SJVFS 2005:68

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge och, vad avser fiskprodukter, Island

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:68

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller

av produkter som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och

Norge och, vad avser fiskprodukter, Island;

Saknr J 35

Utkom från trycket

den 25 n vember 2005

o

Omtryck

beslutade den 17 november 2005

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 § förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m., att 16 och 17 §§ verkets föreskrifter (SJVFS

1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser fiskprodukter1,

Island ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser veterinära kontroller m.m. av produkter som förs in från

tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser

fiskprodukter, Island och som är förtecknade i bilagan till kommissionens beslut

2002/349/EG om upprättande av en förteckning över produkter som ska undersökas

vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 97/78/EG2. Föreskrifterna komplette-

rar kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veteri-

närkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer3.

(SJVFS 2005:52).

1 a § Föreskrifter om veterinära kontroller av produkter avsedda som livsmedel ut-

färdas av Statens livsmedelsverk. I dessa föreskrifter finns dock undantag från kravet

på veterinärkontroller avseende livsmedel av animaliskt ursprung och övriga pro-

dukter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur. Ytterligare undantag finns i

kommissionens föror dning (EG) nr 136/20044 och i kommissionens förordning (EG)

nr 745/2004 av den 16 april 2004 om bestämmelser för import av animaliskt ur-

sprung för privat konsumtion5.

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2005:52.

2

EGT L121, 8.5.2002, s. 6, Celex 32002D0349.

3

EUT L021, 28.1.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

4

EUT L021, 28.1.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

5

EUT L 122, 26.4.2004, s 1, Celex 32004R0745.

SJVFS 2005:68

Veterinärkontroller ska inte utföras på följande produkter:

1. Animaliska livsmedel som inte har sitt ursprung i kött eller mjölk och som in-

går i resandes personliga bagage eller skickas i småpaket till privatpersoner

och vars vikt inte överstiger de viktgränser som framgår av de EG-förord-

ningar som nämns i första stycket. Produkterna ska vara avsedda för förbruk-

ning i enskilt hushåll och komma från ett tredje land eller del av ett tredje

land varifrån import är tillåten. Fisk ska vara rensad och urtagen.

2. Animaliska livsmedel, som inte har sitt ursprung i kött eller mjölk och vars

vikt inte överstiger den viktgräns som framgår av kommissionens förordning

(EG) nr 136/20046. Produkterna ska ha konserverats genom värmebehandling

i en hermetiskt tillsluten behållare med ett F

o

-värde på minst 3,00.

Produkterna ska vara avsedda för förbrukning i enskilt hushåll.

3. Produkter som befinner sig ombord på ett transportmedel i internationell tra-

fik och är avsedda att konsumeras av besättningen och passagerarna, förutsatt

att produkterna inte ska föras in till EU, Andorra, Färöarna, Norge eller, vad

avser fiskprodukter, Island. Om dessa produkter eller köksavfall från dem

förs i land, ska de destrueras i enlighet med Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser

för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmed el7

eller under tullkontroll överföras direkt till ett annat transportmedel i interna-

tionell trafik.

4. Produkter som skickas som varuprover och produkter som är avsedda för ut-

ställningar, förutsatt att de inte ska saluföras eller konsumeras och att inför-

selvillkoren är uppfyllda.

5. Produkter som är avsedda att genomgå särskilda undersökningar eller analy-

ser, förutsatt att införselvillkoren är uppfyllda.

Produkter enligt andra stycket punkterna 4 och 5 ska, efter det att utställningen är

avslutad eller de särskilda undersökningarna eller analyserna har utförts, destrueras

eller återsändas enligt villkor meddelade av Jordbruksverket. (SJVFS 2005:52).

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

behörig myndighet: den centrala myndighet i en medlemsstat, i Sverige Jord-

bruksverket, som har behörighet att utföra veterinärkontroller eller den myndighet till

vilken den centrala myndigheten har delegerat sådan behörighet,

CVED: gemensam veterinärhandling vid införsel (common veterinary entry do-

cument) enligt förlagan i bilaga III till kommi ssionens förordning (EG) nr 136/20048,

dokumentkontroll: kontroll av de veterinärintyg eller motsvarande dokument som

åtföljer en sändning,

EU: medlemsstaternas i Europeiska unionen territorier enligt bilaga 1,

fysisk kontroll: undersökning och kontroll av själva produkten, eventuellt med

kontroll av förpackning och temperatur samt provtagning och laboratorietest,

6

EUT L 021, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

7

EGT L 273, 10.10.2002 s. 1, Celex 32002R1774.

