SJVFS 2005:23

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:158) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av växter av fikus (Ficus L.) från Nederländerna

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:23

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:158) om obligatorisk anmälan

för växtskyddskontroll vid införsel av växter av fikus

(Ficus L.) från Nederländerna;

Saknr T 58:1

Utkom från trycket

den 29 april 2005

beslutade den 28 april 2005

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 och 25 §§ förordningen

(1995:681) om växtskydd m.m., att verkets föreskrifter (SJVFS 1995:158) om

obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av växter av fikus (Ficus L.)

från Nederländerna ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 maj 2005.

MATS PERSSON

Lars

Bollmark

(Växtinspektionen)