SJVFS 2004:63

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:8) om vissa skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:63

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:8) om vissa skyddsåtgärder

med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien;

Saknr K 36:1

Utkom från trycket

den 23 augusti 2004

beslutade den 23 augusti 2004

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., att 6 § verkets föreskrifter (SJVFS 2004:8) ska ha

följande lydelse.

6 § Vad som anges i 5 § gäller även import av bearbetade fjädrar och delar av

sådana fjädrar från Kambodja, Indonesien, Japan, Laos, Pakistan, Kina inbegripet

territoriet Hong Kong, Sydkorea, Vietnam samt Malaysia.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 23 augusti 2004.

MATS PERSSON

Susanne

Liljenström

(Foderkvalitetsenheten)

1 Jfr kommissionens beslut K(2004) 3294 slutlig om ändring för andra gången av beslut 2004/122/EG

om vissa skyddsåtgärder mot aviär influensa i flera asiatiska länder.