SJVFS 2004:97

Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:97

Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder

med anledning av högpatogen aviär influensa i

Republiken Sydafrika;

Saknr K 39

Utkom från trycket

den 30 december 2004

beslutade den 30 december 2004

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelser som har meddelats i tidigare av

Statens jordbruksverk beslutade föreskrifter och som är avsedda att hindra spridning

av smittsamma djursjukdomar. Om andra av Jordbruksverket meddelade föreskrifter

eller beslut som meddelats av Jordbruksverket innehåller bestämmelser eller villkor

som avviker från vad som sägs i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här

författningen.

Import från Republiken Sydafrika

2 § Med undantag av det som anges i 3 och 4 §§ är det, med hänsyn till

kommissionens beslut 2004/614/EG av den 24 augusti 2004 om skyddsåtgärder mot

kraftigt patogen aviär influensa i Republiken Sydafrika, enligt 4 § 2 förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. förbjudet att importera levande ratiter

och kläckägg av dessa arter och andra fåglar än fjäderfä (inklusive sällskapsfåglar

som åtföljs av sina ägare), färskt kött av ratiter, köttberedningar och köttprodukter

som består av eller innehåller kött från ratiter, ej behandlade jakttroféer från alla

typer av fåglar samt obearbetade fjädrar och delar av fjädrar.

Undantag

3 § Import är tillåten av de produkter som framgår av 2 § om dessa härrör från fåglar

som är slaktade före den 16 juli 2004.

4 § Import är även tillåten av köttprodukter som består av eller innehåller kött från

ratiter om köttet från dessa arter har genomgått någon av följande behandlingar.

1 Jfr Kommissionens beslut 594/2004/EG av den 10 augusti 2004 om skyddsåtgärder mot kraftig

patogen aviär influensa i Republiken Sydafrika (EUT nr L 265, 12/08/2004 s. 9, Celex 32004D0594),

kommissionens beslut 2004/614/EG av den 24 augusti 2004 om skyddsåtgärder mot kraftig patogen

aviär influensa Republiken Sydafrika (EUT nr L 275, 25/08/2004 s. 20, Celex 32004D0614)

senast

ändrat genom kommissionens beslut 2004/892/EG av den 20 december 2004 om ändring av beslut

2004/614/EG avseende tillämpningsperiod för skyddsåtgärderna mot aviär influensa i Republiken

Sydafrika.

SJVFS 2004:97

2

1) behandling i hermetiskt tillsluten behållare tills ett F°-värde på lägst 3 har

uppnåtts, eller

2) behandling som innebär att en lägsta temperatur på 70°C har uppnåtts i hela

köttet under beredningen av köttprodukten.

Veterinärintyg

5 § I det veterinärintyg som åtföljer sändningar av de produkter som avses i 3 § ska

följande införas, anpassat efter arten i fråga:

”Färskt ratitkött/köttprodukter som består av eller innehåller kött av ratiter

/köttberedningar som består av eller innehåller kött av ratiter * som erhållits från

fåglar som slaktats före den 16 juli 2004 i enlighet med artikel 3.1 i beslut

2004/614/EG.

* Stryk det som ej är tillämpligt.”

Villkor för import av bearbetade fjädrar

6 § För import av bearbetade fjädrar eller delar av fjädrar (utom bearbetade

dekorationsfjädrar, bearbetade fjädrar som bärs av resande för privat bruk eller

leveranser av bearbetade fjädrar som sänts till privatpersoner för icke-industriellt

bruk) ska ett handelsdokument åtfölja leveransen i vilket anges att de behandlade

fjädrarna eller delar av dem har behandlats med ånga eller med någon annan metod

som säkerställer att inga smittämnen överförs.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 2 januari 2005.

MATS PERSSON

Susanne

Liljenström

(Foderkvalitetsenheten)