SJVFS 2004:18

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:18

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel;

Utkom från trycket

den 26 mars 2004

beslutade den 25 mars 2004

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen (1993:1136) om

EG-handelsgödsel att verkets föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel

ska upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2004.

MATS PERSSON

Magnus

Franzén

(Växtnäringsenheten)