SJVFS 2004:88

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:88

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av

slaktkroppar;

Saknr O 40

Utkom från trycket

den 21 december 2004

Omtryck

beslutade den 16 december 2004

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 § förordningen (1956:413) om

klassificering av kött, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1998:127) om

klassificering av slaktkroppar1

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”

dels att 9 och 27 §§ ska ha följande lydelse, samt

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 35 §.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

INNEHÅLL

Sid

Grundläggande bestämmelser ..................................... ………….. 2

Administrativa regler

Företagets skyldigheter ................................................... ………….. 2

Klassificerarens skyldigheter .......................................... ………….. 3

Märkning av klassificerade slaktkroppar ........................ ………….. 4

Klassificering av importerade slaktkroppar .................... ………….. 5

Tillsyn ..... . ....................................................................... ………….. 6

Klassificeringsregler

Definition och gemensamma grundregler för samtliga kategorier

m.m .................................................................................. ………….. 6

Indelning av slaktkroppar i kategorier ............................ ………….. 8

Indelning av slaktkroppar i klasser .................................. ………….10

Indelning av slaktkroppar i fettgrupper…………………………….10

Indelning av slaktkroppar i färggrupper……………………………11

Bilagor

Bilaga 1 Märkningsfigurer…………………………………………14

Bilaga 2 Putsningsbestämmelser…………………………………...17

1 Författningen senast omtryckt 2002:14

SJVFS 2004:88

2

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om klassificering av slaktkroppar finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 1208/81 av den 28 april 1981 om fastställande av

en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur,2

2. rådets förordning (EEG) nr 3220/84 av den 13 november 1984 om

fastställande av gemenskapens klassificeringsskala av gris,3

3. rådets förordning (EEG) nr 1186/90 av den 7 maj 1990 om utökning av

omfattningen av gemenskapens klassificeringsskala för vuxna nötkreatur,4

4. rådets förordning (EEG) nr 2137/92 av den 23 juli 1992 om gemenskapens

skala för klassificering av slaktkroppar av får och om fastställande av gemenskapens

standardkvalitet för färska och kylda slaktkroppar av får och om förlängning av

förordning (EEG) nr 338/91,5

5. kommissionens förordning (EEG) nr 2930/81 av den 12 oktober 1981 om

ytterligare tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skala för klassificering av

slaktkroppar av vuxna nötkreatur,6

6. kommissionens förordning (EEG) nr 563/82 av den 10 mars 1982 om

tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1208/81 vad gäller noteringen av

marknadspriser för fullvuxna nötkreatur med utgångspunkt i gemenskapens skala för

klassificering av slaktkroppar,7

7. kommissionens förordning (EEG) nr 2967/85 av den 24 oktober 1985 om

tillämpningsföreskrifter för gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av

gris,8

8. kommissionens förordning (EEG) nr 344/91 av den 13 februari 1991 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1186/90 om utökning av

omfattningen av gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av vuxna

nötkreatur,9

9. kommissionens förordning (EEG) nr 461/93 av den 26 februari 1993 om

närmare bestämmelser för gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av

får,10 samt

10. förordningen (1956:413) om klassificering av kött.

(SJVFS 2002:14)

Administrativa regler

Företagets skyldigheter

2 § Dessa föreskrifter om klassificering av slaktkroppar gäller för samtliga kontroll-

slakterier och renkontrollslakterier. Det åligger huvudman för företag där

2 EGT nr L 123, 7.5.1981, s. 3 (Celex 31981R1208).

3 EGT nr L 301, 20.11.1984, s. 1 (Celex 31984R3220).

4 EGT nr L 199, 11.5.1990, s. 32 (Celex 31990R1186).

5 EGT nr L 214, 30.7.1992, s. 1 (Celex 31992R2137).

6 EGT nr L 293, 13.10.1981, s. 6 (Celex 31981R2930).

7 EGT nr L 67, 11.3.1982, s. 23 (Celex 31982R0563).

8 EGT nr L 285, 25.10.1985, s. 39 (Celex 31985R2967).

9 EGT nr L 41, 14.2.1991, s. 15 (Celex 31991R0344).

10 EGT nr L 49, 27.2.1993, s. 70 (Celex 31993R0461).

SJVFS 2004:88

3

klassificering verkställs att bedriva verksamheten på sådant sätt att klassificering av

slaktkroppar kan ske enligt gällande bestämmelser.

