SJVFS 2005:20

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:20

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande

av värdefulla natur- och kulturmiljöer i

renskötselområdet;

Utkom från trycket

den 25 april 2005

Omtryck

beslutad den 21 april 2005

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 9 och 22 §§ förordningen

(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla natur- och

kulturmiljöer i renskötselområdet1

dels att 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 8, 9, 13, 13 b, 16 §§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om stöd finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från

Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av

landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar2,

2. kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 av den 29 april 2004 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från

Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av

landsbygden3,

3. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till

utveckling av landsbygden, samt

4. förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder

(LBU-förordningen),

5. rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande

av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma

jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare4, samt

6. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare

föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade

administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr

1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2004:28.

2 EGT L 160, 26.6.1999, s. 80 (Celex 31999R1257).

3

EUT L 231, 30.6.2004, s. 24 (Celex 32004R0817).

4

EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).

SJVFS 2005:20

2

inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem

för jordbrukare5 (SJVFS 2005:20).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

förna: dött växtmaterial på marken som fortfarande har kvar sin struktur och ännu

inte brutits ned,

kräva skötsel för att behålla sina värden: marken har sådan växtlighet att årlig

skötsel krävs för att hindra att markvegetationen bildar förna,

landskapselement:

landskapselement som krävs för att kvalificera renvall som

stödobjekt och som uppfyller förutsättningarna i 18 §,

renvall: renvallar som uppfyller förutsättningarna i 17 §,

renhägn:

renhägn som uppfyller förutsättningarna i 19 §,

skadlig ansamling av förna: en ansamling av förna som kan leda till uppluckring

av grässvålen eller på annat sätt skada markens natur- eller kulturmiljövärden,

stödobjekt: renvallar och renhägn,

traditionell:

huvudsakligen uppförd före motoriseringen av renskötseln, d.v.s. före

1960,

träd och buskar av igenväxningskaraktär: träd och buskar som kunnat etablera sig

p.g.a. att renvallen/renhägnet inte längre används vid renskötsel och/eller som kan

skada natur- och kulturmiljövärden; hit räknas varken de träd och buskar som haft en

funktion i den traditionella renskötseln eller deras ersättningsträd, samt

öppen

mark: sådan mark där markvegetationen inte påverkas av skugga eller

annan konkurrens från träd och buskar. (SJVFS 2003:21).

Allmänt om ansökningar m.m.

3 § En ansökan, redovisning eller anmälan ska göras skriftligen på det sätt, inlämnas

inom den tid och innehålla de uppgifter som framgår av EG:s regler, LBU-

förordningen, dessa föreskrifter eller den blankett på vilken uppgifterna ska lämnas.

Detsamma gäller uppgifter som senare ändras eller tillförs en ansökan, redovisning

eller anmälan.

Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stöd får dock

lämnas muntligt om länsstyrelsen medger det.

En ansökan, redovisning eller anmälan ska ges in i original och vara undertecknad

av sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden.

4 § har upphävts genom (SJVFS 2005:20).

Ansökan om godkännande av åtagande för bevarande av värdefulla natur- och

kulturmiljöer i renskötselområdet (ansökan om åtagande)

5 § Stödperioden börjar löpa den 1 oktober och omfattar en period av fem år.

(SJVFS 2001:76).

6 § har upphävts genom (SJVFS 2001:76).

5

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

SJVFS 2005:20

3

7 § Är den sökande annan än berörd sameby ska den berörda samebyn genom

länsstyrelsens försorg ges möjlighet att yttra sig över den sökandes lämplighet att

genomföra åtagandet.

8 § Ansökan om åtagande med början 2005 ska göras på Jordbruksverkets blankett

”Ansökan om stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i

renskötselområdet 2005”. Blanketten ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den

26 augusti 2005 och då innehålla tydliga uppgifter om följande

1. vem som ansöker om åtagande,

2. varje stödobjekts typ,

3. läget för varje stödobjekt enligt rikets nät. En kopia av originalkarta från

Lantmäteriverket på vilken varje renvall och renhägn som ingår i ansökan markerats

ska bifogas ansökan. Skalan ska vara sådan att läget av enskilda stödobjekt

framträder tydligt,

4. varje stödobjekts omfattning,

5. för renvallar, beteckning på de kartskisser som ska fogas till ansökan enligt

fjärde stycket,

6. för renvallar, det landskapselement som gör att varje renvall som ingår i

ansökan kvalificerar sig för stöd.

Läget på varje stödobjekts mittpunkt ska anges med minst femsiffriga x- och y-

koordinater enligt rikets nät.

Omfattningen av renvallar ska anges i hektar med två decimalers noggrannhet.

Redovisning av renvallar ska ske med varje renvalls areal projicerad i ett

horisontalplan. Utebliven decimal i redovisningen av renvallar ska betraktas som en

nolla. Omfattningen av renhägn ska anges i löpmeter.

