Förordning (2004:13) om EG-gödselmedel

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2004-01-22
Ändring införd
SFS 2004:13
Ikraft
2004-04-01
Upphäver
Förordning (1993:1136) om EG-handelsgödsel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel1 och lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel.

2 §  Statens jordbruksverk får

  1. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs som komplettering av förordning (EG) nr 2003/2003,
  2. meddela föreskrifter om anmälningsskyldighet för den som marknadsför gödselmedel, och
  3. meddela föreskrifter om avgifter för kontroll som utövas enligt förordning (EG) nr 2003/2003, enligt lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

  • SJVFS 2019:1: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:39) om EG-gödselmedel
  • SJVFS 2004:39: Statens jordbruksverks föreskrifter om EGgödselmedel

Ändringar

Förordning (2004:13) om EG-gödselmedel

CELEX-nr
32003R2003
Ikraftträder
2004-04-01