Upphävd författning

Förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2004-10-14
Ändring införd
SFS 2004:760 i lydelse enligt SFS 2013:751
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Gemensamma bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna förordning kompletterar

 1. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003.
 2. kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,
 3. kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen,
 4. kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn,
 5. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,
 6. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU, och
 7. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. Förordning (2013:751).

[K1]2 §  I denna förordning betyder

[S2]jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet,

[S3]jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren inom Sveriges gränser,

[S4]jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion, eller verksamhet för att hålla marken i enlighet med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009,

[S5]jordbruksareal: den totala areal som upptas av åkermark, permanent betesmark eller permanenta grödor,

[S6]stödberättigande hektar: de hektar som avses i artikel 34.2 i rådets förordning (EG) nr 73/2009, och

[S7]regioner: områden enligt bilaga 1. Förordning (2009:1520).

[K1]3 §  Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av

 1. samlat gårdsstöd enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009, och
 2. andra stödordningar enligt avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

[S2]Bestämmelser om villkor för att få stöd enligt denna förordning finns i 2 och 3 kap.Förordning (2013:751).

Ansvariga myndigheter

[K1]4 §  Statens jordbruksverk är centralt ansvarig myndighet för tillämpningen av de förordningar som anges i 1 § samt av denna förordning.

[K1]4 a §  Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 5, 6, 11, 16 och 21 §§. Uppgifter som rör företag med verksamhet i Blekinge län fullgörs av Länsstyrelsen i Skåne län. Förordning (2011:171).

[K1]4 b §  En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 45 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att

 1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 5 § första stycket och 16 §, och
 2. utöva sådan kontroll som avses i 11 § andra stycket och 13 §.

[S2]I överenskommelsen får ingå att ärenden ska avgöras om det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

[S3]Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommelsen. Förordning (2010:734).

[K1]4 c §  Regeringen får besluta att ärenden som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret. Förordning (2010:734).

Förfarandet i stödärenden

[K1]5 §  Länsstyrelsen prövar frågor om stöd, föreskrivna verksamhetskrav, god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt denna förordning, om inte något annat följer av andra stycket.

[S2]Jordbruksverket prövar frågor om stödrättigheter, fastställande av referensbelopp, tilldelning ur den nationella reserven enligt 3 kap. 14 §, ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 och fördelning av tilläggsbelopp enligt 4 kap.13 §§. Förordning (2013:751).

[K1]6 §  Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

[S2]Ansökan om stöd till företag, vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne län.

[S3]Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 3 kap. 14 § och om ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ska ges in till Jordbruksverket.

[S4]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid ansökan ska ges in och om innehåll i ansökan. Förordning (2013:751).

[K1]7 §  Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1290/2005. Förordning (2009:1520).

[K1]8 §  Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

[S2]Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, ska verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller.

[S3]Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena. Förordning (2010:734).

[K1]9 §  Om beloppet för en enskild stödansökan inte överstiger 100 euro, skall stödet inte betalas ut.

[K1]10 §  En ansökan om stöd enligt denna förordning ska, med de undantag som anges i artikel 28 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 och artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009, omfatta minst fyra hektar jordbruksareal. Förordning (2009:1520).

Kontroll m.m.

[K1]11 §  Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 73/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 och av denna förordning om inte något annat följer av denna förordning.

[S2]Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen. Jordbruksverket utövar dock den närmare kontrollen av slakterier och av de certifieringsorgan som utför den kvalitetscertifiering som avses i 3 kap. 19 § första stycket 1.Förordning (2013:751).

12 § Har upphävts genom förordning (2009:1520).

[K1]13 §  Om stöd sökts för odling av hampa skall länsstyrelsen vid tillsyn enligt 11 § andra stycket ta nödvändiga prover av odlingen och låta analysera dessa.

[K1]14 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att

 1. de som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter, och
 2. anteckningar som avses under 1 och andra handlingar av betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter ska bevaras under en viss tid, dock inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Förordning (2009:1520).

[K1]15 §  Det integrerade administrations-och kontrollsystem som avses i artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska inrättas av Jordbruksverket. Förordning (2009:58).

Återbetalning m.m.

[K1]16 §  Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till. Förordning (2011:171).

[K1]17 §  Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/1995 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

[S2]I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130). Förordning (2011:171).

18 § Har upphävts genom förordning (2011:171).

Ränta

[K1]19 §  Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska ske. Förordning (2009:1520).

20 § Har upphävts genom förordning (2009:1520).

Ytterligare föreskrifter m.m.

[K1]21 §  Jordbruksverket får efter samråd med andra berörda centrala och regionala myndigheter meddela närmare föreskrifter om stöd, stödrättigheter, ansökningsförfarande, utbetalning, tillsyn, återbetalning av stödbelopp och sådana sanktioner som följer av avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

[S2]Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

[S3]Länsstyrelsen ska underrätta polismyndigheten om ansökningar som avser stöd för odling av hampa. Förordning (2009:58).