3 § Huvudman för företaget ska se till att behörig klassificerare finns tillgänglig så

att klassificering kan ske enligt dessa föreskrifter.

För att godkännas som klassificerare enligt 1 § förordningen (1956:413) om

klassificering av kött krävs att vederbörande person med godkänt resultat genomgått

en av Statens jordbruksverk anordnad utbildning. Jordbruksverket kan därefter

utfärda behörighetsbevis för godkänd klassificerare. Ansökan om utfärdande av

behörighetsbevis för person att utföra klassificering av slaktkroppar, ska göras av

huvudmannen för företaget och ställas till Statens jordbruksverk, Kontrollenheten,

551 82 Jönköping.

4 § Huvudman för företaget ska se till att slaktkropp inte lämnas ut förrän

klassificering innefattande dokumentation och klassificerarens efterkontroll är utförd.

5 § Huvudman för företaget ska se till att klassificeringsjournal förs för varje

slaktdag. Den ska hållas tillgänglig för Jordbruksverket under fem år efter

upprättandet.

6 § Huvudman för företaget ska periodvis redogöra för verkställd klassificering till

Jordbruksverket. Denna redogörelse ska göras enligt av verket fastställd

filspecifikation för dataöverföring eller blankett innehållande föreskrivna uppgifter

och inom föreskriven tid. Importklassificering ska rapporteras omgående av

respektive klassificerare.

Klassificerarens

skyldigheter

7 § Klassificering ska ske i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1956:413)

om klassificering av kött och i enlighet med dessa föreskrifter. Klassificeraren har

ansvaret för att betalningsunderlaget vad gäller vikt och klassificering är korrekt.

8 § Klassificerare kan före utlämnande av slaktkropp kontrollera klassificeringen

(efterkontroll). Klassificering som innefattar även invägning och efterkontroll ska

vara utförd senast klockan 12.00 arbetsdagen efter slakt eller den dag slaktkroppen

har godkänts vid besiktning om slaktdag och besiktningsdag inte är densamma.

9 § Klassificerare ska föra klassificeringsjournal över verkställd klassificering.

Journalen ska innehålla slaktdatum och identitetsnummer för klassificerade

slaktkroppar i löpande följd som inte kan förväxlas. För respektive identitetsnummer

ska anges slaktvikt, kategori, klass, köttprocent, fettgrupp, grupp för extrem

slaktkropp samt färggrupp i enlighet med dessa föreskrifter. Finns dessa uppgifter

införda i datasystem ska en utskrift undertecknas av klassificerare varje slaktdag för

att gälla som klassificeringsjournal. Omfattar journalen mer än en sida ska första och

sista sidan skrivas under och mellanliggande signeras.

Ändringar i underskriven klassificeringsjournal får endast utföras efter att

klassificeraren godkänt ändringen. Ändringen ska signeras av klassificeraren. Vid

ändring ska den gamla uppgiften strykas över utan att göras oläslig och den nya

SJVFS 2004:88

4

skrivas dit eller ska journalen åtföljas av en ändringslista underskriven av

klassificeraren.

För att få använda annan metod än manuell underskrift och signering, såsom

elektronisk signering, ska metoden vara godkänd av Jordbruksverket. Ansökan om

godkännande ska ges in till Jordbruksverket. (SJVFS 2004:88).

10 § Klassificerare, som fått till uppgift att klassificera importerade slaktkroppar, ska

före det att klassificeringen verkställs meddela Jordbruksverket tid och plats för

förrättningen. Efter varje verkställd förrättning ska klassificeraren omgående

redogöra för klassificeringen genom att skicka kopia på klassificeringsjournalen till

Jordbruksverket.

Märkning av klassificerade slaktkroppar

11 § Före eller i samband med klassificering ska varje slaktkropp märkas med

identitetsnummer i löpande följd.

12 § Slaktkropp ska vid klassificering märkas med den benämning för kategori,

klass, köttprocent, fettgrupp, grupp för extrema slaktkroppar samt färggrupp som

slaktkroppen enligt dessa föreskrifter ska hänföras till.

13 § Märkning ska göras genom stämpling direkt på slaktkroppen. Stämplarnas

utformning och storlek ska överensstämma med figurerna i bilaga 1, s. 14-16.

Märkning för kategori ska vara hela ordet för spädkalv, gödkalv, ungtjur, tjur, stut,

kviga, ungko, får, killing, get, unghäst, unggris, ungsugga, sugga, unggalt och galt.

