SJVFS 2005:44

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur,

sperma, ägg och embryon;

SJVFS 2005:44

Saknr J 11

Utkom från trycket

den 12 juli .2005

Omtryck

beslutade den 7 juli 2005

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m. i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1996:24) om

införsel av djur, sperma, ägg och embryon2

dels att bilaga 2 ska upphöra att gälla,

dels att i föreskriften ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 1, 2, 4, 5, 7-10, 12, 14, 16, 18, 20-22, 23, 25, 27 och 29 §§ samt rubrikerna

närmast före 5, 18, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse, samt

dels att det i föreskrifterna ska införas fyra nya paragrafer, 22 a-d §§, samt fyra nya

rubriker, före 21, 22, 22 c och 22 d §§, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:92.

2

Jfr rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till

gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika

gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54, Celex 31992L0065) senast

ändrad genom rådets direktiv 2004/68/EG av den 26 april 2004 om fastställande av djurhälsoregler för import till och

transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG,

samt om upphävande av direktiv 72/462/EEG (EGT L139, 30.4.2004, s320, Celex 32004L0068), kommissionens beslut

95/176/EG av den 6 april 1995 om ändring av bilaga C och D till rådets direktiv 92/65/EEG om fastställande av djurhälsokrav i

handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de

specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 117, 24.5.1995, s. 23, Celex 31995D0176),

rådets direktiv 94/28/EG av den 23 juni 1994 om principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land

av djur, sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT L 178,

12.7.1994, s. 66, Celex 31994L0028), kommissionens beslut 94/63/EG av den 31 januari 1994 om upprättandet av en

provisorisk förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av sperma, ägg och embryon från får,

getter och hästdjur samt ägg och embryon från svin. (EGT L 28, 2.2.1994, s. 47, Celex 31994D0063) senast ändrad genom

Kommissionens beslut av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder

från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av

besluten 93/195/EEG och 94/63/EG. (EGT L73, 11.3.2004, s1, Celex32004D0211), Europaparlamentets och rådets förordning

2003/998/EG av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt

syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (EGT L 146, 13.6.2003, s1, Celex 32003R0998) senast ändrad genom

Kommissionens förordning (EG) nr 425/2005 av den 15 mars 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 998/2003 när det gäller förteckningen över länder och territorierText av betydelse för EES (EGT L69, 16.3.2005, s3,

Celex 32005R0425), kommissionens förordning EG 2003/1398 av den 5 augusti 2003 om ändring av bilaga A till rådets

direktiv 92/65/EEG för att uppta skalbaggar av typen Aethina tumida, Tropilaelaps kvalster (Tropilaelaps spp.), ebola och

apkoppor i bilagan (EUT L198, 6.8.2003, s3, Celex 32003R1398) samt kommissionens beslut2004/595/EG av den 29 juli 2004

om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för import till gemenskapen av hundar, katter och illrar avsedda för handel

(EGT L266,13.8.2004, s11, Celex 32004D0595).

SJVFS 2005:44

2

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser införsel från länder inom Europeiska unionen (EU) och

sådant tredje land eller del därav varifrån införsel får ske till Europeiska unionen av

djur, sperma, ägg och embryon som inte särskilt regleras i Statens jordbruksverks

föreskrifter om införsel av

1. nötkreatur och svin,

2. får och getter,

3.

hästdjur,

4. fjäderfä och kläckägg,

5. embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin,

6. fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav, eller

7.

sällskapsdjur.

Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om handel med

utrotningshotade arter av vilda djur och växter. (SJVFS 2005:44).

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

embryosamlingslag: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad grupp

som utför samlandet och prepareringen av embryon,

godkänd

anläggning: en permanent, geografiskt begränsad anläggning som är

godkänd och registrerad av landets behöriga myndighet och där en eller flera

djurarter hålls regelbundet och som är avsedd för ett eller flera av följande ändamål:

1. utställning av djur och undervisning av allmänheten,

2. bevarande av djurarter, eller

3.

grundforskning, tillämpad forskning eller uppfödning av försöksdjur för

vetenskapliga ändamål.