För varje renvall som ingår i ansökan om åtagande ska en kartskiss bifogas som

visar renvallens gränser och landskapselementens läge inom vallen. Skissen ska vara

ett fullgott stöd för att återfinna de gränser som enligt 15 § ska ha markerats i

terrängen.

Är den särskilda blanketten inte inkommen och villkoren i punkterna 1-3 inte

uppfyllda senast den 20 september 2005 kan ett åtagande med början år 2005 inte

godkännas.

Komplettering med uppgifter som avses i punkterna 4-6 får göras senast den 20

oktober 2005.

Komplettering med andra uppgifter än de som avses i punkterna ovan får ske

inom den tid som länsstyrelsen begär dock alltid innan länsstyrelsen har lämnat

besked om resultat av administrativa kontroller eller om att fältkontroll av sökandens

stödobjekt kommer att ske. (SJVFS 2005:20).

Ansökan om utbetalning av stöd

9 § Ansökan om utbetalning av stöd för år 2005 ska göras på Jordbruksverkets

blankett ”Ansökan om stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i

renskötselområdet 2005”. Blanketten ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den

26 augusti 2005 och då med villkor att innehålla tydliga uppgifter om vem som

ansöker om utbetalning av stöd i enlighet med sitt åtagande.

Är den särskilda blanketten inte inkommen och det i första stycket angivna

villkoret inte uppfyllt senast den 20 september 2005 kan en ansökan om utbetalning

inte godkännas.

SJVFS 2005:20

4

Komplettering med andra uppgifter får ske inom den tid som länsstyrelsen begär

dock alltid innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultat av administrativa

kontroller eller om att fältkontroll av sökandens stödobjekt kommer att ske. (SJVFS

2005:20).

Kompletteringar och ändringar av ansökan

10 § har upphävts genom (SJVFS 2002:37).

11 § Det är tillåtet att dra tillbaka stödobjekt, eller minska stödobjektens omfattning,

från en ansökan om åtagande eller en ansökan om utbetalning av stöd. En sådan

ändring ska göras skriftligen innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av

administrativa kontroller av de aktuella uppgifterna eller att kontrollbesök kommer

att ske. (SJVFS 2002:37).

12 § har upphävts genom (SJVFS 2001:76).

Anpassning av befintligt åtagande

12 a § Om det vid kontroll eller på annat sätt fastställs av länsstyrelsen att ett

åtagandes omfattning skiljer sig från den omfattning sökanden angivit i sin ansökan

om åtagande får länsstyrelsen anpassa åtagandets omfattning till de av länsstyrelsen

fastställda uppgifterna. I de fall länsstyrelsen fastställer en större omfattning än den

omfattning sökanden angivit i sin ansökan om åtagande får länsstyrelsen anpassa

åtagandet först efter överenskommelse med sökanden. Anpassningen ska vara

berättigad med hänsyn till syftet med åtagandet. (SJVFS 2001:76).

Ansökan om övertagande av åtagande m.m.

13 § Sameby eller medlem av sameby får helt eller delvis överta en annan samebys

eller samebymedlems ansökan om åtagande, beslut om åtagande eller ansökan om

utbetalning av stöd.

Ansökan om ett sådant övertagande ska göras på Jordbruksverkets blankett

”Ansökan om övertagande av stöd för bevarande av värdefulla natur- och

kulturmiljöer i renskötselområdet 2005”. (SJVFS 2005:20).

13 a §har upphävts genom (SJVFS 2003:21).

13 b § Blanketten enligt 13 § ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 20

september 2005 och då innehålla tydliga och fullständiga uppgifter om

1. vem som överlåtit och vem som övertagit hela eller delar av en ansökan om

åtagande, ett beslut om åtagande eller en ansökan om utbetalning av stöd,

2. överlåtelsens omfattning, samt

3. datum för överlåtelsen.

En handling som lämnats in till länsstyrelsen och som den 20 oktober 2005 inte

uppfyller de i första stycket och i 13 § redovisade kraven på form och innehåll, utgör

och ska behandlas som en ansökan om övertagande först vid den tidpunkt då

handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda. Föreligger endast brister i

fråga om redovisning av överlåtelsens omfattning och ingen komplettering i dessa

SJVFS 2005:20

5

avseenden sker, omfattar ansökan endast de uppgifter som redovisats på föreskrivet

sätt.

Komplettering med andra uppgifter får ske inom den tid som länsstyrelsen begär

dock alltid innan länsstyrelsen lämnat besked om resultaten av administrativa kon-

troller eller att kontrollbesök kommer att ske. (SJVFS 2005:20).

14 § Är övertagaren annan än berörd sameby ska genom länsstyrelsens försorg den

berörda samebyn ges möjlighet att yttra sig över övertagarens lämplighet att

genomföra åtagandet.

Markering av stödobjekt i terrängen

15 § Gränserna för varje enskilt stödobjekt ska tydligt framgå i terrängen genom

markering eller på något annat likvärdigt sätt. För markeringar gäller skötselvillkor

enligt 20 § under hela stödperioden.

