SJVFS 2005:53

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), och Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:53

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller

av levande djur som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU), och Norge;

Saknr J 34

Utkom från trycket

den 27 september 2005

Omtryck

beslutade den 22 september 2005

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 5 och 21 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter

(SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje

land till Europeiska unionen (EU) och Norge

dels att 14 § ska upphävas,

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att rubriken till föreskrifterna, 1, 2, 4, 5, 10, och 12 §§ samt bilagorna till

föreskrifterna ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller av levande

djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra,

Färöarna och Norge;

(SJVFS 2005:53)

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller veterinära kontroller av levande djur som förs in från

tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge, utom säll-

skapsdjur som åtföljs av sin ägare eller annan fysisk person som för ägarens räkning

ansvarar för djuret under transporten och som inte ska bli föremål för försäljning

eller ägarbyte. Föreskrifterna kompletterar kommissionens förordning (EG) nr

282/2004 av den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och

veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen.2

1 Jfr rådets direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56, Celex 391L0496), kommissionens beslut 97/794/EG (EGT nr

L 323, 26.11.1997, s. 31, Celex 397D0794) och

- gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/98 (EGT nr L 158, 24.6.1999, s. 1),

- beslut nr 2/1999 av gemensamma kommittén för EG-Andorra om tillämpningsföreskrifter för det den 15 maj 1997 i Bryssel

undertecknade tilläggsprotokollet om veterinära frågor till avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

furstendömet Andorra (EGT L 31, 5.2.2000, s. 84, Celex 200D0205/01),

- beslut nr 1/2001 av gemensamma kommittén EG-Färöarna om tillämpningsföreskrifter för tilläggsprotokollet om veterinära

frågor till avtalet mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre å andra sidan

(EGT L 46, 16.2.2001, s. 24, Celex 201D0216/01),

- kommissionens beslut 2001/881/EG av den 7 december 2001 om upprättande av en förteckning över gränskontrollstationer

som godkänts för veterinärkontroller av djur och animalieprodukter från tredje land och om uppdatering av de närmare

bestämmelserna för kontroller som skall utföras av experter från kommissionen (EGT L 326 11.12.2001 s. 44, Celex

32001D0881), senast ändrat genom kommissionens beslut 2005/485 (EUT L 181, 13.7.2005 s. 1, Celex 32005D0485), samt

- kommissionens beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut

92/486/EEG (EUT L 094 31.03.2004, s. 63, Celex 32004D0292), senast ändrat genom kommissionens beslut 2005/515/EG

(EUT nr L187 19.07.2005, s 29, Celex 32005D0515).

2 Kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 (EUT L 049 19.02.2004 s. 11, Celex 32004R0282), ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 585/2004 (EUT L 091 30.03.2004 s. 17, Celex 32004R0585).

SJVFS 2005:53

Bestämmelser om veterinära kontroller vid införsel av sällskapsdjur finns i Sta-

tens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:52) om införsel av andra sällskapsdjur

än hund, katt och iller och i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:51) om

införsel av sällskapsdjur.

Veterinära kontroller av fisk, kräftdjur och blötdjur (ostron, musslor och bläck-

fisk) som är avsedda för direkt konsumtion som livsmedel utförs i enlighet med

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska livs-

medel vid import från tredje land. (SJVFS 2005:53).

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

behörig myndighet: den centrala myndighet i en medlemsstat, i Sverige Jord-

bruksverket, som har behörighet att utföra veterinärkontroller eller den myndighet till

vilken den centrala myndigheten har delegerat sådan behörighet,

CVED: gemensam veterinärhandling vid införsel (common veterinary entry do-

cument) enligt förlagan i bilaga I till förordning (EG) nr 282/2004,

dokumentkontroll: kontroll av veterinärintyg eller motsvarande dokument som åt-

följer sändningen,

EU: medlemsstaternas i Europeiska unionen territorier enligt bilaga 1,

fysisk kontroll: klinisk undersökning av det enskilda djuret inbegripet eventuell

provtagning och analys av prover,

gränskontrollstation: en av Europeiska kommissionen godkänd station för veteri-

nära kontroller av levande djur som ska föras in till EU, Andorra, Färöarna och

Norge från tredje land,

gränskontrollveterinär: av den behöriga myndigheten förordnad officiell veteri-

när vid en gränskontrollstation,

identitetskontroll: kontroll genom okulärbesiktning av att uppgifterna i veteri-

närintyg eller andra dokument stämmer överens med djuret,

sändning: ett antal djur av samma art, som omfattas av samma veterinärintyg

eller andra dokument, befordras med samma transportmedel och kommer från

samma tredje land eller samma del av tredje land, samt

transitering: sändningar med levande djur från tredje land som under tullkontroll

transporteras genom EU, Andorra, Färöarna eller Norge och är avsedda för ett annat

tredje land. (SJVFS 2005:53).

