SJVFS 2005:58

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk utökad provtagning avseende salmonella i vissa slaktkycklingflockar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:58

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

utökad provtagning avseende salmonella i vissa

slaktkycklingflockar;

Saknr K 116

Utkom från trycket

den 30 september 2005

beslutade den 29 september 2005

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § zoonosförordningen

(1999:660), följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utökad provtagning avseende

Salmonella spp. i vissa slaktkycklingflockar för att genomföra den studie som

Europeiska gemenskapernas kommission fastslagit i kommissionens beslut

2005/636/EG av den 1 september 2005 om ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen

för en grundläggande studie om prevalensen av Salmonella i slaktkycklingflockar

hos Gallus gallus.

2 § Ytterligare bestämmelser om salmonellaprovtagning av slaktkyckling finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:92) om obligatorisk

salmonellakontroll av fjäderfä som föds upp till slakt. Bestämmelser om bekämpande

av salmonella finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om

bekämpande av salmonella hos djur.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

djurhållare: den som äger eller på annat sätt är ansvarig för de slaktkycklingflockar

som valts ut av SVA enligt 4 §.

Provtagning

4

§

Provtagning ska ske av de slaktkycklingflockar som anges av Statens

veterinärmedicinska anstalt (SVA). I urvalet för provtagning ska SVA följa artikel

2.1 i kommissionens beslut 2005/636/EG samt de tekniska specifikationer som

presenterades vid mötet i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa

den 19 juli 2005 och som offentliggjorts på kommissionens webbplats2.

1

Kommissionens beslut 2005/636/EG av den 1 september 2005 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för en

grundläggande studie om prevalensen av Salmonella spp. hos slaktkycklingflockar av Gallus gallus som skall genomföras i

medlemsstaterna (EUT L 228, 3.9.2005, s. 14, Celex 32005D0636).

2

http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/index_en.htm.

SJVFS 2005:58

5 § Provtagning enligt dessa föreskrifter ska

1. utföras av en veterinär som utsetts av Jordbruksverket eller av en person som

veterinären delegerat provtagningen till,

2. tas tidigast tre veckor innan djuren skickas till slakt, och

3. utföras i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i 4 §.

Analys av uttagna prover

6 § Prov som uttagits enligt dessa föreskrifter ska av provtagaren sändas för analys

till SVA eller ett annat svenskt veterinärmedicinskt laboratorium. Det senare ska ha

dokumenterad erfarenhet av den metod för påvisande av salmonella som anges i 7 § .

Laboratoriet ska också ha ett kvalitetssäkringssystem som uppfyller ISO-standard

17025 och stå under överinseende av SVA.

Det prov som avses i första stycket ska skickas till det laboratorium som anlitas av

djurhållaren.

7 § Påvisande av Salmonella spp. ska ske enligt den metod som rekommenderas av

Europeiska gemenskapens referenslaboratorium för salmonella. Serotypning ska ske

enligt Kaufmann-White-schemat. Påvisande och serotypning ska även ske enligt de

tekniska specifikationer som anges i 4 §.

Kostnad för provtagning och analys

8 § Analys av uttagna prover bekostas av Jordbruksverket upp till 200 kronor per

analys för påvisande samt upp till 270 kronor per analys för serotypning. Om

kostnaden överstiger dessa belopp ska mellanskillnaden betalas av djurhållaren.

Övriga kostnader i samband med provtagningen ska bekostas av djurhållaren.

Bestämmelse om undantag

9 §

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2005 och gäller till och med den 30

september 2006.

MATS PERSSON

Pia

Gustafsson

(Smittbekämpningsenheten)

2