SJVFS 2004:41

Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med nötkreatur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:41

Statens jordbruksverks föreskrifter om

seminverksamhet med nötkreatur;

Saknr M 26

Utkom från trycket

den 16 juni 2004

beslutade den 10 juni 2004

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 och 4 §§ förordningen

(1985:343) om kontroll av husdjur m.m., följande.

1 kap. AL LMÄNNA BESTÄMMELSER

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med

anordnare: den som har Statens jordbruksverks tillstånd att bedriva ett eller flera

delmoment i seminverksamhet,

ansvarig

veterinär: den veterinär som i enlighet med ett tillstånd för semin-

verksamhet utsetts att utföra de veterinära uppgifter som följer av dessa föreskrifter,

begränsad distribution inom landet: förmedling av sperma till besättningar som är

registrerade av Jordbruksverket för genbevarande ändamål samt förmedling av

sperma som en djurägare utan att anlita en tjurstation låtit samla från en egen tjur för

utnyttjande i egna eller enstaka andra besättningar,

BSE: bovin spongiform encephalopati,

BVD: bovin virus diarré,

BVDV: bovint virus diarré virus,

distribution: alla former av förmedling av sperma,

EBL: enzootisk bovin leukos,

enskild verksamhet: seminverksamhet som endast omfattar seminering i anord-

narens egen besättning,

hälsostatus: ett djurs status från smittskyddssynpunkt,

IBR/IPV: infektiös bovin rhinotracheit/infektiös pustulär vulvovaginit,

individprövningsstation: en sådan station som avses i 13 § Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:83) om nötkreatur som används till avel och vid vilken en

av Jordbruksverket godkänd avelsorganisation ansvarar för avelsvärderingen,

intensifierad uppföljning av seminverksamhet: regelbundet återkommande upp-

följning omfattande dräktighetsundersökningar, behandlingar, genomgång av

fruktsamhetsläget baserat på tillgänglig statistik eller liknande undersökningar,

lagring: all förvaring av sperma,

officiell

veterinär: en veterinär som har utsetts av Jordbruksverket att vara officiell

veterinär,

1

Jfr rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med

och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 10, Celex 31988L0407), senast ändrat

genom kommissionens beslut 2004/101/EG (EUT L 030, 4.2.2004, s. 15, Celex 32004D0101).

SJVFS 2004:41

2

officiellt brucellosfri besättning: en besättning belägen inom ett område som

omfattas av ett beslut av Europeiska gemenskapernas kommission om officiell frihet

från brucellos2,

officiellt EBL-fri besättning: en besättning belägen inom ett område som omfattas

av ett beslut av Europeiska gemenskapernas kommission om officiell frihet från

EBL2,

officiellt tuberkulosfri besättning: en besättning belägen inom ett område som

omfattas av ett beslut av Europeiska gemenskapernas kommission om officiell frihet

från tuberkulos2,

organiserad verksamhet: seminverksamhet som omfattar lagring och distribution

av sperma för nationell verksamhet, samt seminering i flera besättningar,

seminverksamhet: samling, behandling, lagring eller distribution av sperma samt

seminering,

sperma: ett obehandlat eller behandlat ejakulat från en tjur,

spermalagringsstation: en av Jordbruksverket godkänd anläggning för handel med

sperma inom Europeiska unionen (EU) i vilken det bedrivs verksamhet med att lagra

och distribuera sperma från nötkreatur för användning vid seminering, samt

tjurstation: en av Jordbruksverket godkänd anläggning i vilken det bedrivs

verksamhet med att samla, behandla, lagra och distribuera sperma från nötkreatur för

användning vid seminering.

Tillstånd

2 § För att få bedriva seminverksamhet krävs tillstånd av Jordbruksverket innan

verksamheten påbörjas. Tillståndet kan omfatta ett eller flera delmoment av sperma-

hantering. Delmomenten är samling, behandling, lagring, distribution samt

seminering.

Tillstånd till tjurstation kan avse antingen nationellt tillstånd eller tillstånd för

handel inom EU. Tillstånd till spermalagringsstation kan endast avse tillstånd för

handel inom EU. Tillstånd för seminering kan ges för enskild eller organiserad

verksamhet.

Ansökan om tillstånd ska lämnas till Jordbruksverket och innehålla följande

uppgifter

1. typ av tillstånd,

2. sökandens namn, adress, län, telefonnummer och i förekommande fall

organisationsnummer och produktionsplatsnummer för aktuella driftsplatser,

3. aktuellt djurslag,

4. vilket eller vilka delmoment seminverksamheten ska omfatta,

5. verksamhetens geografiska läge,

6. vilka personer som ska anlitas för verksamhetens bedrivande, samt

7. ansvarig veterinär för verksamheten och ett skriftligt åtagande från denne.

Ansökan om godkännande av tjurstation eller spermalagringsstation ska förutom

uppgifterna i tredje stycket även innehålla uppgifter som visar att kraven uppfylls

gällande tjurstation i 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § eller spermalagringsstation i 2 kap. 2 §

och 3 kap. 2 §.