Mellankalv märks M-kalv, yngre tjur märks Y-TJUR och renkalv KALV. Ko, häst,

lamm, slaktsvin samt ren åsätts inte kategorimärken.

För att få använda annan märkningsmetod än stämpling direkt på slaktkroppen

ska metoden vara godkänd av Jordbruksverket. Jordbruksverket har gett ut särskilda

regler för märklappar på slaktkroppar. Jordbruksverket kan, efter ansökan hos verket,

medge undantag för en alternativ märkningsmetod. (SJVFS 2002:14).

14 § Stämpling av slaktkropp ska ske med av Statens livsmedelsverk och

Jordbruksverket godkänd färg.

15 § Märkning på slaktkropp får inte avlägsnas eller göras oläslig förrän kroppen har

kommit in i det rum där den ska styckas. Om klassificerarens efterkontroll föranleder

ändrad bedömning ska dock tidigare åsatt märkning avlägsnas och slaktkroppen

märkas om och ändringen dokumenteras.

16 § Beteckning för kategori ska, med undantag för spädkalv, killing, renkalv och

svin, sättas på bringornas utsida intill framläggarna och på utsidan av låren. Spädkalv

och killing märks på utsidan av vardera låret och svin på utsidan av vardera skinkan.

Dessutom ska ungsugga och sugga märkas på vardera bogen samt unggalt och galt

märkas på vardera sidan mitt för 6-8 revben enligt figur 8 i bilaga 1. Renkalv märks

på sadeln på vardera sidan ryggraden.

På importerad slaktkropp får framdel åsättas beteckningen kviga, stut, ungko,

ungtjur eller yngre tjur endast om det vid klassificering är möjligt att med stöd av

SJVFS 2004:88

5

t.ex. identitetsnummer sammanföra framdel och bakdel från samma djur eller då

delning av slaktkroppen skett på sådant sätt att det tydligt framgår att slaktkroppen

härrör från kviga, stut, ungko, ungtjur eller yngre tjur. (SJVFS 2002:14).

17 § Beteckning för klass ska sättas på bringornas utsida intill framläggarna samt på

utsidan av låren. Klassbeteckning för lamm-, får-, renkalv- och renslaktkroppar ska

dock endast sättas på utsidan av låren.

Slaktkropp av svin, utom unggris och galt, ska märkas med beräknad köttprocent

i enlighet med figur 8 i bilaga 1. Denna sätts på utsidan av vardera skinkan. För

sugga och ungsugga ska märkning också ske på respektive bog. Unggalt ska även

märkas på vardera sidan över 6-8 revbenen. Spädkalv-, unggris-, killing- och

getslaktkroppar åsätts inte klassbeteckning eller köttprocent. (SJVFS 2002:14).

18 § Beteckning för fettgrupp ska sättas på bringornas utsida intill framläggarna samt

på utsidan av låren omedelbart intill klassmärkningen.

I fråga om lamm- och fårslaktkroppar ska märkning dock endast ske på vardera

bringan och i fråga om renslaktkropp endast på utsidan av låren. För gödkalv- och

mellankalvslaktkroppar gäller att fettgruppsbeteckningen ska anbringas bredvid

respektive klassmärke. Svin-, spädkalv-, killing- och getslaktkroppar åsätts inte

fettgruppsbeteckning. (SJVFS 2002:14).

19 § Beteckning för färggrupp enligt figur 6 i bilaga 1 ska sättas framför respektive

klassmärke.

20 § Beteckning för extrem slaktkropp K enligt figur 3 i bilaga 1 ska sättas intill

respektive kategori-, klass-, köttprocent-, fett- eller färggruppsmärkning.

Klassificering av importerade slaktkroppar

21 § Slaktkropp av nötboskap, häst, får, get, svin eller ren som enligt kungörelsen

(1974:270) om kontroll av införsel av livsmedel har godkänts vid besiktning för

införsel till riket ska om de kommer från länder utanför Europeiska gemenskapen,

innan varan frigörs från tullverkets befattning, klassificeras och märkas enligt dessa

föreskrifter.

Importerad nöt- och hästslaktkropp, som är styckad i mindre delar än fjärdedels

kropp och importerad slaktkropp av kalv, får, get, svin eller ren, som är styckad i

mindre delar än halv kropp får inte klassificeras.