För godkännande av anläggning i landet ska kraven som anges i bilaga 1 vara

uppfyllda,

registrerad

handlare: juridisk eller fysisk person som på permanent eller tillfällig

basis bedriver handel med djur och som har registrerats av avsändarlandets

myndighet för handel inom gemenskapen,

reptiler: ormar, sköldpaddor och ödlor,

transitering: transport genom landet av sändning som står under tullkontroll, samt

tullplats: plats där Tullverket finns. (SJVFS 2005:44).

Införseltillstånd

3 § Djur, sperma, ägg och embryon som inte står särskilt omnämnda i dessa

föreskrifter eller där krav på införseltillstånd särskilt anges får inte föras in utan

införseltillstånd i varje enskilt fall. Införseltillstånd ska sökas från Statens

jordbruksverk. Införseltillståndet kan innehålla villkor utöver bestämmelserna i dessa

föreskrifter.

Införsel från tredje land

4 § Djur, andra än de som anges i 25 - 27 §§, från tredje land får inte föras in utan

införseltillstånd. Särskilda bestämmelser om krav på införseltillstånd för hundar,

katter och illrar som förs in från visst tredje land finns i 22 a §.

Införsel av djur, sperma, ägg och embryon från tredje land får endast ske vid

gränskontrollstation på de införselorter som anges i Statens Jordbruksverks

SJVFS 2005:44

3

föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in

från tredje land till EU och Norge. (SJVFS 2005:44).

Anmälan till Tullverket

5 § Vid införseltillfället ska anmälan ske till Tullverket. (SJVFS 2005:44).

Djurhälsokrav

6 § Djur, sperma, ägg och embryon som införs får inte uppvisa några tecken på

sjukdom eller misstänkas vara smittade av sjukdom. De får heller inte härröra från

områden eller anläggningar som är spärrade på grund av smittsam sjukdom för

aktuellt djurslag.

Särskilda villkor

Registrering

7 § Importör av djur, sperma, ägg och embryon som omfattas av bestämmelserna i

12 – 20 och 23 – 27 §§ ska vara registrerad hos Jordbruksverket. Ansökan om

registrering ska ske på fastställd blankett D92, som kan erhållas från

Jordbruksverket3, och vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före det första

införseltillfället. Registreringen gäller under ett år från tidpunkten för beslutet om

registrering. (SJVFS 2005:44).

Föranmälan

8 § Importören ska senast en arbetsdag före sändningens ankomst anmäla införsel

från land inom EU till Jordbruksverket. Detta gäller dock inte införsel av hundar,

katter, illrar och gnagare.

Vid införsel från tredje land ska anmälan ske till gränskontrollveterinären på

införselorten senast en arbetsdag före sändningens ankomst. (SJVFS 2005:44).

Krav på avsändaren

9 § Införsel från land inom EU av djur, sperma, ägg och embryon som omfattas av

bestämmelserna i 12 – 20 och 23 - 24 §§ får endast ske från registrerad handlare.

(SJVFS 2005:44).

Hälsointyg

10 § Djur, sperma, ägg och embryon som anges i 12 – 20 och 23 - 24 §§ ska, om inte

annat anges, vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet med ett av

Europeiska unionens råd eller kommissionen fastställt formulär4. Intyget ska utfärdas

av en officiell veterinär. Vid införsel till en godkänd anläggning får intyget vara

utfärdat av den avsändande godkända anläggningens veterinär.

Intyget ska vara utfärdat under det sista dygnet före lastningen.

3

Blankett D92 kan hämtas på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se

.

4

Se rådets direktiv 92/

65 av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen

av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i

bilaga A.I till direktiv

90/425/EEG (EGT L 38, 18.2.1995, s 19 Celex 31992L0065R), kommissionens beslut 95/388 av den 19

september 1995 om hälsointyg för handel inom gemenskapen med sperma, ägg och embryon från får och getter (EGT L 234,

3.10.1995, s30, Celex 31995D0388) och kommissionens beslut 95/307 av den 24 juli 1995 om fastställande av förebilden till

veterinärintyg vid handel med sperma av hästdjur (EGT L 185, 4.8.1995, s 8, Celex 31995D0307) med senare ändringar.

SJVFS 2005:44

4

Intyget ska i original åtfölja transporten till gränskontrollstationen eller

destinationsorten. Det ska vara utfärdat på svenska och på minst ett i avsändarlandet

officiellt språk.