2 Jfr kommissionens beslut 2003/467/EG av den 23 juni 2003 om fastställande av att vissa medlemsstater samt regioner i vissa

medlemsstater har status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreaturs-

besättningar (EUT L 156, 25.6.2003, s. 74, Celex 32003D0467).

SJVFS 2004:41

3

Ansökan om tillstånd att få vara anordnare för seminverksamhet med nötkreatur

ska göras på Jordbruksverkets blankett D 163. Det skriftliga åtagandet från den

ansvariga veterinären ska göras på Jordbruksverkets blankett D 613.

Utbildning

3 § En anordnare ansvarar för att alla personer som anlitas i seminverksamheten har

den utbildning respektive den kunskap som krävs för aktuella delmoment enligt

4-7 §§.

4 § Den ansvariga veterinären för tjurstation, spermalagringsstation eller organiserad

verksamhet ska ha den särskilda seminutbildning, med inriktning på främst

nötkreatur, som Sveriges lantbruksuniversitet anordnar för legitimerade veterinärer.

En ansvarig veterinär för enskild verksamhet behöver dock endast ha genomgått

en seminutbildning avsedd för veterinärer som ska övervaka seminering i anordnares

egen besättning. En sådan utbildning anordnas av Sveriges lantbruksuniversitet, eller

av annan arrangör vars utbildning godkänts av Jordbruksverket.

5 § En person som seminerar i mer än en besättning ska ha den utbildning som anges

i 4 § första stycket eller den av Jordbruksverket godkända långa husdjurstekniker-

utbildningen som anordnas av Sveriges lantbruksuniversitet, eller av annan arrangör

vars utbildning godkänts av Jordbruksverket. Djurägare, eller en av denne anställd

person, är undantagna från krav på nämnda utbildning om de uppfyller villkoren i 6 §

andra stycket.

6 § En djurägare, eller en av denne anställd person, som endast seminerar i

djurägarens besättning ska ha genomgått en kurs i seminteknik som har anordnats i

enlighet med en av Jordbruksverket godkänd kursplan eller någon av de utbildningar

som anges i 4-5 §§.

En djurägare som är ägare till flera besättningar, eller en av denne anställd, som

genomgått sådan utbildning som avses i första stycket, får seminera i djurägarens

besättningar om följande krav uppfylls

1. djurägaren ansvarar för fruktsamhetsarbetet,

2. besättningarna har samma hälsostatus, samt

3. seminering får endast utföras i djurägarens besättningar.

Ansvarig veterinär ska se till att en intensifierad uppföljning av semin-

verksamheten utförs i det fall som anges i andra stycket.

7 § Andra personer som anlitas i seminverksamhet än de som omfattas av 4-6 §§ ska

ha erforderlig utbildning och kompetens för aktuella arbetsuppgifter.

8 § En utländsk utbildning kan prövas och godkännas av Jordbruksverket för att ge

behörighet till seminverksamhet.

3 www.sjv.se, välj Blanketter och trycksaker, Blanketter, Djur- och veterinärfrågor, Semin- och embryoverksamhet

SJVFS 2004:41

4

Hygien och smittskydd

9 § I alla led av seminverksamheten ska god hygien upprätthållas. Åtgärder ska

vidtas för att förebygga smittspridning. All utrustning som kan komma i kontakt med

djur eller sperma under samling, behandling eller seminering ska vara noggrant

rengjord och desinficerad före användningen, om inte engångsutrustning används.

2 kap. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV STATIONER

Tjurstation

1

§

En tjurstation som bedriver seminverksamhet med spermasamling och

distribution för användning av sperman endast inom Sverige ska uppfylla villkoren i

andra stycket punkterna 1-5. Sker samling av sperma för distribution till andra länder

inom EU ska även villkoret i andra stycket punkt 6 vara uppfyllt.

Tjurstationen

ska

1. stå under fortlöpande tillsyn av en av Jordbruksverket godkänd ansvarig

veterinär,

2. vara utrustad med

a. djurstallar som har isoleringsutrymmen för temporär isolering av sjuka djur

m.m.,

b. lokaler för samling av sperma innefattande ett särskilt rum för rengöring och

desinficering eller sterilisering av utrustning som används vid spermasamling,

c. ett spermabehandlingsrum som får vara separat beläget,

d. ett förvaringsrum för sperma som får vara separat beläget,

3. vara konstruerad eller isolerad på ett sådant sätt att all kontakt med husdjur

utanför anläggningen förhindras,

4. vara utformad så att djurstallar och spermasamlings-, hanterings- och

förvaringsutrymmen lätt kan rengöras och desinficeras,

5. vara utformad så att djurstallarna med väggar är skilda från sperma-

behandlingsrummet och så att dessa utrymmen i sin tur med väggar är skilda från

förvaringsrummet för sperma, samt

6. ha isoleringsstallar som inte får ha någon direkt förbindelse med de vanliga

tjurstallarna.