22 § Med fjärdedelar av nötboskap- och hästslaktkroppar avses de delar som erhålls

då kroppen klyvs längs ryggraden och sedan delas så att i fråga om främre delen

minst 4 hela revben eller i fråga om bakre delen minst 3 hela eller avskurna revben

medföljer. Så kallad ”pistol” räknas således ur klassificeringssynpunkt som

fjärdedels kropp förutsatt att minst 3 rev medföljer.

Med halv kropp av kalv, får, get, svin och ren avses de delar som erhålls då

kroppen klyvs längs ryggen.

SJVFS 2004:88

6

Tillsyn

23 § För Jordbruksverkets tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i

förordningen (1956:413) om klassificering av kött och dessa föreskrifter äger verkets

ombud tillträde till lokal där köttklassificering verkställs eller slaktkroppar förvaras

när arbetet normalt pågår i eller i anslutning till lokalen. Ombudet har rätt att där

företa de undersökningar som behövs.

24 § Jordbruksverkets ombud äger företa ny klassificering av slaktkropp som vid

inspektion konstateras vara felaktigt klassificerad. Vid ny klassificering ska

ommärkning ske. Därvid ska den föregående märkningen tydligt makuleras med

makuleringsmärket enligt figur 5 i bilaga 1. Den nya märkningen ska sättas intill den

makulerade utan att till någon del täcka denna.

25 § Säljare eller köpare av klassificerad slaktkropp som är missnöjd med verkställd

klassificering kan, efter framställning till Jordbruksverket, beviljas ny klassificering

av slaktkroppen. Omklassificering utförs av Jordbruksverkets ombud. Har denna

klassificering inte föranlett väsentlig ändring ska den som begärt den nya

klassificeringen betala kostnaderna för den.

Klassificeringsregler

Definitioner och gemensamma grundregler för samtliga kategorier m.m.

26 § Vid kategoriindelning medräknas, vid jämförelse med de i definitionerna av

djurslag nämnda vikterna, även de delar av slaktkroppen, som avlägsnats men som

normalt skulle tillhört slaktkroppen efter putsning enligt bilaga 2.

Med svin menas alla svin förutom renrasiga vildsvin. Samtliga korsningar ska

klassificeras.

Med en slaktkropps form menas i dessa föreskrifter kroppsformen på en

oskadad färdigputsad slaktkropp. Fettansättning inkluderas i kroppsformen.

Hästar anses ha växlat en tand först då den nya tanden är synlig. Graden av

förbening av ett tornutskotts spets gäller förbening i mittsnittet.

Om teknisk utrustning ska användas vid något av klassificeringens delmoment

ska metoden vara godkänd av Jordbruksverket.

Om klassen eller fettgruppen anges som siffervärde vid exempelvis kodifiering

vid invägningsregistrering i vågdator, periodvis redogörelse till Jordbruksverket

angående verkställd klassificering, vid avräkning till leverantör, vid uträkning av

leveransens medelvärden m.m. ska sifferkoderna angivna i dessa föreskrifter

användas.

27 § En slaktkropp kan vägas i varmt eller kylt tillstånd med undantag för slaktkropp

från ren och renkalv som endast får vägas i varmt tillstånd. Med en slaktkropps

officiella slaktvikt = invägningsvikt avses vid klassificering 98 % av den vikt som en

enligt bilaga 2 putsad kropp har i varmt tillstånd. Vägs kroppen i kylt tillstånd ska

vägningen för att officiell slaktvikt ska erhållas ske tidigast dagen efter avlivning,

tidigast 12 timmar efter avlivning men senast kl 12 denna dag. Vägs kroppen varm

ska vägning ske snarast möjligt efter slakt. Före vägning ska de delar som framgår av

bilaga 2 vara bortputsade och således inte räknas in i slaktvikten.

SJVFS 2004:88

7

Slaktkroppen ska vägas på våg som verifierats av ackrediterat organ. Giltigt

verifieringsprotokoll ska finnas. Kontrollmärke som utvisar att vågen är godkänd ska

finnas på vågens visningsenhet.

Korrekt tarerad vikt ska anges med minsta noggrannhet av antalet hela kilogram.

För varje kategori av slaktkropp ska varje företag ha fastställt avrund-

ningsnoggrannhet (hela eller halva kilogram, hekto etc.). Avrundning ska ske till

närmaste avrundningspunkt.

