Zoonosförordning (1999:660)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
SFS 1999:660 i lydelse enligt SFS 2021:179
Ikraft
1999-10-01
Upphäver
Förordning (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Zoonoserna

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till zoonoslagen (1999:658). Förordning (2006:820).

 • SJVFS 1999:101: Statens jordbruksverks föreskrifter om zoonotiska sjukdomar

EU-bestämmelser

1 a §  De EU-rättsliga grundförordningar som zoonoslagen (1999:658) helt eller delvis kompletterar anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som zoonoslagen kompletterar.

[S3]Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs för att komplettera EU-bestämmelserna. Förordning (2021:179).

 • SJVFS 2007:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän

Zoonoserna

1 b §  De sjukdomar som omfattas av zoonoslagen (1999:658) anges i verkställighetsföreskrifter av Jordbruksverket. Förordning (2006:820).

Förebyggande åtgärder och bekämpning

2 §  Jordbruksverket leder och samordnar de förebyggande åtgärderna och bekämpningen enligt zoonoslagen (1999:658).

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2 och 5 §§zoonoslagen (1999:658). Verket får även meddela föreskrifter om vilka laboratorier som skall anlitas för undersökning enligt 2 § lagen.

[S2]Jordbruksverket får besluta enligt 4 och 5 §§zoonoslagen eller i enskilda fall överlåta åt länsstyrelsen att fatta sådana beslut.

[S3]Jordbruksverket eller, i den utsträckning som verket bestämmer, länsstyrelsen får i enskilda fall helt eller delvis överlåta åt en veterinär att besluta enligt 4 och 5 §§zoonoslagen.

 • SJVFS 2005:58: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk utökad provtagning avseende salmonella i vissa slaktkycklingflockar
 • SJVFS 2014:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur
 • SJVFS 2007:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän
 • SJVFS 2012:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2007:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2005:86: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 2004:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns

Ersättning

4 §  Ersättning enligt denna förordning beslutas av Jordbruksverket.

5 §  Ersättning av statsmedel kan lämnas till den som på grund av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av zoonoslagen (1999:658) drabbas av

 1. kostnad eller förlust genom att djur avlivas eller att djur och djurprodukter samt avfall och annat material oskadliggörs,
 2. kostnader på grund av smittrening utöver normal rengöring,
 3. kostnader för särskilda åtgärder i samband med slakt,
 4. produktionsbortfall,
 5. kostnad eller förlust i annat fall om Jordbruksverket finner att det finns särskilda skäl.

[S2]För egen arbetsinsats och för anställda beräknas ersättningen efter den arbetslön som på orten i allmänhet betalas arbetstagare för likartat arbete. För lejd arbetskraft lämnas ersättning med högst det belopp som djurägaren betalat.

[S3]För hundar och katter som avlivas lämnas ersättning endast vid yrkesmässig uppfödning.

 • NJA 2008 s. 100:Sedan åtgärder enligt zoonoslagen (1999:658), bl.a. slakt av grisar, vidtagits på grund av att salmonellasmittat foder levererats till ett antal lantbrukare, har Jordbruksverket betalat ersättning enligt zoonosförordningen (1999:660) till de lantbrukare som drabbats av åtgärderna. Staten har inte ansetts ha rätt att regressvis ta i anspråk lantbrukarnas skadeståndsfordringar mot leverantören av det salmonellasmittade fodret.

6 §  Ersättning lämnas med högst femtio procent av de kostnader och förluster som avses i 5 §.

[S2]Om besättningen står under sådan kontroll som avses i 3 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., lämnas dock ersättning med högst sjuttio procent. Förordning (2021:179).

7 §  Med undantag av vad som följer av andra stycket lämnas inte ersättning

 1. vid produktion av fler än 5 000 slaktkycklingar per år eller vid avel i olika led för produktion av slaktkycklingar,
 2. vid produktion som bygger på inköp av sammanlagt fler än 150 nötkreatur från fler än fem besättningar under en tolvmånadersperiod omedelbart före den tidpunkt då sjukdom konstateras eller smitta påvisas,
 3. vid annan produktion än som avses under 1 av fler än 50 000 daggamla fjäderfän per år eller vid avel i olika led för produktion av fjäderfän,
 4. vid produktion som bygger på inköp av sammanlagt fler än 150 gyltor eller gyltämnen eller sammanlagt fler än 1 500 smågrisar eller tillväxtgrisar, allt från fler än fem besättningar, under en tolvmånadersperiod omedelbart före den tidpunkt då sjukdom konstateras eller smitta påvisas, eller
 5. vid produktion av smågrisar i suggpoolsystem med fler än fem satellitbesättningar.