Gränskontrollstationer

3 § Införsel får endast ske över en av Europeiska kommissionen godkänd gräns-

kontrollstation.

Godkända gränskontrollstationer i Sverige finns förtecknade i bilaga 2.

Anmälan om införsel

4 § Anmälan om införsel ska ske enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr

282/2004. (SJVFS 2005:53).

2

SJVFS 2005:53

Veterinärkontroller

5 § Veterinära kontroller enligt denna föreskrift ska utföras av en gränskontroll-

veterinär på en gränskontrollstation. Gränskontrollveterinären ska registrera CVED

som upprättas för kontrollen i Traces, det integrerade veterinärdatasystem som avses

i kommissionens beslut (EG) 2003/24/EG av den 30 december 2002 om att utveckla

ett integrerat veterinärdatasystem3. (SJVFS 2005:53).

6 § Varje sändning ska genomgå en dokumentkontroll i enlighet med bilaga 3.

7 § Varje djur i en sändning ska genomgå identitetskontroll.

Om sändningen består av ett stort antal djur ska minst tio procent av djuren, dock

minst tio djur, som är representativa för sändningen, genomgå identitetskontroll.

För djur som inte behöver vara individuellt märkta enligt Jordbruksverkets före-

skrifter, ska identitetskontrollen minst omfatta kontroll av märkningen på ett repre-

sentativt antal förpackningar eller containrar samt en visuell kontroll av djuren för att

fastställa djurslaget.

Om resultaten av de först utförda kontrollerna är otillfredsställande ska antalet

kontroller ökas och ska vid behov utföras på samtliga djur, förpackningar eller con-

tainrar.

8 § Varje sändning ska genomgå fysisk kontroll. Analys av tagna prover ska ske så

snart som möjligt.

Fysisk kontroll av hov- och klövdjur ska utföras i enlighet med bilaga 4. För djur

som är avsedda för avel eller produktion ska minst tio procent av djuren, dock minst

tio djur, som är representativa för sändningen, genomgå fysisk kontroll. För djur av-

sedda för slakt ska minst fem procent av djuren, dock minst fem djur, som är repre-

sentativa för sändningen, genomgå fysisk kontroll.

Fåglar inbegripet fjäderfä, vattenbruksdjur (fisk, kräftdjur och blötdjur avsedda

för odling eller utplantering), bin, andra ryggradslösa djur, gnagare, hardjur, reptiler,

groddjur, vissa djurparks- och cirkusdjur (inbegripet hov- och klövdjur) som anses

farliga samt djur för pälsproduktion behöver inte genomgå individuell klinisk under-

sökning. Den fysiska kontrollen ska i sådant fall begränsas till observation av hälso-

tillstånd och beteende hos hela gruppen eller hos ett representativt antal djur.

Om resultaten av de först utförda kontrollerna är otillfredsställande ska antalet

kontroller ökas och ska vid behov utföras på samtliga djur.

Undantag från fullständig kontroll

9 § När levande fisk, skaldjur och blötdjur samt djur som enligt intyg har en specifik

hälsostatus och som är avsedda för vetenskaplig forskning förvaras i förseglade be-

hållare i en kontrollerad miljö, ska den fysiska kontrollen utföras endast om djuren

bedöms utgöra en särskild risk på grund av art eller ursprung eller om det föreligger

misstanke om oegentligheter.

10 § För djur som anländer till en gränskontrollstation i en hamn eller på en flyg-

plats och som ska transporteras vidare till en annan hamn eller flygplats inom EU,

Andorra, Färöarna eller Norge där det finns en godkänd gränskontrollstation, kan

3 (EUT L 008 14.01.2003, s. 44, Celex 32003D0024)

3

SJVFS 2005:53

identitetskontrollen och den fysiska kontrollen utföras i den hamnen eller på den

flygplatsen under förutsättning att transporten fortsätter med samma transportmedel.