Spermalagringsstation

2 § Spermalagringsstationen ska

1. stå under fortlöpande tillsyn av en av Jordbruksverket godkänd ansvarig

veterinär,

2. vara byggd eller isolerad på ett sådant sätt att all kontakt med husdjur utanför

anläggningen förhindras,

3. vara utformad så att förvaringsutrymmen lätt kan rengöras och desinficeras.

SJVFS 2004:41

5

3 kap.

VILLKOR FÖR VERKSAMHET PÅ STATIONER

Tjurstation

1 § På en tjurstation ska följande krav uppfyllas:

1. Endast tjurar vars sperma ska samlas får finnas på stationen. Teasertjurar är

dock tillåtna, förutsatt att de inte medför någon risk för infektion av de tjurar vars

sperma ska samlas och att de inte har sämre hälsostatus än dessa. Nötkreatur av

honkön får inte finnas på stationen.

2. Journal ska föras över alla tjurar som finns på stationen med uppgift om ras,

födelsedatum och identifiering av vart och ett av djuren. Alla hälsoundersökningar

och vaccinationer som utförs ska journalföras för vart och ett av djuren.

3. Vid varje spermasamlingstillfälle ska nedanstående uppgifter införas i en

särskild journal (spermasamlingsjournal):

a.

tjurens

identitet,

b.

spermans

kvalitet,

c. antalet producerade spermadoser och deras användning, samt

d. datum för spermatäkt.

4. Tjurstation med tillstånd för handel inom EU ska inspekteras av en officiell

veterinär, minst två gånger årligen, inom ramen för löpande kontroller av villkoren

för godkännandet.

5. Endast personal på stationen och servicepersonal får ges varaktigt tillträde till

tjurstationen. Andra personer får ges tillfälligt tillträde om den ansvariga veterinären

medger det. Den som utför transporter av foder eller djur får dock inte medges

tillträde till djur- eller spermahanteringsutrymmen. Alla som har tillträde till

stationen ska åläggas att rätta sig efter den ansvariga veterinärens anvisningar

avseende hygienregler.

6. Personalen ska vara tekniskt kompetent och ha utbildning i desinficering och

hygien för att förhindra sjukdomsspridning.

7. Endast sperma som har samlats vid en godkänd tjurstation får behandlas och

förvaras på stationen. Sperma som inte har samlats vid en godkänd tjurstation får

dock behandlas på stationen under förutsättning att

a. denna sperma producerats av nötkreatur som uppfyller de villkor som

fastställs i 4 kap. 1 § punkt 4,

b. behandlingen av sperman utförs med särskild utrustning eller på annan tid än

den sperma som är avsedd för handel inom EU, varvid utrustningen i det senare fallet

rengörs och steriliseras efter användningen,

c. denna sperma inte blir föremål för handel inom EU och inte någonsin

kommer i beröring med eller förvaras tillsammans med sperma som är avsedd för

handel inom EU,

d. sådan sperma kan särskiljas genom en märkning som avviker från den som

fastställs under punkt 15.

8. Sperma som inte samlats vid en godkänd tjurstation får lagras på stationen

endast om Jordbruksverket lämnat särskilt medgivande till detta.

9. Frysta embryon får lagras på stationen under förutsättning att

a. lagringen har godkänts av Jordbruksverket,

b. embryona uppfyller de villkor som anges i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2002:66) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur,

hästdjur, svin, får och get, samt

SJVFS 2004:41

6

c. embryona lagras i separata förvaringskärl.

10. Samling, behandling och lagring av sperma får endast ske i de utrymmen som

är avsedda för dessa ändamål och under strikta hygieniska betingelser.

11. All utrustning, som kommer i kontakt med sperman eller givardjuret under

samlingen och behandlingen, ska vara ordentligt rengjord samt desinficerad eller

steriliserad före användningen, om inte engångsmaterial utnyttjas.

12. Material av animaliskt ursprung som används vid behandlingen av sperman

– däribland tillsatser och spädningsvätskor – ska härröra från källor som inte utgör

några smittrisker eller ska ha behandlats före användningen på ett sätt som

förebygger sådan risk.

13. Förvaringskärl och transportkärl ska vara ordentligt desinficerade eller

steriliserade före påbörjandet av varje påfyllning, om inte engångsmaterial utnyttjas.

14. Det kylmedel som används får inte ha använts tidigare till andra produkter av

animaliskt ursprung.

15. Varje individuell dos av sperma ska vara tydligt märkt på ett sådant sätt att

samlingsdatum för sperman, donatordjurets ras och identitet samt stationens

registreringsnummer lätt kan fastställas. För sperma som är godkänd för distribution

till andra länder inom EU ska även IBR-status vara angiven på varje individuell dos.

All märkning får vara utförd i kodform.