 • SJVFS 2004:92: Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:81) om ändring av underlag för gårdsstödet

Överklagande

[K1]22 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]Beslut som gäller stöd enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 får inte överklagas i andra fall än när det är fråga om beslut enligt 1 kap.16 och 19 §§.

[S3]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2013:751).

[K2]1 §  Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om kravet på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Därvid ska det särskilt beaktas att betesmark aktivt nyttjas årligen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på ett årligt aktivt nyttjande. Förordning (2009:58).

[K2]2 §  I artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 finns bestämmelser om de föreskrivna verksamhetskrav som ska iakttas. Förordning (2009:58).

[K2]3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om bibehållande av permanent betesmark i artiklarna 3 och 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009. Förordning (2009:1520).

[K3]1 §  Det samlade gårdsstödet ska fastställas enligt bestämmelserna i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 samt enligt vad som föreskrivs i detta kapitel. Förordning (2009:58).

Fördelning av stödrättigheter

[K3]2 §  Det samlade gårdsstödet ska fördelas på regioner i enlighet med artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om inte annat föreskrivs i detta kapitel. Förordning (2009:58).

[K3]3 §  Beloppen per region enligt artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska vara

 • 100,54 miljoner euro i region 1,
 • 76,57 miljoner euro i region 2,
 • 298,74 miljoner euro i region 3,
 • 143,00 miljoner euro i region 4,
 • 148,58 miljoner euro i region 5.

[S2]Beloppen får jämkas av Jordbruksverket vid tilldelning enligt 14 §. Förordning (2013:751).

4 § Har upphävts genom förordning (2006:1315).
5 § Har upphävts genom förordning (2009:1520).

[K3]6 §  Har uppphävts genom förordning (2009:58).

[K3]7 §  Har uppphävts genom förordning (2009:58).

[K3]8 §  Har uppphävts genom förordning (2009:58).

[K3]9 §  Har uppphävts genom förordning (2009:58).

[K3]10 §  Har uppphävts genom förordning (2009:58).

[K3]11 §  Har uppphävts genom förordning (2009:58).

[K3]12 §  Har uppphävts genom förordning (2009:58).

Nationell reserv

13 § Har upphävts genom förordning (2009:1520).

[K3]14 §  En jordbrukare får, i den utsträckning det finns tillgång, tilldelas stödrättigheter eller stödbelopp ur den nationella reserven i enlighet med artikel 41 i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Förordning (2009:1520).

15 § Har upphävts genom förordning (2013:751).
16 § Har upphävts genom förordning (2008:28).
17 § Har upphävts genom förordning (2008:28).

Särskilt stöd

[K3]18 §  Den andel av det nationella taket som ska utnyttjas enligt artikel 69 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska vara 0,45 %. Förordning (2011:1230).

[K3]19 §  Sådant särskilt stöd som avses i artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 får beviljas för

 1. deltagande i certifierade kvalitetssäkringssystem, eller
 2. kostnader för information om och reklam för produkters kvalitet, egenskaper och produktionsmetoder.

[S2]Jordbruksverket får inom varje typ av särskilt stöd prioritera mellan inkomna ansökningar enligt första stycket. Förordning (2011:1230).

[K3]20 §  Stöd enligt 19 § får endast beviljas enligt villkoren i artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Förordning (2011:1230).

[K3]21 §  Stöd enligt 19 § får inte kombineras med statligt stöd för samma stödberättigande kostnader. Förordning (2010:734).

[K4]1 §  Fördelningen av det tilläggsbelopp som avses i artikel 65 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska baseras på en referensperiod som löper från och med den 1 oktober 2009 till och med den 31 december 2011.

[S2]Fördelningen enligt första stycket ska grundas på

 1. det stöd som jordbrukaren har beviljats under referensperioden, eller
 2. om en händelse som utgör force majeure eller andra exceptionella omständigheter inträffat, på det stödbelopp jordbrukaren skulle ha fått under referensperioden om händelsen inte hade inträffat. Förordning (2013:751).

1 a § Ny beteckning 1 § genom förordning (2013:751).
1 b § Ny beteckning 2 § genom förordning (2013:751).
1 c § Ny beteckning 3 § genom förordning (2013:751).

[K4]2 §  Fördelningen av det tilläggsbelopp som avses i artikel 64 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 när det gäller stöd för odling av stärkelsepotatis och tillverkning av potatisstärkelse, ska grundas på de odlingsavtal som jordbrukarna ingått med potatisstärkelseproducenter inom den kvot som tilldelats potatisstärkelseproducenterna för regleringsåret 2011/2012 enligt artikel 84 a i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”). Förordning (2013:751).