8

EUT L 021, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

2

SJVFS 2005:68

godkänd tullbehandling:

a) att en sändning hänförs till ett tullförfarande,

b) att varor förs till en frizon eller ett frilager,

c) att varor återexporteras från gemenskapens tullområde,

d) att varor förstörs eller

e) att varor överlåts till statskassan,

gränskontrollstation: en av Europeiska kommissionen godkänd station för veteri-

nära kontroller av produkter som från tredje land ska föras in till EU, Andorra, Fär-

öarna, Norge eller, vad avser fiskprodukter, Island,

gränskontrollveterinär: av den behöriga myndigheten förordnad officiell veteri-

när vid en gränskontrollstation,

harmoniserade importvillkor: av Europeiska kommissionen fastställd mall för

veterinärintyg eller motsvarande dokument,

identitetskontroll: kontroll genom okulärbesiktning av att uppgifterna i veteri-

närintyg eller andra dokument stämmer överens med produkten,

import: införsel för övergång till fri omsättning inom EU, Andorra, Färöarna,

Norge eller, vad avser fiskprodukter, Island,

lastansvarig: fysisk eller juridisk person, eller dennes ombud, som är ansvarig för

sändningen,

patogener: mikroorganismer, såsom virus och bakterier, parasiter eller annan

sjukdomsalstrande faktor som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur,

produkt: vara som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur,

sändning: en kvantitet produkter av samma slag som omfattas av samma veteri-

närintyg eller andra dokument, befordras med samma transportmedel och kommer

från samma tredje land eller samma del av tredje land, samt

transitering: sändningar med produkter från tredje land som under tullkontroll

transporteras genom EU, Andorra, Färöarna, Norge eller, vad avser fiskprodukter,

Island och är avsedda för ett annat tredje land. (SJVFS 2005:52)

Gränskontrollstationer

3 § Införsel får endast ske över en av Europeiska kommissionen godkänd gräns-

kontrollstation.

Villkor för godkännande av gränskontrollstation finns i bilaga 2 samt i kommis-

sionens beslut 2001/812/EG9. Godkända gränskontrollstationer i Sverige finns för-

tecknade i bilaga 3. (SJVFS 2005:52).

Anmälan om införsel

4 § Den lastansvarige ska minst en arbetsdag i förväg underrätta gränskontroll-

veterinären vid den gränskontrollstation där sändningen ska föras in om sändningens

ankomst. Bestämmelser om hur en anmälan ska göras finns i artikel 2 i kommissio-

nens förordning (EG) nr 136/200410. (SJVFS 2005:52).

9

EGT L 306 23.11.2001, s. 28, Celex 32001D0812.

10

EUT L 021, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

3

SJVFS 2005:68

Veterinärkontroller

5 § Kontroller enligt dessa föreskrifter ska utföras av en gränskontrollveterinär på en

gränskontrollstation. Gränskontrollveterinären ska registrera CVED som upprättas

för kontrollen i Traces, det integrerade veterinärdatasystem som avses i kommissio-

nens beslut (EG) 2003/24/EG av den 30 december 2002 om att utveckla ett integrerat

veterinärdatasystem11. (SJVFS 2005:52).

6 § har upphävts genom (SJVFS 2005:52).

7 § Varje sändning ska genomgå dokumentkontroll i enlighet med bilaga 1 till

kommissionens förordning (EG) nr 136/200412. Veterinärintyg eller andra dokument

ska i original åtfölja sändningen till gränskontrollstationen. (SJVFS 2005:52).

8 § Varje sändning ska genomgå identitetskontroll. Med undantag för produkter i lös

vikt ska identitetskontrollen utföras i enlighet med bilaga 4.

9 § Varje sändning ska genomgå fysisk kontroll i enlighet med bilaga 5. Fysisk

kontroll av produkter för vilka importvillkoren är harmoniserade ska utföras stick-

provsmässigt med de frekvenser som anges i bilaga 6.

I de fall ett likvärdighetsavtal, som slutits mellan EU och ett tredje land, inne-

fattar att fysisk kontroll ska utföras med särskilda frekvenser ska dessa tillämpas.

(SJVFS 2005:52)

10 § har upphävts genom (SJVFS 2005:52).

11 § har upphävts genom (SJVFS 2005:52).

12 § har upphävts genom (SJVFS 2005:52).

Arkivering och registrering

13 § har upphävts genom (SJVFS 2005:52).

14 § Gränskontrollveterinären ska upprätta register med uppgifter om samtliga kon-

trollerade sändningar i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner.

Registren ska bevaras på gränskontrollstationen i minst 18 månader efter kon-

trolldagen.

