålla de uppgifter som framgår av

EG:s regler, LBU-förordningen, dessa föreskrifter eller den blankett på

vilken uppgifterna ska lämnas. Detsamma gäller uppgifter som senare

ändras eller tillförs en ansökan, redovisning eller anmälan.

Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stöd

får dock lämnas muntligt om länsstyrelsen medger det.

4

EGT L 355, 5.12.1992, s. 1 (Celex 31992R3508).

5

EGT L 327, 12.12.2001, s. 11 (Celex 32001R2419).

SJVFS 2003:21

3

En ansökan, redovisning eller anmälan ska ges in i original och vara

undertecknad av sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden.

4 § Av 1 kap. 9 § LBU-förordningen framgår att om en ansökan om ut-

betalning av stöd lämnas in för sent ska reglerna i IAKS-förord ningen om

för sen ansökan tillämpas. (SJVFS 2002:37).

Ansökan om godkännande av åtagande för bevarande av värdefulla

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet (ansökan om åtagande)

5 § Stödperioden börjar löpa den 1 oktober och omfattar en period av

fem år. (SJVFS 2001:76).

6 § har upphävts genom (SJVFS 2001:76).

7 § Är den sökande annan än berörd sameby ska den berörda samebyn

genom länsstyrelsens försorg ges möjlighet att yttra sig över den sökandes

lämplighet att genomföra åtagandet.

8 § Ansökan om åtagande med början 2003 ska göras på Jord -

bruksverkets blankett ”Ansökan om stöd för bevarande av värdefulla

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet 2003”. Blanketten ska ha

kommit in till länsstyrelsen senast den 28 augusti 2003 och då innehålla

tydliga uppgifter om följande

1. vem som ansöker om åtagande,

2. varje stödobjekts typ,

3. läget för varje stödobjekt enligt rikets nät. En kopia av originalkarta

från Lantmäteriverket på vilken varje renvall och renhägn som ingår i

ansökan markerats ska bifogas ansökan. Skalan ska vara sådan att läget av

enskilda stödobjekt framträder tydligt,

4. varje stödobjekts omfattning,

5. för renvallar beteckning på de kartskisser som ska fogas till ansökan

enligt fjärde stycket,

6. för renvallar det landskapselement som gör att varje renvall som

ingår i ansökan kvalificerar sig för stöd.

Läget på varje stödobjekts mittpunkt ska anges med minst femsiffriga

x- och y -koordinater enligt rikets nät.

Omfattningen av renvallar ska anges i hektar med två decimalers

noggrannhet. Redovisning av renvallar ska ske med varje renvalls areal

projicerad i ett horisontalplan. Utebliven decimal i redovisningen av ren-

vallar ska betraktas som en nolla. Omfattningen av renhägn ska anges i

löpmeter.

För varje renvall som ingår i ansökan om åtagande ska en kart skiss

bifogas som visar renvallens gränser och landskapselementens läge inom

vallen. Skissen ska vara ett fullgott stöd för att återfinna de gränser som

enligt 15 § ska ha markerats i terrängen.

SJVFS 2003:21

4

Är den särskilda blanketten inte inkommen och villkoren i punkterna

1-3 inte uppfyllda senast den 22 september 2003 kan ett åtagande med

början år 2003 inte godkännas.

Komplettering med uppgifter som avses i punkterna 4-6 får göras

senast den 22 oktober 2003.

Komplettering med andra uppgifter än de som avses i punkterna ovan

får ske inom den tid som länsstyre lsen begär dock alltid innan länsstyrel-

sen har lämnat besked om resultat av administrativa kontroller eller om att

fältkontroll av sökandens stödobjekt kommer att ske. (SJVFS 2003:21).

Ansökan om utbetalning av stöd

9 § Ansökan om utbetalning av stöd för år 2003 ska göras på Jord-

bruksverkets blankett ”Ansökan om stöd för bevarande av värdefulla

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet 2003”. Blanketten ska ha

kommit in till länsstyrelsen senast den 28 augusti 2003 och då med villkor

att innehålla tydliga uppgifter om vem som ansöker om utbetalning av

stöd i enlighet med sitt åtagande.