 • SJVFS 2011:31: Statens jordbruksverks föreskrifter om tilläggsbelopp för handjursbidrag och stöd för kontrakterad stärkelsepotatis

[K4]3 §  Det tilläggsbelopp som avses i artikel 64 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 när det gäller stöd för bearbetning av torkat foder ska fördelas enligt bestämmelserna i artikel 63.2 b) första stycket i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Förordning (2013:751).

Bilaga

Regionindelning

Skördeområde Region Församlingar
Stockholms län
0321 2
0111, 0112, 0421 och 0431 3
0322 4
Uppsala län
321 2
0311, 1921 och 1922 3
0312 och 0322 4
121 4 Västland västra delen, Älvkarleby och Skutskär
Södermanlands län
0422 2
411, 0421 och 0431 3
0521 3 Björkvik västra delen, Kila södra delen, Lunda södra delen, Stora Malm västra delen, Tuna södra delen, Västra Vingåker södra delen och Östra Vingåker södra delen
Östergötlands län
513 och 0514 1
0515 2
512 och 0821 3
0521 3 Hällestad, Kristberg, Krokek, Kvarsebo, Ljung norra delen, Motala skogsbygden, Regna, Risinge, Simonstorp, Skedevi, Stjärnorp, Tjällmo, Vånga västra delen och Västra Ny
0511 4 Blåvik, Ekeby, Gammalkil södra delen, Kisa, Malexander, Nykil södra delen, Rinna, Rök södra delen, Stora Åby södra delen, Tidersrum, Trehörna, Ulrika, Västra Harg, Åsbo och Ödeshög södra delen
0521 4 Godegård
0511 5 Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Torpa och Västra Ryd
Jönköpings län
0612 3 Visingsö
0621 och 1611 4
0611, 0622 och 1322 5
Kronobergs län
0621 och 0711 4
0622, 0731, 0831 och 1131 5
Kalmar län
0811 och 0821 3
0813 4
0812 4 Algutsrum norra delen, Borgholm, Glömminge, Gårdby, Gärdslösa, Högsrum, Köping, Långlöt, Norra Möckleby, Runsten, Räpplinge, Sandby och Torslunda östra delen
0814 och 0831 5
0812 5 Alböke, Bredsätra, Böda, Egby, Föra, Högby, Källa, Löt och Persnäs
Gotlands län
0912 3
0911 och 0913 4
Blekinge län
1011 3
0731 och 0831 5
Skåne län
1121, 1211, 1212,
1214 och 1216 1
1123 och 1222 2
1111, 1112, 1122,
1213, 1215 och 1321 3
1124 och 1221 4
0731 och 1131 5
Hallands län
1311 och 1321 3
1331 3 Stråvalla, Veddige, Värö, Ås, Fjärås västra delen, Hanhals, Kungsbacka, Landa, Onsala, Släp, Vallda, Ölmevalla, Grimeton slättbygden, Gödestad, Stamnared och Valinge
1124 4
1131 och 1322 5
Västra Götalands län
1622 och 1623 2
1512, 1612, 1615,
1616 och 1621 3
1614 3 Grevbäck, Hjo, Norra Fågelås och Södra Fågelås
1412, 1421, 1521, 1611, 1613, 1617 och 1722 4
1331 4 Lindome, Horred, Istorp, Surteby-Kattunga södra delen och Öxnevalla
1614 4 Forsby, Fridene, Fröjered, Hagelberg, Korsberga, Mofalla, Norra Kyrketorp, Ryd, Sjogerstad-Rådene östra delen, Skövde, Sventorp, Tibro, Varola, Vreten och Värsås
1411, 1511 och 1522 5
1721 5 Bäcke, Dals-Ed, Dalskog, Edsleskog, Håbol, Laxarby, Mo, Nössemark, Skållerud, Steneby, Tisselskog, Torrskog, Töftedal, Vårvik, Ärtemark och Ödskölt
Värmlands län
1711 och 1722 4
1724 5
1712 5 Bjurtjärn, Borgvik, Frykerud, Gillberga, Grums norra delen, Kila, Lungsund, Nedre Ullerud, Nyed, Stora Kil norra delen, Tveta, Väse norra delen, Stavnäs, Glava och Långserud
1713 5 Sunne, Västra Ämtervik, Östra Ämtervik, Boda, Eda, Köla, Värmskog, Gräsmark, Arvika östra delen, Arvika västra delen, Högerud, Gunnarskog, Ny, Älgå, Mangskog och Brunskog
1721 5 Järnskog, Skillingmark, Silbodal, Sillerud, Karlanda, Holmedal, Blomskog, Trankil, Västra Fågelvik, Töcksmark, Östervallskog och Svanskog
1723 5 Brattfors, Filipstad, Kroppa, Munkfors, Nordmark, Ransäter, Storfors, Älvsbacka, Övre Ullerud, Gåsborn, Rämmen, Hagfors, Gustav Adolf, Norra Råda och Sunnemo
1812 och 1821 3
1811 och 1813 4
1723 5 Grythyttan, Hjulsjö, Hällefors, Hjärnboås och Ljusnarsberg
Västmanlands län
0422 2
0431, 1821, 1911,
1921 och 1922 3
1912 4
Dalarnas län
2011 4 Aspeboda, Avesta, By, Falu Kristine, Folkärna, Garpenberg, Grycksbo, Grytnäs, Gustafs, Hedemora, Hosjö, Husby, Silvberg, Stora Kopparberg, Stora Skedvi, Stora Tuna, Sundborn, Säter, Torsång och Vika
1724 och 2019 5
2011 5 Gagnef
2012 5 Grangärde, Grängesberg, Ludvika, Norrbärke, Söderbärke, Järna, Nås, Äppelbo, Mockfjärd, Floda, Leksand, Djura, Ål, Siljansnäs, Rättvik, Boda, Ore, Orsa, Älvdalen, Mora, Våmhus, Sollerön, Venjan, Bjursås och Säfsnäs
2122 5 Enviken och Svärdsjö
Gävleborgs län
2121 4 Bomhus, Gävle Helga Trefaldighet, Gävle Maria, Gävle Staffan, Gävle Tomas, Hedesunda, Hille, Hofors, Ovansjö, Sandviken, Torsåker, Valbo, Årsunda och Österfärnebo
2122 4 Järbo
2111, 2221 och 2331 5
2121 5 Söderhamn, Sandarne, Ljusne, Söderala, Bergvik, Mo, Trönö, Norrala, Rengsjö, Segersta, Undersvik och Arbrå
2122 5 Hamrånge, Ockelbo och Åmot
Västernorrlands län
Hela länet 5
Jämtlands län
Hela länet 5
Västerbottens län
Hela länet 5
Norrbottens län
Hela länet 5

