SJVFS 2004:92

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:81) om ändring av underlag för gårdsstödet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:92

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:81) om ändring av underlag

för gårdsstödet;

Utkom från trycket

den 21 december 2004

Omtryck

beslutade den 16 december 2004

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 32 § förordning (1999:1148) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter och 1 kap. 21 § förordningen (2004:760)

om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

2004:81) om ändring av underlag för gårdsstödet att §§ 5 och 25 ska ha följande

lydelse

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

föreskrift träder i kraft.

INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Denna författning gäller för

1. ansökan om tilldelning ur den nationella reserven 2005,

2. begäran om överföring av tilläggsbelopp,

3. begäran om justering av tilläggsbelopp,

4. begäran om justering av arealuppgifter för odling av grönsaker, bär och

matpotatis, samt

5. anmälan av arealuppgifter för odling av grönsaker, bär och matpotatis.

Definitioner

2 § I denna författning förstås med

Tilläggsbelopp:

Den del av en stödrättighets värde som baseras på individuella

stöduppgifter under referensperioden.

HUR EN ANSÖKAN, BEGÄRAN ELLER ANMÄLAN SKA GÖRAS

Särskilda blanketter

3 § En ansökan, begäran eller anmälan ska göras skriftligen på det sätt, inlämnas

inom den tid och innehålla de uppgifter som framgår av EG:s regler, denna

författning och de blanketter på vilka uppgifterna ska lämnas. Detsamma gäller

uppgifter som senare ändras eller tillförs en ansökan, begäran eller anmälan.

Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får dock

lämnas muntligt om Jordbruksverket medger det.

För en ansökan, begäran respektive anmälan finns särskilda blanketter som

Jordbruksverket har fastställt.

En ansökan, begäran eller anmälan ska lämnas in till Jordbruksverket i original

och vara undertecknad av sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden.

SJVFS 2004:92

2

Redovisning på annan handling

4 § Efter särskilt medgivande från Jordbruksverket får de uppgifter som en ansökan,

begäran respektive anmälan ska innehålla lämnas på en annan handling istället för på

de särskilda blanketter som Jordbruksverket har fastställt. Handlingen ska ha en

utformning som stämmer överens med den som Jordbruksverket har fastställt.

ANSÖKAN OM TILLDELNING UR DEN NATIONELLA RESERVEN 2005

När och var ska en ansökan lämnas in?

5 § En ansökan om tilldelning ur den nationella reserven ska ha kommit in till

Jordbruksverket senast den 15 februari 2005.(2004:92)

Vilka uppgifter ska en ansökan innehålla?

6 § En ansökan ska göras på Jordbruksverkets blankett ”Ansökan om tilldelning ur

den nationella reserven 2005”. Ansökan ska åtminstone innehålla:

1. uppgift om vem som ansöker,

2. vilka omständigheter som är aktuella i enlighet med artikel 42.4 rådets

förordning (EG) nr 1782/20031.

Blanketten ska, i tillämpliga fall, även innehålla uppgifter om:

1. avsedd produktionsinriktning,

2. tidpunkt för när investeringen/omställningen påbörjades,

3. tidpunkt för när investeringen/omställningen avslutades/planerades avslutas,

4. produktionskapacitet när investeringen/omställningen är avslutad,

5. nedlagd investeringskostnad till och med den 15 maj 2004, samt

6. totalt beräknad investeringskostnad.

Vilka dokument ska bifogas en ansökan?

7 § Dokument ska bifogas som styrker punkten 2 i 6 § första stycket.

I tillämpliga fall ska även dokument bifogas som styrker punkterna 1-6 i 6 § andra

stycket.

BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING AV TILLÄGGSBELOPP

När och var ska en begäran lämnas in?

8

§

En begäran om överföring av tilläggsbelopp ska ha kommit in till

Jordbruksverket senast den 15 december 2004, om händelsen som leder till begäran

har inträffat senast den 30 september 2004.

1 Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system

för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om

ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94,

(EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782)

SJVFS 2004:92

3

Om en händelse som leder till en begäran om överföring av tilläggsbeloppet har

inträffat efter den 30 september 2004, ska en begäran ha kommit in till

Jordbruksverket senast den 15 maj 2005.

Vilka uppgifter ska en begäran innehålla?