16. Tjurstationens lagringsenhet ska uppfylla de krav som anges i 2 §. Tjurstation,

som endast har tillstånd för nationell verksamhet, är emellertid undantagen från

kravet i 2 § punkt 2.

Spermalagringsstation

2 § På en spermalagringsstation ska följande krav uppfyllas:

1. Journal ska föras över alla förflyttningar av sperma till och från stationen med

uppgift om donatortjurarnas ras, födelsedatum, identitet och hälsostatus.

2. Spermalagringsstationen ska inspekteras av en officiell veterinär, minst två

gånger årligen, inom ramen för löpande kontroller av villkoren för godkännandet.

3. Obehöriga får ej ges tillträde till spermalagringsstationen. Behöriga besökare

måste rätta sig efter den ansvariga veterinärens anvisningar.

4. Personalen ska vara tekniskt kompetent och ha utbildning i desinficering och

hygien för att förhindra sjukdomsspridning.

5. Endast sperma som samlats vid en godkänd tjurstation får förvaras på stationen,

utan att komma i kontakt med annan sperma.

6. I en spermalagringsstation får endast införas sperma från en godkänd tjur- eller

spermalagringsstation, vilken har transporterats under förhållanden med fullständiga

hälsogarantier, utan att komma i kontakt med annan sperma.

7. Frysta embryon får lagras på spermalagringsstationen under förutsättning att

a. lagringen har godkänts av Jordbruksverket,

b. embryona uppfyller de villkor som anges i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2002:66) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur,

hästdjur, svin, får och get, samt

c. embryona lagras i separata förvaringskärl.

8. Förvaring av sperma får endast ske i de utrymmen som är avsedda för detta

ändamål och under strikta hygieniska betingelser.

SJVFS 2004:41

7

9. All utrustning, som kommer i kontakt med sperman, ska vara ordentligt

rengjord samt desinficerad eller steriliserad före användningen, om inte engångs-

material utnyttjas.

10. Förvaringskärl och transportkärl ska vara ordentligt desinficerade eller

steriliserade före påbörjandet av varje påfyllning, om inte engångsmaterial utnyttjas.

11. Det kylmedel som används får inte ha använts tidigare till andra produkter av

animaliskt ursprung.

12. Varje individuell dos av sperma ska vara tydligt märkt på ett sådant sätt att

samlingsdatum för sperman, donatordjurets ras och identitet samt stationens registre-

ringsnummer lätt kan fastställas. All märkning får vara utförd i kodform.

4 kap. VILLKOR FÖR MOTTAGANDE AV TJURAR PÅ GODKÄNDA

TJURSTATIONER

1 § Tjurar som tas emot på en godkänd tjurstation ska vid ankomsten vara kliniskt

fria från tecken på sjukdom och uppfylla nedanstående krav:

1. De ska ha underkastats en isoleringsperiod på minst 28 dagar vid en anläggning

som särskilt godkänts för detta ändamål av Jordbruksverket och som endast hyser

andra klövbärande djur med minst lika god hälsostatus.

2. De ska före ankomsten till den isoleringsanläggning som krävs enligt punkt 1,

ha tillhört en besättning som är officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri och

där inga fall av BSE förekommit, och får dessförinnan inte ha ingått i någon annan

besättning med sämre hälsostatus.

3. De ska komma från en besättning som är officiellt fri från EBL. Då tjuren

tillkommit genom embryoöverföring avses med besättning mottagarkons besättning.

Om kravet om frihet från EBL inte kan uppfyllas, får sperman inte bli föremål

för handel förrän donatordjuret har uppnått en ålder av två år och har undersökts i

enlighet med 5 kap. 1 § punkt 3.

4. De ska inom 28 dagar före den isoleringsperiod som krävs enligt punkt 1 ha

visat negativt resultat på följande test, med undantag för det antikroppsprov för

påvisande av BVD som anges i punkt e:

a.

för bovin tuberkulos: ett tuberkulostest som utförts enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:33) om tuberkulinundersökning av

nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur,

b. för bovin brucellos: ett serologiskt test som utförts enligt förfarandet i bilaga

C till rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som

påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen4,

c. för EBL: ett serologiskt test, som utförts enligt förfarandet i bilaga D (kapitel

II) till direktiv 64/432/EEG,

d. för IBR/IPV: ett serologiskt test (helt virus) på ett blodprov om djuren inte

kommer från en besättning som är fri från IBR/IPV enligt artikel 2.3.5.3 i den

djurhälsokodex som upprättats av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar

(OIE Terrestrial Animal Health Code)5, samt

e.

för

BVD:

i) ett virusisoleringstest eller ett test för att påvisa virusantigen, och

ii) ett serologiskt test för att fastställa närvaro eller frånvaro av antikroppar.

4

EGT nr P 121, 29.7.1964, s. 1977 (Celex 31964L0432) senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 21/2004 (EUT nr

L 005, 9.1.2004, s. 8, Celex 32004R0021).