Av intyget ska framgå att djuren, sperman, äggen eller embryona uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Importör ska under minst sex månader behålla de intyg som åtföljer sändningen

och på begäran uppvisa dem för en officiell veterinär. (SJVFS 2005:44).

Härstamningsbevis

11 § Sperma, ägg och embryon som anges i 23 och 24 §§ ska vid införsel åtföljas av

ett härstamningsbevis i enlighet med de regler som har uppställts av Europeiska

gemenskapernas kommission.

Apdjur

12 § Införsel av apor (simiae och prosimiae) får endast ske från en godkänd

anläggning i avsändarlandet till en av Jordbruksverket godkänd anläggning.

Jordbruksverket kan i enskilda fall medge undantag för införsel av djur som har

tillhört en privatperson eller som har beslagtagits eller omhändertagits av Tullverket.

(SJVFS 2005:44).

Hovdjur

13 § Hovdjur ska

1. vara identifierade så att ursprungsanläggningen kan spåras,

2. inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram för smittsam

sjukdom,

3. inte ha blivit vaccinerade mot mul- och klövsjuka och de ska härröra från ett

område som inte lyder under några restriktioner avseende mul- och klövsjuka, samt

4. härröra från en anläggning som inte lyder under några djurhälsorestriktioner för

det berörda djurslaget och de ska ha befunnit sig där sedan födelsen eller de senaste

30 dagarna före avsändandet.

14 § Idisslare ska, förutom att uppfylla kraven i 13 §, antingen

1. härröra från en officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri besättning, eller

2. härröra från en besättning där inga fall av tuberkulos eller brucellos har

förekommit de föregående 42 dagarna och de ska ha genomgått en provtagning med

negativt resultat avseende tuberkulos och brucellos inom 30 dagar före avsändandet.

Hjortar ska i karantän i Sverige genomgå tre provtagningar avseende tuberkulos

med minst ett års mellanrum mellan det första och tredje testet samt minst tre

månaders mellanrum mellan varje enskilt testtillfälle. (SJVFS 2005:44).

15 § Svindjur ska, förutom att uppfylla kraven i 13 §,

1. härröra från en brucellosfri besättning eller inom 30 dagar före avsändandet

med negativt resultat ha genomgått en test för att påvisa frihet från

brucellosantikroppar,

2. ha testats serologiskt med negativt resultat avseende klassisk svinpest om det

under de senaste tolv månaderna har förekommit fall av klassisk svinpest i regionen.

Regionens status avseende svinpest eller resultatet av testningen ska särskilt intygas

av en officiell veterinär i hälsointyget, samt

SJVFS 2005:44

5

3. ha testats serologiskt med negativt resultat avseende Porcine Respiratory and

Reproductive Syndrome (PRRS) om det under de senaste tolv månaderna har

förekommit fall av PRRS i regionen. Regionens status avseende PRRS eller

resultatet av testningen ska särskilt intygas av en officiell veterinär i hälsointyget.

Fåglar

16 § Vid införsel av andra fåglar än finkar och papegojfåglar krävs införseltillstånd.

Fåglar ska härröra

1.

från en anläggning där inga fall av Aviär influensa (hönspest) har

diagnostiserats inom 30 dagar före avsändandet, och

2. från en anläggning eller ett område som inte lyder under några restriktioner

avseende Newcastlesjuka.

Djuren ska vid införseln antingen åtföljas av ett hälsointyg eller av en försäkran

från en registrerad handlare eller driftsledaren vid den avsändande anläggningen. Av

försäkran ska framgå att djuret uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

(SJVFS 2005:44).

17 § Papegojfåglar ska, förutom att uppfylla kraven i 16 § andra stycket punkt 1 och

2,

1. härröra från en anläggning där psittakos (Chlamydofila psittaci) inte har

diagnosticerats och de får inte ha varit i kontakt med fåglar från en smittad

anläggning, och

2. vara identifierade på ett sådant sätt att ursprungsanläggningen kan spåras.