9 § En begäran ska göras på Jordbruksverkets blankett ”Begäran om överföring av

tilläggsbelopp”. Begäran ska åtminstone innehålla:

1. uppgift om vem som tar över tilläggsbelopp,

2. uppgift om vem som för över tilläggsbelopp,

3. uppgift om varför överföring sker,

4. uppgift om hur stor del av tilläggsbeloppet som förs över.

Vilka dokument ska bifogas en begäran?

10 § Vid ändring av bolagsform ska dokument bifogas som styrker att det tidigare

företaget har upphört och nu drivs i ny form av den eller de som drev eller ägde det

tidigare företaget.

11 § Vid sammanslagning av två eller flera företag ska dokument bifogas som

styrker att företagen nu drivs i ett nytt jordbruksföretag av minst en av de som drev

eller ägde de ursprungliga företagen.

12 § Vid uppdelning av företag ska dokument bifogas som styrker att företaget nu

drivs som två eller flera nya företag varav minst det ena drivs av den som drev eller

ägde det ursprungliga företaget.

13 § Vid arv ska arvskifteshandling bifogas.

14 § Vid förtida arv ska överlåtelsehandling bifogas.

15 § Vid överföring genom privaträttsliga kontrakt ska dokument bifogas som

styrker detta.

BEGÄRAN OM JUSTERING AV TILLÄGGSBELOPP

När och var ska en begäran lämnas in?

16

§

En begäran om justering av tilläggsbelopp ska ha kommit in till

Jordbruksverket senast den 15 december 2004.

Vilka uppgifter ska en begäran innehålla?

17

§

En begäran ska göras på Jordbruksverkets blankett ”Svarsbrev –

tilläggsbelopp”. Begäran ska åtminstone innehålla:

1. uppgift om vem som begär en justering, samt

2. begärd justering och motivering till denna.

SJVFS 2004:92

4

Vilka dokument ska bifogas en begäran?

18 § Vid en begäran om justering av tilläggsbelopp på grund av särskilda svårigheter

ska dokument bifogas som styrker att jordbrukarens produktion under 2000-2002 har

påverkats negativt av force majeure eller exceptionella omständigheter.

BEGÄRAN OM JUSTERING AV AREALUPPGIFTER FÖR ODLING AV

GRÖNSAKER, BÄR OCH MATPOTATIS

När och var ska en begäran lämnas in?

19 § En begäran om justering av arealuppgifter för odling av grönsaker, bär och

matpotatis ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 december 2004.

Vilka uppgifter ska en begäran innehålla?

20 § En begäran ska göras på Jordbruksverkets blankett ”Svarsbrev – grönsaker, bär

och matpotatis”. Begäran ska åtminstone innehålla:

1. uppgift om vem som begär en justering, samt

2. begärd justering och motivering till denna.

Vilka dokument ska bifogas en begäran?

21 § Vid en begäran om justering av arealuppgifter för odling av grönsaker, bär och

matpotatis på grund av särskilda svårigheter ska dokument bifogas som styrker att

jordbrukarens produktion under 2003 har påverkats negativt av force majeure eller

exceptionella omständigheter.

ANMÄLAN AV AREALUPPGIFTER FÖR ODLING AV GRÖNSAKER, BÄR

OCH MATPOTATIS

När och var ska en begäran lämnas in?

22 § En anmälan av arealuppgifter för odling av grönsaker, bär och matpotatis ska

ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 december 2004.

Vilka uppgifter ska en begäran innehålla?

23 § En anmälan ska göras på Jordbruksverkets blankett ”Anmälan av arealuppgifter

för odling av grönsaker, bär och matpotatis”. Begäran ska åtminstone innehålla:

1. uppgift om vem som anmäler, samt

2. uppgift om areal, gröda och år.

UNDANTAG

24 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning om det inte strider mot EG:s regler.

SJVFS 2004:92

5

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

25 § Grundläggande bestämmelser om ansökan om stödrättigheter finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om

upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för

jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr

1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr

1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr

2529/20012,

2. kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om

tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets

förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för

system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande

av vissa stödsystem för jordbrukare3,

3. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare

föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade

administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr

1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd

inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem

för jordbrukare4,

4. förordning (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m. samt

5. förordning (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

-------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 15 oktober 2004.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2005.

MATS PERSSON

Gunilla

Kock

(Stödavdelningen)

2 EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782)

3 EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795)

4 EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796)

5 SJVFS 2004:81