Är den särskilda blanketten inte inkommen och det i första stycket

angivna villkoret inte uppfyllt senast den 22 september 2003 kan en

ansökan om utbetalning inte godkännas.

Komplettering med andra uppgifter får ske inom den tid som länssty-

relsen begär dock alltid innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultat

av administrativa kontroller eller om att fältkontroll av sökandens stöd-

objekt kommer att ske. (SJVFS 2003:21).

Kompletteringar och ändringar av ansökan

10 § har upphävts genom (SJVFS 2002:37).

11 § Det är tillåtet att dra tillbaka stödobjekt, eller minska stödobjektens

omfattning, från en ansökan om åtagande eller en ansökan om utbetalning

av stöd. En sådan ändring ska göras skriftligen innan länsstyrelsen har

lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller av de aktuella

uppgifterna eller att kontrollbesök kommer att ske. (SJVFS 2002:37).

12 § har upphävts genom (SJVFS 2001:76).

Anpassning av befintligt åtagande

12 a § Om det vid kontroll eller på annat sätt fastställs av länsstyrelsen att

ett åtagandes omfattning skiljer sig från den omfattning sökanden angivit

i sin ansökan om åtagande får länsstyrelsen anpassa åtagandets om-

fattning till de av länsstyrelsen fastställda uppgifterna. I de fall länsstyrel-

sen fastställer en större omfattning än den omfattning sökanden angivit i

sin ansökan om åtagande får länsstyrelsen anpassa åtagandet först efter

SJVFS 2003:21

5

överenskommelse med sökanden. Anpassningen ska vara berättigad med

hänsyn till syftet med åtagandet. (SJVFS 2001:76).

Ansökan om övertagande av åtagande m.m.

13 § Sameby eller medlem av sameby får helt eller delvis överta en an-

nan samebys eller samebymedlems ansökan om åtagande, beslut om

åtagande eller ansökan om utbetalning av stöd.

Ansökan om ett sådant övertagande ska göras på Jordbruksverkets

blankett ”Ansökan om övertagande av stöd för bevarande av värdefulla

natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet 2003”. (SJVFS 2003:21).

13 a §har upphävts genom (SJVFS 2003:21).

13 b § Blanketten enligt 13 § ska ha kommit in till länsstyrelsen senast

den 22 september 2003 och då innehålla tydliga och fullständiga uppgifter

om

1. vem som överlåtit och vem som övertagit hela eller delar av en an-

sökan om åtagande, ett beslut om åtagande eller en ansökan om ut-

betalning av stöd,

2. överlåtelsens omfattning, samt

3. datum för överlåtelsen.

En handling som lämnats in till länsstyrelsen och som den 22 oktober

2003 inte uppfyller de i första stycket och i 13 § redovisade kraven på

form och innehåll, utgör och ska behandlas som en ansökan om

övertagande först vid den tidpunkt då handlingen har kompletterats så att

kraven är uppfyllda. Föreligger endast brister i fråga om redovisning av

överlåtelsens omfattning och ingen komplettering i dessa avseenden sker

omfattar ansökan endast de uppgifter som redovisats på före skrivet sätt.

Komplettering med andra uppgifter får ske inom den tid som länssty-

relsen begär dock alltid in nan länsstyrelsen lämn at besked om resultaten

av administrativa kontroller eller att kontrollbesök kommer att ske.

(SJVFS 2003:21).

14 § Är övertagaren annan än berörd sameby ska genom länsstyrelsens

försorg den berörda samebyn ges möjlighet att yttra sig över övertagarens

lämplighet att genomföra åtagandet.

Markering av stödobjekt i terrängen

15 § Gränserna för varje enskilt stödobjekt ska tydligt framgå i terrängen

genom markering eller på något annat likvärdigt sätt. För marke ringar

gäller skötselvillkor enligt 20 § under hela stödperioden.

SJVFS 2003:21

6

Kontroll

16 § För varje kontrollbesök ska den rapport som avses i artikel 20 i

IAKS-förordningen innehålla uppgifter om vilka stödobjekt, skötselvill-

kor och andra villkor som kontrollerats samt resultatet av kontrollerna.