Kontroll

16 § För varje kontrollbesök ska den rapport som avses i artikel 28 i kommissionens

förordning (EG) nr 796/20046 innehålla uppgifter om vilka stödobjekt, skötselvillkor

och andra villkor som kontrollerats samt resultatet av kontrollerna. För renvallar ska

därtill anges vilka typer av värdefulla landskapselement enligt 18 § som förekommer

inom stödobjektet. (SJVFS 2005:20).

Kvalificering av stödobjekt

Renvall

17 § För att en traditionell renvall ska vara stödberättigande ska den uppfylla föl-

jande krav

1.

marken och markvegetationen inom hela vallen ska visa på långvarig

renskötsel,

2. vallen ska kräva skötsel för att behålla sina natur- och kulturvärden,

3. minst en fjärdedel av vallen ska bestå av öppen mark,

4. inom eller i nära anslutning till vallen ska det förekomma minst ett värdefullt

landskapselement av de typer som anges i 18 §.

Till renvall får även anslutande viste räknas. (SJVFS 2003:21).

18 § Följande värdefulla landskapselement kan användas för kvalificering av

renvallar enligt 17 § under förutsättning att elementen är fullt synliga ovan mark och

används eller har använts i samband med renskötsel

1. hägn som uppfyller kraven enligt 19 § eller rester av sådant hägn,

2. bostadskåta av traditionell typ eller rester av sådan kåta,

3. bod eller förrådsställning eller rester av sådana anläggningar,

4. jordkällare eller mjölkgrop eller rester av sådana anläggningar,

5. härd eller rökhärd,

6. träd som bär tydliga spår av att ha använts i samband med renskötsel.

6

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

SJVFS 2005:20

6

Ett enskilt värdefullt landskapselement får inte användas för kvalificering av mer

än en renvall. (SJVFS 2003:21).

Renhägn

19 § För att ett traditionellt renhägn ska vara stödberättigande ska det uppfylla föl-

jande krav

1. hägnet ska ha använts för renskötsel,

2. hägnet ska vara uppfört av naturmaterial motsvarande naturmiljön på platsen.

Till hägn får även anslutande fångstarmar räknas. (SJVFS 2003:21).

Skötselvillkor

20 § Stödmottagaren är skyldig att inom hela renvallen eller renhägnet se till att

1.

träd och buskar av igenväxningskaraktär är borttagna vid slutet av

stödperiodens första år,

2. ingen skadlig ansamling av grenar och kvistar eller förna från gräs, örter, löv

och skott förekommer på marken,

3. värdefulla landskapselement av de typer som räknas upp i 18 § inte skadas eller

tas bort.

Om en renvall vid tillfället för ansökan om åtagande i väsentlig omfattning är

bevuxen med träd och buskar av igenväxningskaraktär får borttagandet skjutas upp

till slutet av stödperiodens andra år. (SJVFS 2003:21).

21 § Skötselvillkor enligt 20 § gäller för en zon om fem meters bredd på vardera

sidan om renhägn inklusive eventuella anslutande fångstarmar.

För renhägn gäller utöver skötselvillkoren i 20 § att stödmottagaren är skyldig att

underhålla renhägnet på sådant sätt att det är funktionsdugligt eller skulle ha varit det

om hägnet omslutit hela renhagen. Hägnet ska underhållas med naturmaterial

motsvarande naturmiljön på platsen. (SJVFS 2001:76).

Undantag

22 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge en sökande undantag

från bestämmelserna i 1-16 §§ i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 21 augusti 2000, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:27) om miljöstöd för bevarande av värdefulla natur- och

kulturmiljöer i renskötselområdet ska upphöra att gälla.

I fråga om stöd som avser stödår före stödåret med början den 1 oktober 2000

gäller äldre författningar.

-------------------------

7

SJVFS 2000:126.

SJVFS 2005:20

7

Denna författning8 träder i kraft den 15 juli 2001. I fråga om stöd som avser stödår

före stödåret med början den 1 oktober 2001 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 1 juli 2002. I fråga om stöd som avser stödår

före stödåret med början den 1 oktober 2002 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna författning10 träder i kraft den 15 maj 2003. I fråga om stöd som avser

stödår före stödåret med början den 1 oktober 2003 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna författning11 träder i kraft den 19 maj 2004. I fråga om stöd som avser

stödår före stödåret med början den 1 oktober 2004 gäller äldre författningar.

-------------------------

Denna författning12 träder i kraft den 6 maj 2005. I fråga om stöd som avser stödår

före stödåret med början den 1 oktober 2005 gäller äldre författningar.

MATS PERSSON

Ulrika

Bergman

(Landsbygdsavdelningen)

8

SJVFS 2001:76.

9

SJVFS 2002:37.

10

SJVFS 2003:21.

11

SJVFS 2004:28.

12

SJVFS 2005:20.