SJVFS 2004:96

Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:96

Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder

med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien;

Saknr K 23

Utkom från trycket

den 30 december 2004

beslutade den 30 december 2004

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelser som har meddelats i tidigare av

Statens jordbruksverk beslutade föreskrifter och som är avsedda att hindra spridning

av smittsamma djursjukdomar. Om andra av Jordbruksverket meddelade föreskrifter

eller beslut som meddelats av Jordbruksverket innehåller bestämmelser eller villkor

som avviker från vad som sägs i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här

författningen.

Import från Bulgarien

2 § Med undantag av det som anges i 3 och 4 §§ är det, med hänsyn till

kommissionens beslut C(2004)5650 av den 23 december 2004 om skyddsåtgärder

mot Newcastlesjuka, enligt 4 § 2 förordningen (1994:1830) om införsel av levande

djur m.m. förbjudet att importera levande fjäderfä och kläckägg av sådana, levande

ratiter och kläckägg av sådana, hägnat och viltlevande fågelvilt och kläckägg av

sådana liksom färskt kött av fjäderfä, ratiter, hägnat och viltlevande fågelvilt samt

produkter och beredningar som innehåller denna typ av kött.

Undantag

3 § Import är tillåten från Bulgarien av färskt kött av fjäderfä, ratiter, hägnat och

viltlevande fågelvilt samt produkter och beredningar som innehåller denna typ av

kött om det härrör från fåglar som slaktats före den 16 november 2004.

4 § Import är tillåten från Bulgarien av köttprodukter som består av eller innehåller

kött av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn eller viltlevande fågelvilt om köttet från dessa

arter har genomgått

1) behandling i hermetiskt tillsluten behållare tills ett F°-värde på lägst 3 har

uppnåtts, eller

2) behandling som innebär att en lägsta temperatur på 70°C har uppnåtts i hela

köttet under beredningen av köttprodukten.

1 Jfr kommissionens beslut C(2004)5650 av den 23 december 2004 om skyddsåtgärder med anledning

av Newcastlesjuka i Bulgarien.

SJVFS 2004:96

2

Veterinärintyg

5 § I veterinärintyg som åtföljer sändningar av de produkter som avses i 3 § ska

följande införas:

” Färskt kött av fjäderfä/färskt kött av ratiter/färskt kött av hägnat fågelvilt/färskt

kött av viltlevande fågelvilt/köttprodukter som består av eller innehåller kött av

fjäderfä, ratiter, hägnat eller viltlevande fågelvilt/köttberedningar som består av

eller innehåller kött av fjäderfä, ratiter, hägnat eller viltlevande fågelvilt* som

erhållits från fåglar som slaktats före den 16 november 2004 i enlighet med

artikel 3.1 i beslut C(2004)5650.

* Stryk det som ej är tillämpligt.”

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 30 december 2004.

MATS PERSSON

Susanne

Liljenström

(Foderkvalitetsenheten)