SJVFS 2004:39

Statens jordbruksverks föreskrifter om EGgödselmedel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:39

Statens jordbruksverks föreskrifter om EG-

gödselmedel;

Utkom från trycket

den 14 juni 2004

beslutade den 10 juni 2004

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen (2004:13) om

EG-gödselmedel, följande.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. redovisning av halter av vissa näringsämnen vid marknadsföring av EG-

gödselmedel,

2. anmälan om tillverkningen och import av EG-gödselmedel,

3. avgift för kontroll av EG-gödselmedel,

4. godkända laboratorier.

Allmänt

2 § I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13

oktober 2003 om gödselmedel1 finns bestämmelser som ska tillämpas på

gödselmedelsprodukter som släpps ut på markanden under beteckningen ”EG-

gödselmedel”.

3 § Av förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med

hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter framgår att vissa gödselmedel

som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor inte får saluföras eller

överlåtas.

Redovisning av halter av vissa näringsämnen

4 § Halten av kväve, fosfor och kalium i EG-gödselmedel som släpps ut på

marknaden i Sverige ska redovisas på följande sätt:

a) Halten av kväve anges endast i grundämnesform (N).

b) Halten av fosfor och kalium anges endast i grundämnesform (P, K) eller i

både grundämnesform och oxidform (P

2

O

5

, K

2

O) samtidigt.

5 § Halterna av kalcium, magnesium, natrium och svavel ska i EG-gödselmedel som

innehåller sekundära näringsämnen och som uppfyller villkoren i artikel 17 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel

redovisas endast i grundämnesform (Ca, Mg, Na, S) eller i både grundämnesform

och oxidform (CaO, MgO, Na

2

O, SO

3

) samtidigt.

1 EUT L 304, 21.11.2003, s. 1, Celex 32003R2003.

SJVFS 2004:39

2

Anmälan om tillverkning och import

6 § Den som tillverkar eller importerar EG-gödselmedel för vidare försäljning, med

undantag för den som importerar sådant gödselmedel i en mängd som understiger

100 kg per år, ska anmäla sin verksamhet till Jordbruksverket. Anmälan ska ske på

fastställd blankett och ska ha kommit in till Jordbruksverket senast 30 dagar efter att

verksamheten påbörjats.

Avgift för kontroll

7 § Den som tillverkar eller importerar EG-gödselmedel ska betala avgift för den

officiella kontrollen av sådana gödselmedel. Avgiften ska betalas till

Jordbruksverket.

8 § Vid timtaxa betalas avgift efter tidsåtgång. Debitering ska ske med 550 kronor

per timme, varvid 550 kronor är lägsta avgift, därefter debitering per påbörjad

halvtimme med 275 kronor. Kostnader för resa debiteras separat med faktisk

kostnad.

9 § Efterkontroll innebär kontroll av att åtgärder som föreskrivits vid ordinarie

kontroll är genomförda. Avgift för efterkontroll ska betalas med timtaxa enligt 8 §.

10 § Avgift för laboratorieanalys består av faktisk kostnad för analys samt

Jordbruksverkets övriga kostnader. När Jordbruksverket anlitar en myndighet eller

någon annan i samband med provtagning tas avgift ut med de belopp som debiteras

av den som verket anlitar.

Godkända laboratorier

11 § Ett laboratorium ska anses vara godkänt om det

1. uppfyller kraven i del B i bilaga V till Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel och

2. befunnits kompetent att utföra minst en av de provtagnings- och

analysmetoder som framgår av Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel samt

3. anmälts enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

SJVFS 2004:39

3

Vad som framgår av första stycket gäller dock inte om EG-kommissionen har

beslutat annat.

Laboratorier som godkänts i ett annat land inom Europeiska Ekonomiska

Samarbetsområdet (EES) är också godkända i Sverige.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.

MATS PERSSON

Magnus

Franzén

(Växtnäringsenheten)