Bin och humlor

18 § Vid införsel av bin (Apis melifera) och humlor (Bombus spp) eller deras ägg

krävs införseltillstånd. Bin och biägg ska härröra från ett område som inte lyder

under restriktioner avseende amerikansk yngelröta, lilla kupskalbaggen (Aethina

tumida) eller tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.). (SJVFS 2005:44).

Hardjur

19 § Hardjur (lagomorfer)

1. får inte härröra från eller ha varit i kontakt med en besättning som inom 30

dagar före avsändandet har haft förekomst av rabies,

2. ska härröra från en besättning där djuren inte har uppvisat några kliniska tecken

på myxomatos, samt

3. ska vid införseln antingen åtföljas av ett hälsointyg eller av en försäkran från en

registrerad handlare eller driftsledaren vid den avsändande anläggningen. Av

försäkran ska framgå att djuren uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Rovdjur

20 § Vid all införsel av rovdjur (carnivora) krävs införseltillstånd.

Mink och räv får inte härröra från eller ha varit i kontakt med djur från en anläggning

där rabies har förekommit eller misstänks ha förekommit under en tid av sex

månader närmast före avsändandet, om inte ett systematiskt vaccinationsprogram

tillämpas. (SJVFS 2005:44).

SJVFS 2005:44

6

Hundar, katter och illrar avsedda för handel

Tredje länder från vilka införsel tillåts

21 § Hundar, katter och illrar får endast föras in till Sverige från ett tredje land som

förtecknas

1. i bilaga II till beslut 79/542/EEG 5av den 21 december 1976 om upprättande

av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter

import av nötkreatur, svin och färskt kött, eller

2. i avsnitt 2 i delarna B och C i bilaga II till förordningen (EG) nr 998/20035 av

den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av

sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv

92/65/EEG. (SJVFS 2005:44).

Villkor för införsel av hundar, katter och illrar

22 § Hundar, katter och illrar som förs in i Sverige ska, beroende på vilket land de

förs in från, uppfylla kraven i artikel 6 eller kapitel III i Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som

skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om

ändring av rådets direktiv 92/65/EEG. (SJVFS 2005:44).

22 a § För införsel av hundar, katter och illrar avsedda för handel gäller, beroende på

djurslag, vilket land djuren kommer från och hur gamla de är, 6 - 9, 12 – 14, 17 – 17

b samt 21 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:51) om införsel av

sällskapsdjur. (SJVFS 2005:44).

22 b § Hundar, katter och illrar som förs in ska ha genomgått en klinisk

undersökning genomförd av en av den behöriga myndigheten godkänd veterinär

inom 24 timmar före utförseln. Djuren måste vara vid god hälsa och i stånd att tåla

transporten till bestämmelseorten. (SJVFS 2005:44).

Införsel av hundvalpar och kattungar

22 c § För införsel av icke rabiesvaccinerade hundar och katter vars ålder understiger

tre månader gäller kraven i 15 och 15 a §§ Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2004:51) om införsel av sällskapsdjur. Hundarna och katterna ska också

uppfylla kraven i 22 b §. (SJVFS 2005:44).

Krav på hälsointyg vid import från visst tredjeland av hundar, katter och illrar

22 d § Som villkor för en införsel från ett tredje land som anges i avsnitt 2 i delarna

B och C i bilaga II till förordningen gäller att djuren ska åtföljas av ett hälsointyg

som upprättats enligt förlagan i bilagan till kommissionens beslut 2004/595/EG av

den 29 juli 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för import till

5 EGT L 146, 14.6.1979, s15, Celex 31979D0542 och EGT L146, 13.6.2003, s1, Celex 32003R0998

SJVFS 2005:44

7

gemenskapen av hundar, katter och illrar avsedda för handel. Intyget ska gälla vid

tidpunkten för införseln och villkoren i intyget ska vara uppfyllda. Kravet på

hälsointyg gäller även om förlagan till intyg återfinns i ett beslut som ersatt

kommissionens beslut 2004/595/EG.

Det intyg som avses i första stycket ska

1. vara utfärdat under det sista dygnet före lastningen,

2. vara utfärdat på svenska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk, och

3. visa att en av den behöriga myndigheten godkänd veterinär har genomfört en

klinisk undersökning 24 timmar före utförseln samt att djuren är vid god

hälsa och i stånd att tåla transporten till bestämmelseorten. (SJVFS 2005:44).