[S2]Om en besättning som avses i första stycket 3-5 står under sådan kontroll som avses i 3 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., lämnas ersättning med högst sjuttio procent av de kostnader och förluster som avses i 5 §. Förordning (2021:179).

8 §  Till den veterinär som förordnats enligt 7 eller 8 § andra stycket zoonoslagen (1999:658) liksom för de laboratoriekostnader som föranleds av bekämpningen lämnas ersättning av statsmedel enligt bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket.

 • SJVFS 2006:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

9 §  Jordbruksverket får besluta om ersättning med högre belopp än som anges i 6 eller 7 §, om det finns särskilda skäl.

10 §  Ersättning enligt denna förordning kan jämkas, om den ersättningsberättigade uppsåtligen eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden eller förlusten. Detsamma gäller om den ersättningsberättigade vägrar att rätta sig efter en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av zoonoslagen (1999:658).

11 §  Jordbruksverket får föreskriva att

 1. till grund för ersättning för sådan förlust eller kostnad som anges i 5 § första stycket 1 eller 2 skall läggas ett visst högsta värde på djur eller annan egendom som skall ersättas,
 2. ersättning för kostnad eller förlust med anledning av smittrening eller produktionsbortfall får lämnas enligt viss angiven schablon.

 • SJVFS 1999:104: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)

12 §  Till ansökan om ersättning för djur som avlivats skall det fogas ett intyg om djurens värde.

13 §  Finner Jordbruksverket att det behövs särskild värdering för beräkning av ersättning för djur som avlivats skall verket utse en värderingsman efter förslag av länsstyrelsen.

[S2]Värderingsmannen har rätt till ersättning av staten enligt bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket.

 • SJVFS 2006:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

14 §  Vid värderingen skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret kan anses ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och avelsvärde.

15 §  Jordbruksverket meddelar ytterligare föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning,
 2. hur värderingsmän skall utses,
 3. hur uppkomna förluster skall värderas.

 • SJVFS 1999:104: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)

16 §  Ansökan om ersättning skall göras hos Jordbruksverket inom sex månader från den dag ett beslut enligt 5 § zoonoslagen (1999:658) har upphävts. Görs inte ansökan inom den angivna tiden är rätten till ersättning förlorad, om det inte finns särskilda skäl.

Behöriga myndigheter

17 §  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar, om inte något annat framgår av 18 § eller regeringen beslutar något annat. Förordning (2021:179).

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

18 §  Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om inte något annat följer av andra och tredje styckena.

[S2]Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att sådana beslut följs som meddelas av verket med stöd av

 1. zoonoslagen (1999:658),
 2. föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
 3. EU-bestämmelser som lagen kompletterar.

[S3]Jordbruksverket är även behörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt andra stycket. Förordning (2021:179).

18 a §  Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

[S2]Jordbruksverket ska även utföra uppgiften att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser djurhälsokrav inom zoonoslagens (1999:658) tillämpningsområde enligt artikel 4.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Förordning (2021:179).

Rapporteringssystem för överträdelser

18 b §  En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625. Förordning (2021:179).

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

19 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket, och
 3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften. Förordning (2021:179).

 • SJVFS 1999:104: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)
 • SJVFS 2000:111: Statens jordbruksverks föreskrifter om schablonersättning vid frivillig kassering av traditionella hönsburar i samband med beslut enligt zoonoslagen (1999:658)

Övriga föreskrifter

20 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av zoonoslagen (1999:658) och denna förordning. Förordning (2006:820).

 • SJVFS 2014:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur

Överklagande

21 §  I 13 och 13 a §§zoonoslagen (1999:658) finns bestämmelser om överklagande till Jordbruksverket och till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2021:179).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Zoonosförordning (1999:660)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999, då förordningen (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur skall upphöra att gälla.
 2. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i de fall där sådant beslut om bekämpning som avses i 1 § i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur har fattats före den 1 oktober 1999.
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2006:820) om ändring zoonosförordningen (1999:660)

Omfattning
nuvarande 1, 17, 18, 19 §§ betecknas 1 b, 21, 19, 20 §§, rubr. närmast före 1 § sätts närmast före 1 b §; ändr. 1, de nya 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 17 §; nya 1, 1 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 1, 1 a, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2018:985) om ändring i zoonosförordningen (1999:660)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2021:179) om ändring i zoonosförordningen (1999:660)

Omfattning
ändr. 1 a, 6, 7, 17, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 1 a, 18, 19 §§; nya 18 a, 18 b §§, rubr. närmast före 18 b §
Ikraftträder
2021-04-01