SJVFS 2005:35

Föreskrifter om upphävande av Kungliga veterinärstyrelsens cirkulär (VF 1969:64) till samtliga veterinärer om rabies

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:35

Föreskrifter om upphävande av Kungliga veterinär-

styrelsens cirkulär (VF 1969:64) till samtliga

veterinärer om rabies;

Saknr K 44:1

Utkom från trycket

den 13 juni 2005

beslutade den 9 juni 2005

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 § första stycket 1 förordningen

(1998:134) om provtagning på djur m.m. och 4 § epizootiförordningen (1999:659),

att Kungliga veterinärstyrelsens cirkulär (VF 1969:64) till samtliga veterinärer om

rabies ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2005.

MATS PERSSON

Maria Cedersmyg

(Art-

och

smittskyddsenheten)