SJVFS 2004:4

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:5) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:4

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:5) om avsiktlig utsättning av

genetiskt modifierade växter;

Utkom från trycket

den 21 januari 2004

Omtryck

beslutade den 15 januari 2004

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 1 kap. 10 §, 2 kap. 3 och 17 §§

förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i

miljön och 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn

enligt miljöbalken, samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 2003:5) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade

växter,

dels att ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 4, 5 och 7-10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Inledning

1 § Grundläggande bestämmelser om genetiskt modifierade organismer finns i

13 kap.miljöbalken och i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön.

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade växter. Bestämmelserna omfattar dock inte vattenlevande växter och

skogsträd avsedda för virkesproduktion.

Definitioner

3 § De termer och begrepp som används i 13 kap.miljöbalken och i förordningen

(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade orga nismer i miljön har samma

betydelse i dessa föreskrifter.

Ansökan om tillstånd

4 § Den sammanfattning av ansökan (Summary Notification Information Format,

SNIF) som avses i 2 kap. 3 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön ska innehålla de uppgifter som anges i rådets beslut

2002/813/EG av den 3 oktober 2002 om fastställande av formuläret för samman-

fattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG2.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EUT L 106, 17.4.2001, s. 1, Celex 32001L0018).

2 EUT L 280, 18.10.2002, s. 62, Celex 32002D0813.

SJVFS 2004:4

Sammanfattningen av ansökan ska lämnas in både på svenska och på engelska.

(SJVFS 2004:4).

Rapportering efter genomförd avsiktlig utsättning

4 a § Den rapport som avses i 2 kap. 17 § förordningen (2002:1086) om utsättning

av genetiskt modifierade organismer i miljön ska innehålla de uppgifter som anges i

kommissionens beslut 2003/701/EG av den 29 september 2003 om fastställande av

ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade högre växter i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG3. (SJVFS 2004:4).

Transport

5 § Transport av genetiskt modifierade organismer ska ske på ett sådant sätt att

sprid ning av dessa organismer till omgivningen förhindras.

Av märkning eller medföljande dokument ska det framgå att det är genetiskt

modifierade organismer som transporteras. Namn och telefonnummer till en

kontaktperson ska anges. (SJVFS 2004:4).

Avgifter

6 § Den som ansöker om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter ska

betala avgifter enligt följande

1. vid ansökan om tillstånd för avsiktlig utsättning, 38 000 kr,

2. vid ansökan om tillstånd för avsiktlig utsättning av växter som härstammar från

samma genetiska konstruktion som det tidigare ansökts om i Sverige, 15 000 kr.

7 § Inspektion av ett försöksfält ska betalas av tillståndshavaren med 2 500 kr per

besökstillfälle.

Provtagning och analys i anslutning till inspektion ska betalas av tillståndshavaren

enligt självkostnadsprincipen. (SJVFS 2004:4).

8 § Särskilda utredningar i anslutning till tillståndsprövningen ska betalas av

sökanden med 500 kr per timme. (SJVFS 2004:4).

9 § Utredningar av utomstående experter i anslutning till tillståndsprövningen ska

betalas av sökanden enligt självkostnadsprincipen. (SJVFS 2004:4).

10 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att avgifterna enligt

6-9 §§ ska sättas ned eller efterskänkas. (SJVFS 2004:4).

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2004.

MATS PERSSON

Anna-Clara Sjöström

(Växtodlingsenheten)

3 EUT L 254, 8.10.2003, s. 21, Celex 32003D0701.