SJVFS 2003:4

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för ansökningar om utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade växter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för

ansökningar om utsläppande på marknaden av produkter

som innehåller eller består av genetiskt modifierade växter;

beslutade den 15 januari 2003

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap. 1 § förord -

ningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljö-

balken, följande.

SJVFS 2003:4

Utkom från trycket

den 17 januari 2003

Inledning

1 § Grundläggande bestämmelser om genetiskt modifierade organismer

finns i 13 kap.miljöbalken och i förordningen (2002:1086) om utsättning

av genetiskt modifierade organismer i miljön.

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för ansök-

ningar om utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller

består av genetiskt mo difierade växter. Bestämmelserna omfattar dock

inte vattenlevande växter och skogsträd avsedda för virkesproduktion.

Definitioner

3 § De termer och begrepp som används i 13 kap.miljöbalken och i för-

ordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade orga-

nismer i miljön har samma betydelse i dessa föreskrifter.

Avgifter

4 § Den som ansöker om utsläppande på marknaden av produkter som

innehåller eller består av genetiskt modifierade växter skall betala avgifter

enligt följande

1. vid ansöka n om tillstånd för att släppa ut en produkt på marknaden

140 000 kr,

2. vid ansökan om tillstånd för att släppa ut en produkt på marknaden,

där tillstånd för viss användning av produkten redan erhållits

48 000 kr.

5 § Särskilda utredningar i anslutning till tillståndsprövningen av sådan

verksamhet som avses i dessa föreskrifter debiteras med 400 kr per

timme.

SJVFS 2003:4

2

6 § Utredningar av utomstående experter debiteras enligt självkostnads-

principen.

7 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket beslu ta att avgifterna

enligt 4 och 5 §§ skall sättas ned eller efterskänkas.

------------------------

Denna författning träder i kraft den 17 januari 2003.

MATS PERSSON

Anna-Clara Sjöström

(Växtodlingsenheten)