5 www.oie.int/eng/normes/MCode/A_summry.htm

SJVFS 2004:41

8

Jordbruksverket kan tillåta att de undersökningar som avses under punkt 4 utförs

på prov som tagits vid isoleringsanläggningen. I detta fall får den isoleringsperiod

som fastställs i punkt 1 inte inledas före tidpunkten för provtagningen. Om emellertid

någon av undersökningarna i punkt 4 utfaller positivt måste det berörda djuret

omedelbart avlägsnas från isoleringsanläggningen. Vid gruppisolering får den

isoleringsperiod som fastställs i punkt 1 inte inledas beträffande övriga djur förrän

det djur som uppvisade positivt utfall har avlägsnats.

5. De ska under den isoleringsperiod som fastställs i punkt 1, och minst 21 dagar

efter det att isoleringen inleddes (minst sju dagar efter det att isoleringen för

provtagning avseende Campylobacter fetus ssp. venerealis och Trichomonas foetus

inleddes) utom när det gäller provtagning för förekomst av antikroppar mot BVD (se

c nedan) genomgått följande test med negativt resultat:

a. för bovin brucellos: ett serologiskt test som utförts enligt förfarandet i bilaga

C till direktiv 64/432/EEG,

b. för IBR/IPV: ett serologiskt test (helt virus) utfört på ett blodprov.

Vid positivt resultat av något av ovanstående test ska djuret omedelbart

avlägsnas från isoleringsanläggningen och övriga djur i samma grupp stanna kvar i

isolering och testas med negativt resultat tidigast 21 dagar efter det att det/de positiva

djuret/djuren avlägsnades.

c.

för

BVD:

i) ett virusisoleringstest eller ett test för att påvisa virusantigen, och

ii) ett serologiskt prov för att fastställa närvaro eller frånvaro av antikroppar.

Endast under förutsättning att ingen serokonversion inträffar hos djur med

seronegativt testresultat innan de togs emot på isoleringsanläggningen får något djur

(seronegativt eller seropositivt) tas emot på tjurstationen.

Om en serokonversion inträffar ska samtliga djur som fortfarande är

seronegativa hållas i isolering under en period som ska förlängas, till dess att det inte

har inträffat något fall av serokonversion i gruppen på tre veckor. Djur som var

serologiskt positiva när isoleringen inleddes kan tillåtas komma in på tjurstationen.

d.

För

Campylobacter fetus ssp. venerealis:

i) När det gäller djur som är yngre än sex månader eller som sedan den

åldern har hållits i en grupp med enbart djur av samma kön före isoleringen: ett test

på ett sköljprov från en artificiell vagina eller ett prov från förhuden.

ii) När det gäller djur som är sex månader eller mer som kan ha varit i

kontakt med ett hondjur före isoleringen: ett test tre gånger med en veckas

mellanrum på ett sköljprov från en artificiell vagina eller ett prov från förhuden.

e. För Trichomonas foetus:

i) När det gäller djur som är yngre än sex månader eller som sedan den

åldern har hållits i en grupp med enbart djur av samma kön före isoleringen: ett test

vid ett tillfälle på ett prov från förhuden.

ii) När det gäller djur som är sex månader eller mer som kan ha varit i

kontakt med ett hondjur före isoleringen: ett test tre gånger med en veckas

mellanrum på ett prov från förhuden.

Om någon av de ovannämnda undersökningarna utfaller positivt ska tjuren genast

tas bort från isoleringsanläggningen. Vid gruppisolering beslutar Jordbruksverket om

vilka åtgärder som ska vidtas och om övriga tjurar i gruppen ska kunna föras in på

stationen.

6. Före det första avsändandet av sperma från tjurar som är serologiskt positiva för

BVD ska ett spermaprov från varje djur genomgå virusisoleringstest eller ett ELISA-

SJVFS 2004:41

9

test för antigener mot BVD. Om resultatet är positivt ska tjuren tas bort från

anläggningen och all dess sperma förstöras.

2 § Kraven på en tjur i 1 § får ersättas av kraven i andra stycket i de fall stationen

inte är godkänd för samling och distribution av sperma till andra länder inom EU och

under förutsättning att tjuren har hållits på en individprövningsstation som uppfyller

kraven i 5 §.

Tjuren ska ha förts till individprövningsstationen samt isolerats där under minst

28 dagar. I samband med införandet dit och under isoleringen ska den ha testats i

enlighet med punkterna 1 och 4 nedan samt i övrigt uppfylla följande villkor:

1. Vid ankomsten till individprövningsstationen ska tjurarna ha provtagits med

negativt utfall med avseende på förekomst av BVDV. Tidigast efter tre veckor ska

tjurarna provtas med negativt utfall med avseende på förekomst av IBR/IPV och

EBL.

2. Tjuren ska ha vistats på individprövningsstationen oavbrutet från det att den

förs dit och direkt därifrån ha överförts till tjurstationen eller ha testats i enlighet med

punkterna 1 och 4 inom 28 dagar före överföringen till tjurstation.

