SJVFS 2005:4

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:96) om skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:4

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:96) om skyddsåtgärder med

anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien;

Saknr K 23:1

Utkom från trycket

den 3 februari 2005

Omtryck

beslutade den 3 februari 2005

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2004:96) om

skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien att 2-5 §§ ska ha

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelser som har meddelats i tidigare av

Statens jordbruksverk beslutade föreskrifter och som är avsedda att hindra spridning

av smittsamma djursjukdomar. Om andra av Jordbruksverket meddelade föreskrifter

eller beslut som meddelats av Jordbruksverket innehåller bestämmelser eller villkor

som avviker från vad som sägs i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här

författningen.

Import från Bulgarien

2 § Med undantag av det som anges i 3 och 4 §§ är det, med hänsyn till

kommissionens beslut 2005/61/EG av den 27 januari 2005 om skyddsåtgärder i

samband med Newcastlesjuka i Bulgarien och om upphävande av beslut

2004/908/EG, enligt 4 § 2 förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur

m.m. förbjudet att från det administrativa distriktet Kardzhali i Bulgarien importera

levande fjäderfä och kläckägg av sådana, levande ratiter och kläckägg av sådana,

hägnat och viltlevande fågelvilt och kläckägg av sådana liksom färskt kött av

fjäderfä, ratiter, hägnat och viltlevande fågelvilt samt produkter och beredningar som

innehåller denna typ av kött. (SJVFS 2005:4).

Undantag

3 § Import är tillåten från det administrativa distriktet Kardzhali i Bulgarien av

färskt kött av fjäderfä, ratiter, hägnat och viltlevande fågelvilt samt produkter och

1 Jfr kommissionens beslut 2005/61/EG av den 27 januari 2005 om skyddsåtgärder i samband med

Newcastlesjuka i Bulgarien och om upphävande av beslut 2004/908/EG (EUT L 25, 28.1.2005, s. 69,

Celex 32005D0061).

SJVFS 2005:4

2

beredningar som innehåller denna typ av kött om det härrör från fåglar som slaktats

före den 16 november 2004. (SJVFS 2005:4).

4 § Import är tillåten från det administrativa distriktet Kardzhali i Bulgarien av

köttprodukter som består av eller innehåller kött av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn

eller viltlevande fågelvilt om köttet från dessa arter har genomgått

1) behandling i hermetiskt tillsluten behållare tills ett F°-värde på lägst 3 har

uppnåtts, eller

2) behandling som innebär att en lägsta temperatur på 70°C har uppnåtts i hela

köttet under beredningen av köttprodukten. (SJVFS 2005:4).

Veterinärintyg

5 § I veterinärintyg som åtföljer sändningar av de produkter som avses i 3 § ska

följande införas:

” Färskt kött av fjäderfä/färskt kött av ratiter/färskt kött av hägnat fågelvilt/färskt

kött av viltlevande fågelvilt/köttprodukter som består av eller innehåller kött av

fjäderfä, ratiter, hägnat eller viltlevande fågelvilt/köttberedningar som består av

eller innehåller kött av fjäderfä, ratiter, hägnat eller viltlevande fågelvilt* i

enlighet med artikel 3.1 i beslut 2005/61/EG.

* Stryk det som ej är tillämpligt.” (SJVFS 2005:4).

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2005.

MATS PERSSON

Martina Deriu

(Foderkvalitetsenheten)