Sperma, ägg och embryon

23 § Sperma från får, get och hästdjur från länder inom EU ska härröra från en

seminstation eller, beträffande får och get, från en anläggning som är godkänd för

handel inom EU.

Införsel av sperma från får, get och hästdjur får ske från tredje land eller del därav

endast under förutsättning

1. att vad gäller sperma från får och get, utbrott av eller vaccination mot mul- och

klövsjuka inte har förekommit under de senaste tolv månaderna i avsändarlandet, och

2. att sperman från får, get och hästdjur härrör från en seminstation som är

godkänd för export till EU. (SJVFS 2005:44).

24 § Ägg och embryon från får, get, hästdjur och svin från länder inom EU ska ha

samlats av ett godkänt embryosamlingslag i avsändarlandet och ska ha behandlats i

ett godkänt laboratorium.

Införsel av ägg och embryon från får, get, hästdjur och svin får ske från tredje

land eller del därav endast under förutsättning

1. att, vad gäller ägg och embryon från får, get och svin, att utbrott av eller

vaccination mot mul- och klövsjuka inte har förekommit under de senaste tolv

månaderna i avsändarlandet, och

2. att äggen eller embryona från får, get, hästdjur och svin har samlats av ett

godkänt embryosamlingslag i avsändarlandet och har behandlats i ett godkänt

laboratorium.

Gnagare

25 § Införsel av mer än tio gnagare får ske under förutsättning att djuren är uppfödda

och sedan födelsen har hållits i fångenskap.

Vid införsel från tredje land ska sändningen åtföljas av en exportörförsäkran som

intygar att djuren härrör från en anläggning där djuren vid tiden för avsändandet var

kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och har hållits i fångenskap sedan

födelsen. (SJVFS 2005:44).

Gnagare för vetenskapligt bruk

26 § Gnagare (Rodentia) för vetenskapligt bruk ska direkt efter införseln

transporteras till mottagarens försöksdjursanläggning.

Vid införsel från tredje land ska sändningen åtföljas av en exportörförsäkran som

intygar att djuren härrör från en anläggning där djuren vid tiden för avsändandet inte

uppvisade tecken på lymfatisk choriomeningit, hantavirusinfektion eller annan

smittsam sjukdom.

SJVFS 2005:44

8

Reptiler och groddjur

27 § 6 Införsel av reptiler och groddjur får ske under förutsättning att de är uppfödda

i fångenskap.

Införsel av reptiler och groddjur från tredje land får endast ske på de införselorter

som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära

kontroller av levande djur som förs in från tredje land till EU och Norge.

Om det föreligger tveksamhet om vilken art djuret tillhör får Tullverket tillkalla

en av Jordbruksverket utsedd sakkunnig för att biträda med artbestämning.

Vid införsel från tredje land ska sändningen åtföljas av en exportörförsäkran som

intygar att djuren härrör från en anläggning där djuren vid tiden för avsändandet var

kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och har hållits i fångenskap sedan

födelsen. (SJVFS 2005:44).

Särskilda bestämmelser

Transitering

28 § Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av djur som inte uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Ansökan om tillstånd ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före

transitering.

Vid transitering ska sändningen införas via tullplats.

29 § Bestämmelser om Tullverkets övervakning av införsel av djur och produkter till

landet finns i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. (SJVFS

2005:44).

30

§

Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning7 träder i kraft den 1 mars 1996. Genom författningen upphävs

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:66) om införsel av djur, sperma,

ägg och embryon med undantag av 22, 23 och 25 §§ samt punkten 2 i

övergångsbestämmelserna som ska upphöra att gälla den 1 maj 1996.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sperma från hästdjur som tappats

före den 1 oktober 1995. (SJVFS 1996:34).

------------------------

Denna författning8 träder i kraft den 1 april 1996.

------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 1 januari 1997.

6

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphör att gälla.

7

SJVFS 1996:24.

8 SJVFS 1996:34.

SJVFS 2005:44

9

------------------------

Denna författning10 träder i kraft den 15 juli 2005. För hjortar som vid

ikraftträdandet av denna författning genomgår provtagning i karantän gäller 14 §

andra stycket i sin äldre lydelse.