3. Tjuren ska före ankomsten på individprövningsstationen ha tillhört en

besättning som uppfyller kraven i 1 § punkterna 2-3.

4. Provtagningar gjorda under vistelsen på individprövningsstationen ska ha skett

med negativt resultat med avseende på de tester som anges i 1 § punkt 4.

3 § Undersökningar enligt 1-2 §§, med undantag av jämförande intrakutant

tuberkulintest, ska utföras av Statens veterinärmedicinska anstalt eller av annat

laboratorium som godkänts av Jordbruksverket. Endast metoder som fastställts av

Jordbruksverket eller metoder som Jordbruksverket bedömt vara likvärdiga får

användas för dessa undersökningar.

Om annat laboratorium än Statens veterinärmedicinska anstalt anlitas ska en

ansökan härom innehålla ett skriftligt åtagande från laboratoriet. Av åtagandet ska

framgå att laboratoriet tillämpar de metoder som krävs enligt dessa föreskrifter.

4 § En tjur får tas emot på en tjurstation endast efter medgivande från den ansvariga

veterinären. Alla flyttningar av tjurar till och från tjurstationen ska journalföras.

5 § Om en tjur som ska tas emot vid en tjurstation dessförinnan har hållits på en

individprövningsstation eller på en isoleringsanläggning som avses i 1 § punkt 1 ska

individprövningsstationen respektive isoleringsanläggningen vid tidpunkten för

flyttningen

1. vara belägen i mitten av ett område med 10 km radie, inom vilket det inte har

förekommit något fall av mul- och klövsjuka sedan minst 30 dagar,

2. sedan minst tre månader vara fri från mul- och klövsjuka och brucellos, samt

3. sedan minst 30 dagar vara fri från

a.

rabies,

b.

tuberkulos,

c. elakartad lungsjuka hos nötkreatur,

d.

EBL,

samt

e.

mjältbrand.

SJVFS 2004:41

10

6 § Under förutsättning att de villkor som anges i 5 § och de rutinundersökningar

som anges i 5 kap har utförts under de närmast föregående tolv månaderna, får tjurar

överföras från en tjurstation till en annan station av likvärdig eller sämre hälsostatus

utan ytterligare isolering eller undersökningar om överföringen sker utan att tjurarna

kommer i direkt eller indirekt kontakt med klövbärande djur av lägre hälsostatus. De

transportmedel som används måste före transporten ha rengjorts och desinficerats.

5 kap.

RUTINUNDERSÖKNINGAR SOM SKA GÖRAS PÅ ALLA

TJURAR VID EN GODKÄND TJURSTATION

1 § Tjurar som hålls på en tjurstation får inte vara vaccinerade mot IBR/IPV eller

paratuberkulos.

Alla tjurar som hålls vid en tjurstation måste minst en gång årligen genomgå

följande undersökningar med negativt resultat:

1. för bovin tuberkulos: ett tuberkulostest som utförts enligt Statens jordbruks-

verks föreskrifter (SJVFS 2003:33) om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin,

får, getter och kameldjur,

2. för bovin brucellos: ett serologiskt test som utförts enligt förfarandet i bilaga C

till rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som

påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen6,

3. för EBL: ett serologiskt test, som utförts enligt förfarandet i bilaga D (kapitel

II) till direktiv 64/432/EEG,

4. för IBR/IPV: ett serologiskt test (helt virus) på ett blodprov,

5. för BVD: ett serologiskt test för att påvisa förekomsten av antikroppar mot

BVD som bara används på seronegativa djur.

Om ett djur blir serologiskt positivt ska varje ejakulat som samlats in från det

djuret efter det senaste negativa resultatet antingen förstöras eller genomgå virustest

med negativt resultat.

6.

för

Campylobacter fetus ssp. venerealis: test av ett prov från förhuden. Endast

spermaproducerande tjurar eller tjurar som har kontakt med spermaproducerande

tjurar behöver undersökas. Tjurar som återkommer till stationen efter mer än sex

månaders frånvaro ska testas tidigast 30 dagar innan de återupptar produktionen.

7.

för

Trichomonas foetus: test av ett prov från förhuden. Endast spermaprodu-

cerande tjurar eller tjurar som har kontakt med spermaproducerande tjurar behöver

undersökas. Tjurar som återkommer till stationen efter mer än sex månaders frånvaro

ska testas tidigast 30 dagar innan de återupptar produktionen.

2 § Undersökningar enligt 1 § ska utföras i enlighet med 4 kap 3 §.

3 § Om någon av de i 1 § nämnda undersökningarna utfaller positivt, ska tjuren

isoleras. Sperma som samlats från tjuren efter det sista negativa provet får inte

användas för distribution eller seminering, med undantag för BVD, om sperma från

varje ejakulat vid ett virusprov har gett negativt resultat.

