SJVFS 2004:8

Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:8

Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa

skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera

länder i Asien;

Saknr K 36

Utkom från trycket

den 10 februari 2004

beslutade den 10 februari 2004.

Statens jordbruksverk förekriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelser som har meddelats i tidigare av

Statens jordbruksverk beslutade föreskrifter och som är avsedda att hindra spridning

av smittsamma djursjukdomar. Om andra av Jordbruksverket meddelade föreskrifter

eller beslut som meddelats av Jordbruksverket innehåller bestämmelser eller villkor

som avviker från vad som sägs i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här

författningen.

Import från Thailand

Importförbud

2 § Med hänsyn till kommissionens beslut 2004/122/EG av den 6 februari 2004 om

vissa skyddsåtgärder mot aviär influensa i flera asiatiska länder är det enligt 4 § 2

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. från Thailand förbjudet

att importera färskt kött av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn och viltlevande fågelvilt,

köttberedningar och köttprodukter som består av eller innehåller kött av de

uppräknade arterna, råvaror för foder till sällskapsdjur och obearbetat fodermaterial

som innehåller delar av de uppräknade arterna samt obehandlade jakttroféer från

fåglar oavsett art.

Undantag från importförbud

3 § Import är tillåten från Thailand av köttprodukter som består av eller innehåller

kött från fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn eller viltlevande fågelvilt om villkoren

angående slakttidpunkt och veterinärintyg/handelsdokument i 4 § är uppfyllda eller

om köttet av de nämnda arterna har genomgått någon av följande särskilda

behandlingar.

1) behandling i hermetiskt tillsluten behållare tills ett F°-värde på lägst 3 har

uppnåtts,

1 Jfr kommissionens beslut 2004/122/EG av den 6 februari 2004 om vissa skyddsåtgärder mot aviär

influensa i flera asiatiska länder (EUT L 36, 7.2.2004, s. 59-61).

SJVFS 2004:8

Saknr K 36

2

2) behandling som innebär att en lägsta temperatur på 80 °C har uppnåtts i hela

köttet under beredningen av köttprodukten, eller

3) behandling som innebär att en lägsta temperatur på 70 °C har uppnåtts i hela

köttet under beredningen av köttprodukten.

4 § Import från Thailand är tillåten av färskt kött av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn

och viltlevande fågelvilt, köttberedningar och köttprodukter som består av eller

innehåller kött av de uppräknade arterna, råvaror för foder till sällskapsdjur och

obearbetat fodermaterial som innehåller delar av de uppräknade arterna samt

obehandlade jakttroféer från fåglar oavsett art, om det härrör från fåglar som slaktats

före den 1 januari 2004.

I de veterinärintyg/handelsdokument som åtföljer sändningar av de produkter som

avses i första stycket ska följande införas, anpassat för arten i fråga:

”Färskt fjäderfäkött/färskt ratitkött/färskt kött av fågelvilt i hägn /färskt kött av

viltlevande fågelvilt /köttprodukter som består av eller innehåller kött av fjäderfä,

ratiter, fågelvilt i hägn eller viltlevande fågelvilt/köttberedningar som består av

eller innehåller kött av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn eller viltlevande fågelvilt

/råvaror för foder till sällskapsdjur och obearbetat fodermaterial som innehåller

delar av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn eller viltlevande fågelvilt/obehandlade

jakttroféer från fåglar oavsett art * som härrör från fåglar som slaktats före den 1

januari 2004 och i enlighet med artikel 1.2 i beslut 2004/122/EG.

* Stryk det ej tillämpliga.”

Villkor för import av bearbetade fjädrar och delar av sådana fjädrar

5 § Vid import från Thailand av bearbetade fjädrar eller delar av sådana fjädrar ska

ett handelsdokument åtfölja sändningen i vilket anges att de bearbetade fjädrarna

eller delar av dem har behandlats med ånga eller med någon annan metod som

säkerställer att inga smittämnen överförs.

Vad som anges i första stycket gäller inte bearbetade dekorationsfjädrar,

bearbetade fjädrar som bärs av resande för privat bruk eller sändningar av bearbetade

fjädrar som sänts till privatpersoner för icke-industriellt bruk.

Villkor för import från vissa andra länder i Asien

6 § Vad som anges i 5 § gäller även import av bearbetade fjädrar och delar av sådana

fjädrar från Kambodja, Indonesien, Japan, Laos, Pakistan, Kina inbegripet territoriet

Hong Kong, Sydkorea samt Vietnam.

SJVFS 2004:8

3

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2004, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:7) om skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i

Thailand ska upphöra att gälla.

ROLF KÖHLER

Mario

Saric

(Smittskyddsenheten)