Alla delar av slaktkroppen som godkänts vid besiktningen och som inte ska

bortputsas enligt bilaga 2 ska vägas in. För det fall en godkänd del putsas bort ska

detta ske först efter invägningen. Jordbruksverket kan, efter ansökan hos verket,

medge undantag för en alternativ viktberäkningsmetod (t.ex. vid borttagande av

svinframfötter före invägning). När en slaktkropp vägs ut från slakteriet registreras

utvägningsvikt. (SJVFS 2004:88).

28 § Slaktkroppar som extremt avviker från det för djurslaget normala t.ex. kroppar

med extrem fettansättning, form, färg eller konsistens ska utöver den märkning som

stadgats ovan även åsättas beteckning för extrem slaktkropp K. Till exempel ska

slaktkropp av stut eller kviga där tornutskottens spetsar på första t.o.m. fjärde

bröstkotorna framifrån räknat är till mer än tre fjärdedelar förbenade märkas stut K

respektive kviga K. Slaktkropp av svin som väger mindre än 40 kilogram och som

antingen har sämre kroppsform än som fordras för unggris eller inte kommer från

ungt svin ska märkas unggris K. Svinslaktkroppar med en köttprocent under 40 ska

märkas 45 K.

SJVFS 2004:88

8

Indelning av slaktkroppar i kategorier

29 § Slaktkroppar av nötboskap, häst, får, get, svin och ren ska hänföras till någon av

följande kategorier.

Spädkalv

Slaktkropp från mycket ung kalv av nötboskap. Kalven ska på grund

av tidig slakt inte ha hunnit växa nämnvärt och därmed ha muskulatur

med outvecklad struktur.

Gödkalv

Slaktkropp från ung kalv av nötboskap som har ett vitt eller nästan vitt

fett.

Mellankalv

Slaktkropp från annan kalv av nötboskap än spädkalv eller gödkalv.

Hela slaktkroppen ska ha de för kalv utmärkande egenskaperna

exempelvis god lyster och att bindväv inte framträder tydligt i någon

muskel.

Ungtjur

Slaktkropp från okastrerat eller delvis kastrerat handjur av nötboskap

som inte uppfyller kraven för kalv och vars ålder understiger två år

enligt officiella uppgifter i centrala djurdatabasen.

Yngre tjur

Slaktkropp från okastrerat eller delvis kastrerat handjur av nötboskap

som inte uppfyller kraven för kalv eller ungtjur. Tornutskottens

spetsar på de fyra första bröstkotorna framifrån räknat får endast vara

obetydligt förbenade. För femte till och med nionde tornutskottens

spetsar gäller att dessa inte får vara väsentligt förbenade.

Tjur

Slaktkropp från okastrerat eller delvis kastrerat handjur av nötboskap

som inte uppfyller kraven för kalv, ungtjur eller yngre tjur.

Stut

Slaktkropp från helt kastrerat handjur av nötboskap som inte uppfyller

kraven för kalv.

Kviga

Slaktkropp från hondjur av nötboskap som inte har kalvat och som

inte uppfyller kraven för kalv.

Ungko

Slaktkropp från hondjur av nötboskap som har kalvat. Tornutskottens

spetsar på de fyra första bröstkotorna framifrån räknat får vara högst

till tre fjärdedelar förbenade.

Ko

Slaktkropp från hondjur av nötboskap som har kalvat men inte

uppfyller kraven för ungko.

Unghäst

Slaktkropp från ung häst som inte har växlat någon tand.

Häst

Slaktkropp från häst som inte uppfyller kraven för unghäst.

SJVFS 2004:88

9

Lamm

Slaktkropp av ungt får som inte har lammat. Ledytorna i frambenen

ska ha blåaktig färg och bäckenbenfogens främre del ska ha en i det

närmaste cirkelrund form. Även om ledytorna inte uppfyller kravet på

blåaktig färg ska slaktkroppen hänföras till lamm, om helhetsintrycket

är sådant att det inte råder någon tvekan om att kroppen i övrigt

uppfyller kraven för lamm.

Får

Slaktkropp av får som inte uppfyller kraven för lamm.

Killing

Slaktkropp av get som inte killat. Ledytorna i frambenen ska ha

blåaktig färg.

Get

Slaktkropp av get som inte uppfyller kraven för killing.

Unggris

Slaktkropp av ungt svin med normal kroppsform som väger mindre än

50 kilogram.

Slaktsvin

Slaktkropp av helt kastrerat hansvin eller från honsvin som inte har

grisat. Slaktkroppen ska väga minst 50 kilogram.