Sperma, som samlats från övriga tjurar vid stationen sedan den dag då

undersökningen med positivt utfall utfördes, ska förvaras avskild och får inte

användas för distribution eller seminering förrän den tidigare hälsostatusen på

6

EGT nr P 121, 29.7.1964, s. 1977 (Celex 31964L0432) senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 21/2004 (EUT nr

L 005, 9.1.2004, s. 8, Celex 32004R0021).

SJVFS 2004:41

11

tjurstationen återställts och godkännande att använda sperman lämnats av

Jordbruksverket.

6 kap.

VILLKOR FÖR SPERMA SAMLAD PÅ EN GODKÄND

TJURSTATION

1 § En tjur på en tjurstation ska uppfylla följande krav för att sperma från den ska få

användas:

1. Den får inte uppvisa några kliniska tecken på sjukdom den dag då sperman

samlas.

2. Den måste ha hållits på en tjurstation under en sammanhängande period av

minst 30 dagar närmast före samlingen av sperma om sperman ska användas i

färskspermahantering.

3. Den får inte ha genomfört naturlig betäckning efter det att isolering enligt 4 kap

1 § punkt 1 har inletts.

4. Den ska ha hållits på en tjurstation som varit fri från mul- och klövsjuka under

minst tre månader före samlingen av sperma och 30 dagar efter samlingen eller vid

färskspermahantering till dess distribution har skett. Stationen ska vara belägen i

mitten av ett område med 10 km radie, inom vilket det sedan minst 30 dagar inte har

förekommit något fall av mul- och klövsjuka.

5. Den ska ha hållits på en tjurstation som under en period som sträcker sig från

30 dagar före spermasamlingen till 30 dagar efter samlingen av sperma eller vid

färskspermahantering till dess distribution har skett och ha varit fri från

a.

rabies,

b.

tuberkulos,

c.

brucellos,

d. elakartad lungsjuka hos nötkreatur

e.

EBL,

samt

f.

mjältbrand.

Fryst sperma avsedd för distribution i Sverige får användas även om tiden mellan

spermasamling och distribution varit kortare än 30 dagar om sperman härrör från tjur

som varit fri från de i punkterna 4-5 nämnda sjukdomarna till dess distribution av

sperma har skett.

2 § De antibiotikapreparat som anges nedan ska tillsättas i de mängder som efter den

slutliga spädningen resulterar i minst följande koncentrationer i sperman

1. 500 µg streptomycin per ml,

2. 500 IE penicillin per ml,

3. 150 µg lincomycin per ml, och

4. 300 µg spectinomycin per ml.

En alternativ kombination av antibiotika med likvärdig effekt mot campylobacter,

leptospira och mycoplasma får användas.

Omedelbart efter tillsättningen ska den utspädda sperman förvaras vid en

temperatur av minst 5ºC under en tid av minst 45 minuter.

SJVFS 2004:41

12

Annan spermahantering

3 § Vid annan spermasamling och hantering än sådan som sker på en godkänd

tjurstation ska följande villkor och de villkor som Jordbruksverket uppställer i varje

enskilt fall vara uppfyllda:

1. Tjuren ska under spermasamlingsperioden hållas i en isoleringsanläggning där

inga andra nötkreatur hålls och får inte uppvisa några tecken på sjukdom den dag då

sperman samlas.

2. Under spermasamlingsperioden ska de provtagningar och tester som anges i 4

kap 1 § första stycket punkterna 4-5 utföras på tjuren.

3. Samlad sperma får inte användas för distribution eller seminering innan

samtliga tester enligt punkt 2 visat negativt resultat.

4. Spermasamling och hantering av sperma samt journalföring ska utföras så att

kraven enligt 3 kap 1 § punkterna 3 och 10-15 samt 6 kap 1 § första stycket punkt 1

och 2 § uppfylls.

Sperma som samlas enligt bestämmelserna i denna paragraf ska märkas på varje

enskild spermados så att den lätt kan särskiljas från andra kategorier av sperma.

Sperman ska förvaras och distribueras åtskild från sådan sperma som samlats vid en

tjurstation så att den inte kan förväxlas. Sperman får endast användas för begränsad

distribution inom landet.

7 kap. LAGRING OCH DISTRIBUTION AV SPERMA

Registrerings- och uppgiftsskyldighet m.m.

1 § Då fryst sperma lagras ska journal (lagerjournal) föras av anordnaren med

uppgifter om

1. tillförsel och uttag av spermadoser,

2. aktuell tjur,

3. spermastråets märkning,

4. avsikten med åtgärden, samt

5. datum för åtgärden.

Då sperma lagras för annans räkning ska dennes namn och adress antecknas i

lagerjournalen.

2 § Distribution av sperma inom Sverige får endast ske till den som har Jordbruks-

verkets tillstånd att bedriva seminverksamhet.

3 § Den som distribuerar sperma ska föra en journal (distributionsjournal) med

uppgifter om

1. aktuell tjur,

2. spermastråets märkning,

3. mottagare av sperma, samt

4. datum för leverans.