I fall som avses i första stycket ska gränskontrollveterinären på den första gräns-

kontrollstationen utföra en dokumentkontroll. (SJVFS 2005:53).

Avgifter m.m.

11 § Importören eller dennes ombud ska stå för avgifter för veterinärkontroller och

andra kostnader som uppstår till följd av kontroller enligt dessa föreskrifter.

12 § Efter avslutad kontroll gäller, utöver vad som anges i artikel 3 kommissionens

förordning (EG) 282/2004.

1. Om sändningen delas upp ska flera bestyrkta kopior av originalintygen eller

originaldokumenten överlämnas till importören. Samtliga handlingar ska för-

ses med det löpnummer som finns på CVED.

2. Uppgifter om varje sändning ska föras in i ett register i enlighet med

Jordbruksverkets instruktioner. Uppgifterna i registret ska senast den tionde i

varje månad rapporteras till Jordbruksverket.

3. Om en sändning avvisas vid gränskontrollstationen ska samtliga veterinär-

intyg eller andra dokument stämplas på varje sida med ordet ”AV-

VISAT/REJECTED” i rött.

4. När hästdjur förs in tillfälligt till EU, Andorra, Färöarna eller Norge ska origi-

nalintygen medfölja djuren. Vid införsel av registrerade hästdjur ska identi-

tetshandlingarna i original medfölja djuret.

5. Vid införsel av hästdjur avsedda för slakt som ska passera en marknad eller

en uppsamlingsplats ska CVED samt en bestyrkt kopia av originalintyget

följa med djuren till slakteriet. (SJVFS 2005:53)

Transitering

13 § Vid transitering från tredje land till tredje land genom Sverige ska gräns-

kontrollveterinären i samband med veterinärkontrollerna även kontrollera att tillstånd

till transitering finns för de aktuella transiteringsländerna samt att det första tredje

landet som djuren sänds till tillåter införseln.

Tillstånd för transitering enligt första stycket ska sökas hos Jordbruksverket.

14 § har upphävts genom (SJVFS 2005:53).

Särskilda bestämmelser

15 § Om det vid de kontroller som anges i dessa föreskrifter framkommer att vill-

koren för införsel inte är uppfyllda, ska gränskontrollveterinären ge importören an-

visningar om vilka åtgärder som ska vidtas för att införselvillkoren ska anses upp-

fyllda.

Om åtgärder inte vidtas, eller inte kan vidtas, ska gränskontrollveterinären be-

sluta om återutförsel av sändningen. Gränskontrollveterinären kan även besluta om

karantän eller isolering av sändningen i avvaktan på kompletterande åtgärder eller

återutförsel.

4

SJVFS 2005:53

16 § Om återutförsel inte kan ske kan gränskontrollveterinären, om möjligt efter

samråd med Jordbruksverket, besluta om avlivning, slakt eller destruktion.

17 § Om det vid de kontroller som anges i dessa föreskrifter framkommer att en

sändning riskerar att utgöra omedelbar fara för djurs hälsa ska gränskontrollveteri-

nären se till att sändningen genast omhändertas och destrueras.

Gränskontrollveterinären ska snarast informera Jordbruksverket om vidtagna

åtgärder.

18 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

--------------------------

Denna författning4 träder i kraft den dag den kommer från trycket, då Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:23) om veterinär gränskontroll m.m. vid

införsel från och utförsel till tredje land ska upphöra att gälla.

--------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 15 oktober 2005.

CHRISTINA HUHTASAARI

Elisabeth Mustonen

(Veterinära tillsynsenheten)

4 SJVFS 1999:134

5 SJVFS 2005:53

5

SJVFS 2005:53

Bilaga 1

EU:s område

1.

Belgiens territorium

2.

Danmarks territorium med undantag för Grönland

3.

Tysklands territorium

4.

Spaniens territorium med undantag för Ceuta och Melilla

5.

Greklands territorium

6.

Frankrikes territorium

7.

Irlands territorium

8.

Italiens territorium

9.

Luxemburgs territorium

10.

Nederländernas territorium i Europa

11.

Portugals territorium

12.

Storbritannien och Nordirlands territorium

13.

Österrikes territorium

14.

Finlands territorium

15.

Sveriges territorium

16.