Unggalt

Slaktkropp av ungt okastrerat eller delvis kastrerat hansvin eller av

ungt tvekönat svin. Slaktkroppen ska ha god kroppsform och en hud

som vid normal slakt kan bli godkänd som människoföda.

Slaktkroppen ska väga minst 50 kilogram.

Galt

Slaktkropp av okastrerat eller delvis kastrerat hansvin eller från

tvekönat svin som inte uppfyller kraven för unggris eller unggalt.

Ungsugga

Slaktkropp av svin som har grisat. Slaktkroppen ska ha god

kroppsform och ha ett vitt fast fett. Ledytorna i frambenen ska vara

blå och sotgången relativt trång.

Sugga

Slaktkropp av svin som har grisat men som inte uppfyller kraven för

ungsugga.

Renkalv

Slaktkropp från ung ren som inte kalvat. Ledytorna i frambenen ska ha

blåaktig färg.

Ren

Slaktkropp från ren som inte uppfyller kraven för renkalv.

(SJVFS 2002:14).

SJVFS 2004:88

10

Indelning av slaktkroppar i klasser

30 § Slaktkroppar av nötkreatur, häst, får och ren ska efter kroppsform hänföras till

någon av följande klasser och där formkraven på lår, rygg och bogparti för att

hänföras till respektive klass är följande:

Sifferkod

Klass

Kroppens form

15

E+

14

E

Extremt svällande och välutvecklade

13

E-

12

U+

11

U

Mycket svällande och välutvecklade

10

U-

9

R+

8

R

Svällande och välutvecklade

7

R-

6

O+

5

O

Välutvecklade

4

O-

3

P+

2

P

Något tunna och insjunkna

1

P-

Slaktkropp av spädkalv, get och killing klassificeras inte i klasser.

Indelning av slaktkroppar i fettgrupper

31 § Samtliga slaktkroppar utom spädkalv, killing, get och svin indelas i grupper

enligt nedanstående tabell med avseende på fettansättning. Svårbedömda fall ska

parteras mellan 10-11 revbenen så att fettmängden mellan musklerna kan bedömas

bättre. För fårslaktkroppar räcker det dock med att ett snitt görs i sidan, mellan 10-11

revbenen nära ryggen, utan att ryggmuskeln skadas.

Sifferkod

Fettgrupp Fettansättning

1

1-

2

1

Mycket liten

3

1+

4

2-

5

2

Liten

6

2+

SJVFS 2004:88

11

7

3-

8

3

Ordinär

9

3+

10

4-

11

4

Riklig

12

4+

13

5-

14

5

Mycket riklig

15

5+

Indelning av slaktkroppar i färggrupper

32 § Slaktkroppar av gödkalv och mellankalv ska fördelas med avseende på

slaktkropparnas färg i någon av följande grupper där färgen relateras till den för

kategorin normala röda färgen.

Enstjärnig: Köttets färg ska vara mörkt röd.

Tvåstjärnig: Köttets färg ska vara röd utan att vara mörkt röd eller ljust röd.

Trestjärnig: Köttets färg ska vara ljust röd.

33 § Slaktkropp av svin, med undantag för unggris och galt, ska klassificeras i hela

köttprocent. Köttprocenttalet erhålls med hjälp av en av Jordbruksverket godkänd

mätutrustning. Exempel på godkänd mätutrustning är Hennessy Grading System

(HGS). Mätutrustningen ska ha genomgått service enligt Jordbruksverkets avtal med

godkänd servicegivare.

Vid klassificering med HGS ska mätinstrumentets sond föras in och dras ut

vinkelrätt mot ytan på slaktkroppen vid mätstället. Mätpunkt 1 är omedelbart bakom

sista revbenet, 8 centimeter från ryggens mitt. Här registreras fettjockleken.

Mätpunkt 2 är 12 centimeter längre fram på slaktkroppen och 6 centimeter från

ryggens mitt. Här registreras förutom fettjockleken även ryggmuskelns tjocklek. Om

en slaktkropp klassificeras efter klyvning längs ryggraden ska mätningen ske på den

halva som inom mätområdet har bäst stadga i ryggen.

I följande fall får späckkikare användas:

a. Företag som har dispens att använda späckkikaren. Generell dispens gäller för

företag som klassificerar mindre än 2 000 svinslaktkroppar per år.

b. Då ordinarie mätutrustning är ur funktion. Mätutrustningen ska dock sättas i

funktion snarast möjligt.

d. Vid klassificering av svinslaktkroppar utan svål.