Uppgifterna i distributionsjournalen ska arkiveras under minst fem år.

4 § Den som distribuerar sperma ska infordra de uppgifter som anges i 8 kap. 1 §

från de besättningar där sperman har använts om motsvarande uppgifter inte

infordrats eller har erhållits på annat sätt från den aktuella avelsorganisationen.

SJVFS 2004:41

13

Den som samlat eller importerat sperma ska minst en gång årligen göra

sammanställningar över de uppgifter som anges i första stycket för varje tjur som

används i seminverksamheten.

Anordnare som avses i första och andra styckena ska, med ledning av samman-

ställningarna enligt andra stycket, besluta om det fortsatta tillhandahållandet av

sperman från respektive tjur.

8 kap. SEMINERING

Registrerings- och uppgiftsskyldighet m.m.

1 § Den som har tagit emot sperma är skyldig att till spermadistributören lämna

uppgifter om

1. antal utförda semineringar,

2.

omlöpningar,

3. resultat av kalvning,

4. förekomst av svåra förlossningar,

5. förekomst av dödfödslar, samt

6. förekomst av ärftliga sjukdomar och missbildningar.

I de fall spermadistributören inte själv har samlat eller importerat sperman ska

uppgifter enligt första stycket vidarebefordras till den som samlat eller importerat

sperman.

2 § Vid varje seminering, undersökning eller annan åtgärd av betydelse för semin-

verksamheten ska hondjurets identitet kontrolleras. Ett verifikat som dokumenterar

åtgärden (seminrapport) ska utfärdas i två exemplar. Ett exemplar ska förvaras hos

hondjurets ägare. Det andra ska arkiveras hos anordnaren under minst fem år.

Dokumenteringen får även ske genom att uppgifterna registreras i både

anordnarens journalföring och i det besättningsregister (ladugårdsjournal) som finns

hos hondjurets ägare eller genom bokföring i datoriserade system hos anordnare och

hondjurets ägare.

I det fall då hondjurets ägare också är anordnare behöver uppgifterna inte

dokumenteras i fler än ett register eller verifikat.

3 § Dokumentering av åtgärder som avses i 2 § ska omfatta följande uppgifter

1. vem som är anordnare,

2. vem som har utfört åtgärden,

3. vilken åtgärd som utförts,

4. vilken det behandlade hondjurets identitet är och dess ägare,

5. vilken tjurens identitet är,

6. vem som levererat den använda sperman, samt

7. vilket datum som åtgärden utförts.

4 § Ägaren till hondjur ska till den som anlitas för seminering lämna information om

resultaten av kalvningar och deras förlopp.

Dödfödslar, ärftliga sjukdomar, missbildningar och andra fel ska anmälas på

samma sätt.

Uppgifter enligt första och andra styckena ska dokumenteras av den anordnare

som utfört semineringarna. Dokumentationen ska utföras så att sammanställningar av

SJVFS 2004:41

14

materialet kan möjliggöra bedömningar av enskilda besättningars fertilitetssituation

och av enskilda tjurars egenskaper.

9 kap. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Den ansvariga veterinären ska fortlöpande kontrollera och övervaka den

seminverksamhet som bedrivs av eller via den aktuella anordnaren. Veterinären ska

omedelbart påpeka brister i seminverksamheten för anordnaren och är skyldig att

rapportera till länsstyrelsen om inte rättelse sker.

Den ansvariga veterinären ska en gång per år vid verksamhetsårets slut lämna en

rapport till länsstyrelsen om den utförda övervakningen av den seminverksamhet

som åtagandet omfattar.

2 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över all annan seminverksamhet i länet än den som

omfattar tjurstationer och spermalagringsstationer. Utöver de övriga skyldigheter

som följer av tillsynsansvaret ska länsstyrelsen rapportera till Jordbruksverket om

allvarliga brister uppdagas samt om en anordnare vid upprepade tillfällen inte följt

länsstyrelsens eller den ansvariga veterinärens anvisningar.

3 § Tillstånd att bedriva seminverksamhet medför skyldighet att bereda tillsyns-

myndigheterna och den ansvariga veterinären tillträde till samtliga lokaler, där

seminverksamheten bedrivs, för att där göra undersökningar och ta prover samt att på

begäran tillhandahålla de handlingar tillsynsmyndigheten efterfrågar.

4 § En anordnare, eller annan som omfattas av ett semintillstånd, som inte följer

dessa föreskrifter eller villkor som meddelats vid tillståndsgivningen kan få sitt

tillstånd återkallat av Jordbruksverket.

5 § Om det finns särskilda skäl, och under förutsättning att det inte strider mot någon

bindande EG-rättsakt, kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 30 juni 2004, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:115) om seminverksamhet med nötkreatur ska upphöra att

gälla.

I fråga om tillstånd meddelade före den 30 juni 2004 gäller äldre författningar,

dock längst till och med den 31 december 2004.

MATS PERSSON

Anders

Dahlin

(Avel- och djurhållningsenheten)