För renvallar ska därtill anges vilka typer av värdefulla landskapselement

enligt 19 § som förekommer inom stödobjektet. (SJVFS 2002:37).

Kvalificering av stödobjekt

Renvall

17 § För att en traditionell renvall ska vara stödberättigande ska den

uppfylla följande krav

1. marken och markvegetationen inom hela vallen ska visa på lång-

varig renskötsel,

2. vallen ska kräva skötsel för att behålla sina natur- och kulturvärden,

3. minst en fjärdedel av vallen ska bestå av öppen mark,

4. inom eller i nära anslutning till vallen ska det förekomma minst ett

värdefullt landskapselement av de typer som anges i 18 §.

Till renvall får även anslutande viste räknas. (SJVFS 2003:21).

18 § Följande värdefulla landskapselement kan användas för kvalifice-

ring av renvallar enligt 17 § under förutsättning att elementen är fullt

synliga ovan mark och används eller har använts i samband med ren-

skötsel

1. hägn som uppfyller kraven enligt 19 § eller rester av sådant hägn,

2. bostadskåta av traditionell typ eller rester av sådan kåta,

3. bod eller förrådsställning eller rester av sådana anläggningar,

4. jordkällare eller mjölkgrop eller rester av sådana anläggningar,

5. härd eller rökhärd,

6. träd som bär tydliga spår av att ha använts i samband med ren-

skötsel.

Ett enskilt värdefullt landskapselement får inte användas för kvalifice-

ring av mer än en renvall. (SJVFS 2003:21).

Renhägn

19 § För att ett traditionellt renhägn ska vara stödberättigande ska det

uppfylla följande krav

1. hägnet ska ha använts för renskötsel,

2. hägnet ska vara uppfört av naturmaterial motsvarande naturmiljön

på platsen.

Till hägn får även anslutande fångstarmar räknas. (SJVFS 2003:21).

SJVFS 2003:21

7

Skötselvillkor

20 § Stödmottagaren är skyldig att inom hela renvallen eller renhägnet se

till att

1. träd och buskar av igenväxningskaraktär är borttagna vid slutet av

stödperiodens första år,

2. ingen skadlig ansamling av grenar och kvistar eller förna från gräs,

örter, löv och skott förekommer på marken,

3. värdefulla landskapselement av de typer som räknas upp i 18 § inte

skadas eller tas bort.

Om en renvall vid tillfället för ansökan om åtagande i väsentlig om-

fattning är bevuxen med träd och buskar av igenväxningskaraktär får

borttagandet skjutas upp till slutet av stödperiodens andra år.

(SJVFS 2003:21).

21 § Skötselvillkor enligt 20 § gäller för en zon om fem meters bredd på

vardera sidan om renhägn inklusive eventuella anslutande fångstarmar.

För renhägn gäller utöver skötselvillkoren i 20 § att stödmottagaren är

skyldig att underhålla renhägnet på sådant sätt att det är funktionsdugligt

eller skulle ha varit det om hägnet omslutit hela renhagen. Hägnet ska

underhållas med naturmaterial motsvarande naturmiljön på platsen.

(SJVFS 2001:76).

Undantag

22 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge en sökande

undantag från bestämmelserna i 1-16 §§ i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 21 augusti 2000, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:27) om miljöstöd för bevarande av

värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet ska upphöra att

gälla.

I fråga om stöd som avser stödår före stödåret med början den 1

oktober 2000 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 15 juli 2001. I fråga om stöd som

avser stödår före stödåret med början den 1 oktober 2001 gäller äldre

författningar.

6

SJVFS 2000:126.

7

SJVFS 2001:76.

SJVFS 2003:21

8

-------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 1 juli 2002. I fråga om stöd som

avser stödår före stödåret med början den 1 oktober 2002 gäller äldre

författningar.

-------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 15 maj 2003. I fråga om stöd som

avser stödår före stödåret med början den 1 oktober 2003 gäller äldre

författningar.

-------------------------

MATS PERSSON

Helena Busk

(Miljö - och regionalstödsenheten)

8

SJVFS 2002:37.

9

SJVFS 2003:21.