Om en slaktkropp klassificeras utan svål ska för att kompensera för den borttagna

svålen vid mätning med späckkikare ett tillägg till erhållet mått göras med 2

millimeter för slaktsvin, unggalt och ungsugga respektive med 3 millimeter för

sugga. Ett tillägg ska dessutom göras för tjockleken på det fett som eventuellt tagits

bort.

SJVFS 2004:88

12

Med späckkikare mäts fettjockleken i mätpunkt 1 enligt mätrutin angiven i andra

stycket ovan. Köttprocenttalet erhålls därefter med hjälp av följande tabell och

kategoriuppdelning.

Slaktsvin och unggalt

Ungsugga och sugga

7 mm och mindre = 65

65

8 mm = 64

65

9 mm = 64

65

10 mm = 63

65

11 mm = 62

65

12 mm = 61

64

13 mm = 61

64

14 mm = 60

63

15 mm = 59

62

16 mm = 58

61

17 mm = 58

61

18 mm = 57

60

19 mm = 56

59

20 mm = 56

59

21 mm = 55

58

22 mm = 54

57

23 mm = 53

56

24 mm = 53

56

25 mm = 52

55

26 mm = 51

54

27 mm = 50

53

28 mm = 50

53

29 mm = 49

52

30 mm = 48

51

31 mm = 48

51

32 mm = 47

50

33 mm = 46

49

34 mm = 45

48

35 mm = 45

47

36 mm = 45

46

37 mm och mer = 45

45

34 § Styckningsdetaljer av slaktkroppar från ren och renkalv som slaktats på svenskt

kontrollslakteri och som styckas i enlighet med de anvisningar som anges i den av

Jordbruksverket utgivna publikationen RENKÖTT-STYCKNINGSNORM får efter

tillstånd av Jordbruksverket märkas med av verket inregistrerade varumärken enligt

figur 9 och 10 i bilaga 1. S.k. tumlade produkter får inte märkas med av verket

inregistrerat varumärke.

35 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2004:88).

-------------------------

SJVFS 2004:88

13

Denna författning11 träder i kraft den 1 januari 2005

MATS PERSSON

Håkan Jonsson

(Kontrollenheten)

11 SJVFS 2004:88

SJVFS 2004:88

14

SJVFS 2004:88

15

SJVFS 2004:88

16

SJVFS 2004:88

17

Bilaga 2

Förutom vad som ska putsas bort enligt Statens livsmedelsverks

köttbesiktningsföreskrifter m.m. ska följande putsas bort från kroppen innan

invägningen

Nöt, häst, får, get och ren

Lunga, hjärta, lever, njure, huvud med tunga, svans, testiklar, mellangärde och

njurtapp, halsven och halsvenfett samt blodkött omkring sticksåret; i förekommande

fall bräss; för kor, ungkor och häst även juver; för kvigor, unghäst och i

förekommande fall gödkalv, mellankalv och får även juvervävnad; för häst och nöt

med undantag för spädkalv, ryggmärg.

Njurfettet tas bort helt. I bäckenet tas alla fettklumpar bort (det s.k. sotfettet).

Vidare tas inuti slaktkroppen allt överflödigt och som klumpar sittande fett,

undantaget bringfettet på reven inuti kroppen, bort. Halsven och halsvenfett tas bort.

Vid halsputsning ska mängden bortskuret kött minimeras och halsmusklerna ska så

långt möjligt med oskadad muskelhinna finnas kvar på slaktkroppen. Utanpå kroppen

putsas större fettklumpar runt sotgången och innanlåret bort. Testikelfett ska i

förekommande fall bort medan ljumskfettet ska vara kvar intakt på slaktkroppen. Vid

hudavdragning får inte underhudsfett dras med huden och fetthinnorna ska så långt

möjligt vara oskadade. För häst gäller att även sidister och mankister ska putsas bort.

Svin

Hjärta, lunga, lever, njure, tunga, svans, mellangärde, blodkött omkring

sticksåret, bukister och eventuellt ister i bäcken och bröstparti, i förekommande fall

juvervävnad samt hud i de fall då den är ämnad till annat än människoföda; för galt

utan svål även huvud och fötter; för sugga och ungsugga även fötter och

juvervävnad.