SJVFS 2004:27

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:27

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning av näringsidkares innehav av svin, får

samt höns och kycklingar;

Utkom från trycket

den 23 april 2004

beslutade den 22 april 2004

Statens jordbruksverk föreskriver1 med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om

den officiella statistiken, följande.

1 § Uppgifter till den statistiska undersökningen av näringsidkares innehav av svin,

får samt höns och kycklingar ska på begäran lämnas till Statens jordbruksverk av den

som

1. brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar åkermark och innehar svin, får, höns

eller kycklingar eller

2. äger en djurbesättning som någon gång under innevarande år omfattat minst

50 suggor, eller minst 250 svin, eller minst 50 tackor, eller minst 1000 höns inklusive

kycklingar.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten ”Djurräkning den 3 juni

2004” som utgör bilaga till denna författning och ska avse näringsidkarens innehav

av djur per den 3 juni 2004. Uppgifterna ska ha inkommit till Statens jordbruksverk

senast den 14 juni 2004.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgifterna lämnas

vid ett senare tillfälle.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 14 maj 2004.

MATS PERSSON

Hans

Jönrup

(Statistikenheten)

1 Jfr rådets direktiv 93/23/EEG (EGT 149, 21.6.1993, s. 1, Celex 31993L0023), rådets direktiv 93/25/EEG (EGT 149,

21.6.1993, s. 10, Celex 31993L0025) senast ändrade genom rådet direktiv 97/77/EG (EGT 010, 16.1.1998, s 28, Celex

31997L0077).

SJVFS: 2004:27

2

SJVFS 2004:27

3