Cyperns territorium

17.

Estlands territorium

18.

Lettlands territorium

19.

Litauens territorium

20.

Maltas territorium

21.

Polens territorium

22.

Slovakiens territorium

23.

Sloveniens territorium

24.

Tjeckiens territorium

25.

Ungerns territorium

(SJVFS 2005:53)

6

SJVFS 2005:53

Bilaga 2

Gränskontrollstationer

för levande djur i Sverige

Stockholm-Arlanda (flygplats) Alla levande djur

Göteborg-Landvetter (flygplats) Alla levande djur

Göteborg (hamn)

Alla levande djur

(SJVFS

2005:53)

7

SJVFS 2005:53

Bilaga 3

Dokumentkontroll

1. Varje intyg som följer med en sändning ska granskas för att säker-

ställa:

a) att det är ett originalintyg och att det är upprättat på avsändarlandets

språk samt på minst ett av de officiella språken i de länder där gräns-

kontrollstationen och den slutliga destinationen är belägna,

b) att det avser ett tredje land eller en del av ett tredje land varifrån import

till EU, Andorra, Färöarna och Norge är tillåten,

c) att utformning och innehåll överensstämmer med den mall som har upp-

rättats för det berörda djuret och tredje landet,

d) att det består av ett enda ark,

e) att det är fullständigt ifyllt,

f)

att datum för utfärdande av intyget överensstämmer med

dagen för lastning av djuren,

g) att det är ställt till en enda mottagare,

h) att det har undertecknats av den officiella veterinären eller, i förekom-

mande fall, den officiella myndighetens företrädare, att namnförtydligande

och angivelse av befattning finns med och att de är läsliga samt, när så

krävs, att det tredje landets officiella stämpel och namnteckningen har en

annan färg än trycket på intyget,

i) att intyget inte har ändrats annat än genom strykningar som signerats och

stämplats av den intygande veterinären.

2. I de fall transportören ska underteckna ett skriftligt åtagande rörande

djurskydd under transport och i de fall en färdplan krävs enligt Djurskydds-

myndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av

levande djur ska dessa kontrolleras. Det skriftliga åtagandet och färdplanen

ska vara upprättade på minst ett av de officiella språken i de länder där

gränskontrollstationen och den slutliga destinationen är belägna.

(SJVFS 2005:53)

8

SJVFS 2005:53

Bilaga 4

Fysisk kontroll av hov- och klövdjur

Samtliga hov- och klövdjur ska lastas av vid gränskontrollstationen i

gränskontrollveterinärens

närvaro.

Varje djur ska undersökas visuellt.

I. Undersökning av om djuren är i skick att transporteras

En bedömning ska göras för att fastställa om djuret är i skick att trans-

porteras vidare. Hänsyn ska tas både till den avverkade och den kvarvarande

transportsträckan och till arrangemangen för utfodring, vattning och vila

under resan.

Transportmedlet ska kontrolleras för att fastställa om det uppfyller kraven i

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om

transport av levande djur.

II. Klinisk undersökning

Den kliniska undersökningen ska minst omfatta följande:

1. En visuell undersökning av djuret, inbegripet en helhetsbedömning av

hälsotillstånd,

förmåga

att röra sig fritt, hudens och slemhinnornas tillstånd

samt tecken på onormala utsöndringar.

2. Kontroll av andnings- och matsmältningsorganen.

3. Stickprovsmässig kontroll av kroppstemperaturen. Denna kontroll

behöver inte utföras på djur som inte har uppvisat några avvikelser enligt

punkterna 1 eller 2.

4. Palpation i de fall avvikelser enligt punkterna 1, 2 eller 3 upptäcks.

III. Provtagning

Prov ska tas för att kontrollera om hälsokraven enligt det medföljande

veterinärintyget är uppfyllda.

1. Minst 3 % av sändningarna varje månad ska genomgå serologisk prov-

tagning. Prov ska tas på minst 10 % av djuren i sändningen, dock minst fyra

djur. Om problem upptäcks ska antalet djur som provtas ökas.

2. Gränskontrollveterinären får också ta andra prover från djuren i sänd

ningen.

I avvaktan på provsvar ska en sändning kvarhållas på gränskontrollstatio-

nen endast i de fall det finns anledning till misstanke om felaktigheter.

(SJVFS 2005:53)

9