MATS PERSSON

Andrea

Ljung

(Art-

och

smittkyddsenheten)

9 SJVFS 1996:162.

10 SJVFS 2005:44.

SJVFS 2005:44

10

bilaga 1

KRAV PÅ GODKÄND ANLÄGGNING

A. En anläggning enligt 2 § ska uppfylla följande krav för att kunna bli officiellt

godkänd

Belägenhet, inredning m.m.

Anläggningen ska

1. vara isolerad från omgivningen och vara inhägnad eller klart avgränsad på annat

sätt,

2. ligga på sådant avstånd från jordbruksanläggningar att det inte finns någon risk för

spridning av smitta till jordbruksdjur,

3. ha godtagbara karantänslokaler,

4. ha resurser för att kunna ta hand om kroppar av djur som dött på grund av

sjukdom, samt

5. ha lämpliga obduktionslokaler (en eller vid behov flera).

Skötsel, hälsokontroll m.m.

1. Anläggningen ska stå under tillsyn av veterinär.

Denne ska ansvara för

a. att djurens hälsa dagligen kontrolleras,

b. att djur kan infångas och hållas instängda, samt

c. att träckprover regelbundet tas på djuren.

2. Djuren i anläggningen ska vara fria från följande sjukdomar som djuren kan vara

mottagliga för; mul- och klövsjuka, klassisk svinpest, afrikansk svinpest, hönspest,

Newcastlesjukan, psittakos, brucellos, tuberkulos, rabies, amerikansk yngelröta.

3. Journal ska kontinuerligt föras och omfatta följande uppgifter:

a. antal djur av varje art som hålls i anläggningen,

b. respektive djurs ålder,

c. antal djur som anländer till respektive lämnar anläggningen,

d. på vilket sätt djur som anländer till eller lämnar anläggningen transporteras,

e. hälsotillståndet hos de djur som anländer till eller lämnar anläggningen,

f. resultat av genomförda laboratorieundersökningar av träckprov, blodprov m.m.,

g. inträffade sjukdomsfall och dödsfall,

h. utförda behandlingar,

i. resultat av obduktioner av djur som dött i anläggningen inklusive dödfödda djur,

samt

j. övriga observationer av betydelse beträffande de djur som finns i anläggningen.

4. Anläggningen ska övervakas av en officiell veterinär.

Denne ska minst två gånger per år granska anläggningens journaler och

hälsokontrollera djuren.

Hälsokontrollen ska omfatta

a. inspektion av samtliga djur i anläggningen, och

SJVFS 2005:44

11

b. representativ provtagning eller undersökning på annat sätt av samtliga djur som är

mottagliga för de sjukdomar som anges i punkt 2 under rubriken skötsel,

hälsokontroll m.m.

Proverna ska undersökas på godkänt laboratorium.

Övriga krav

1. Djur som förs till anläggningen ska komma från en annan anläggning som är

officiellt godkänd av landets behöriga myndighet.

2. Djur som hålls i en godkänd anläggning får endast lämna denna efter tillstånd av

den veterinär som har tillsyn över anläggningen.

3. Om smittämne som ger upphov till någon av sjukdomarna som anges i punkt 2

under rubriken skötsel, hälsokontroll m.m. påvisas antingen vid

laboratorieundersökning av prover tagna på djur i anläggningen eller på annat sätt

ska detta omedelbart anmälas till Jordbruksverket.

4. Dödsfall, sjukdomssymtom eller andra tecken som kan tyda på förekomst av

någon sjukdom som anges i punkt 2 under rubriken skötsel, hälsokontroll m.m. ska

omedelbart anmälas till Jordbruksverket.

B. Återkallelse av godkännande

En anläggning kan få sitt godkännande återkallat permanent eller tillfälligt av

Jordbruksverket, om sjukdom som anges i punkt 2 under rubriken skötsel,

hälsokontroll m.m. påvisas hos djur i anläggningen eller om något av kraven enligt A

inte uppfylls.

Godkännande kan återfås om, i förekommande fall, påvisad infektion har utrotats och

sanering av anläggningen har genomförts samt om övriga krav för godkännande åter

uppfylls och detta har bekräftats av en officiell veterinär.