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

CELEX-nr
32004R0796
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:421) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Omfattning
ändr. 1 kap 1, 5, 6, 22 §§, 2 kap 1, 3 §§, 3 kap 6 §; nya 3 kap 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap 18, 19 §§
CELEX-nr
32004R1973
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1227) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. De nya bestämmelserna i 3 kap. skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2005.
Omfattning
ändr. 1 kap 5, 6, 22 §§, 3 kap 3, 4 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1136) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Omfattning
ändr. 1 kap 3, 5, 11 §§, 3 kap 3 §
Ikraftträder
2006-10-15

Förordning (2006:1315) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2006. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar som avser gårdsstöd år 2005.
Omfattning
upph. 3 kap 4 §; ändr. 3 kap 3 §
Ikraftträder
2006-12-15

Förordning (2008:28) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.
Omfattning
upph. 3 kap 16, 17 §§, 4 kap 1 §; ändr. 1 kap 11, 12 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 3, 19 §§, 4 kap 2 §
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2009:58) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före den 1 januari 2009.
Omfattning
upph. 3 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 3 kap. 11, 12 §§; ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 5, 11, 14, 15, 21 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 13 §§, 4 kap. 2 §
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:1520) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Den äldre lydelsen av 4 kap. 2 § gäller dock till och med den 28 februari 2010.
Omfattning
upph. 1 kap. 12, 20 §§, 3 kap. 5, 13 §§, rubr. närmast före 1 kap. 20 §; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 19 §§, 2 kap. 3 §, 3 kap. 3, 14, 15, 18, 19 §§, 4 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 11 §, 3 kap. 19 §
CELEX-nr
32009R1122
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1578) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Omfattning
ändr. 1 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 §; ny 1 kap. 4 a §
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:734) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Omfattning
ändr. 1 kap. 8, 11 §§; nya 1 kap. 4 b, 4 c §§, 3 kap. 21 §
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2011:171) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Omfattning
upph. 1 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 1, 4 a, 5, 16, 17, 22 §§, 3 kap. 15 §, 4 kap. 2 §; nya 4 kap. 1, 1 a §§
CELEX-nr
32009R1122
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:923) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Omfattning
nya 4 kap. 1 b, 1 c §§
CELEX-nr
32007R1234
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:1230) om ändring i förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Omfattning
upph. rubr. närmast före 3 kap. 18 §; ändr. 3 kap. 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap. 19 § sätts närmast före 3 kap. 18 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:751) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Övergångsbestämmelse

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.
 1. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före den 1 november 2013.
Omfattning
upph. 3 kap. 15 §, 4 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 15 §; nuvarande 4 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§ betecknas 4 kap. 1, 2, 3 §§; ändr. 1 kap. 1, 3, 5, 6, 11, 22 §§, 3 kap. 3 §, rubr. till 4 kap.
Ikraftträder
2013-11-01

Ändring, SFS 2014:1101

Omfattning
upph.