Uppgifterna i registren ska senast den femte i varje månad rapporteras till Jord-

bruksverket.

Särskild import

15 § har upphävts genom (SJVFS 2005:52).

16 § Varje sändning med produkter som är avsedda för ett annat EU-land, Andorra,

Färöarna, Norge eller, vad avser fiskprodukter, Island, och där mottagarlandet ställer

11

EUT L 008, 14.01.2003, s. 44, Celex 32003D0024.

12

EUT L 021, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

4

SJVFS 2005:68

särskilda krav för import samt sändning som importeras endast för ett särskilt ända-

mål, ska genomgå dokumentkontroll samt identitetskontroll och fysisk kontroll enligt

7-9 §§ vid den gränskontrollstation där produkterna förs in från tredje land. Det ska

särskilt kontrolleras att produkterna uppfyller särskilda krav som ställs i bestämmel-

selandet eller bestämmelseområdet. (SJVFS 2005:68).

17 § För produkter som avses i 16 § och andra produkter som ska övervakas under

transporten från gränskontrollstationen till den mottagande anläggningen gäller

följande:

1. Transport ska ske i fordon eller behållare som är läckagefria och har förseg-

lats av den behöriga myndigheten. Produkter som importeras endast för ett

särskilt ändamål ska dessutom stå under tullkontroll i enlighet med förfarande

T5 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättan-

det av en tullkodex för gemenskapen13.

2. Senast 15 dagar därefter ska den officiella veterinären på bestämmelseorten,

efter information från den som är ansvarig för den mottagande anläggningen,

meddela gränskontrollveterinären på införselorten att sändningen anlänt.

Den officiella veterinären ska utföra regelbundna kontroller av framför allt

registren över sändningar som anlänt till sådana anläggningar.

3. Om det framkommer att en sändning inte har anlänt till bestämmelseorten ska

den behöriga myndigheten vid införselortens gränskontrollstation anmäla den

lastansvarige till tullkontoret. (SJVFS 2005:68).

Sjö- och lufttransport

18 § Sändningar som anländer till en gränskontrollstation, men som är avsedda att

importeras via en annan gränskontrollstation i Sverige eller i ett annat EU-land,

Andorra, Färöarna, Norge eller, vad avser fiskprodukter, Island, ska genomgå identi-

tetskontroll och fysisk kontroll enligt 8-9 §§ vid bestämmelseortens gränskontroll-

station, förutsatt att transporten sker sjö- eller luftvägen.

Vid införselortens gränskontrollstation ska följande gälla:

1. Vid omlastning från ett fartyg till ett annat eller från ett flygplan till ett annat

inom tullplatsen för samma hamn eller flygplats, direkt eller efter lossning på

kaj eller terminal, ska den lastansvarige underrätta gränskontrollveterinären

därom. Om fara för djurs hälsa föreligger, får dokumentkontroll enligt 7 §

utföras.

2. I övriga fall då sändningen lossas ska den, i avvaktan på transport sjö- eller

luftvägen till en annan gränskontrollstation, förvaras under gränskontroll-

veterinärens kontroll inom den tullplats där hamnen eller flygplatsen är be-

lägen. Gränskontrollveterinären ska utföra en dokumentkontroll enligt 7 §.

Identitetskontroll och fysisk kontroll enligt 8 och 9 §§ får i undantagsfall ut-

föras om gränskontrollveterinären bedömer att fara för djurs hälsa föreligger.

3. Vid flygtransport ska förvaringen enligt punkt 2 vara minst 12 timmar och

längst 48 timmar, och vid sjötransport minst 7 dagar och längst 20 dagar.

4. Om den längsta tillåtna tiden enligt punkt 3 har förflutit ska sändningen

kontrolleras vid gränskontrollstationen på införselorten enligt 8 och 9 §§.

(SJVFS 2005:52).

13

EGT nr 253, 11.10.1993, s. 1, Celex 31993R2454.

5

SJVFS 2005:68

Transitering

19 § Gränskontrollveterinären vid den gränskontrollstation där sändningen först förs

in till EU, Andorra, Färöarna, Norge eller, vad avser fiskprodukter, Island ska tillåta

transitering, på alla de länders vägnar genom vilka transiteringen kommer att ske,

under följande förutsättningar:

1. Sändningen kommer från ett tredje land från vilket produkten i fråga får föras

in till EU, Andorra, Färöarna, Norge och Island. Undantag från detta krav kan

medges för sändningar som endast omlastas från ett flygplan till ett annat

eller från ett fartyg till ett annat inom tullplatsen för samma hamn eller flyg-

plats, för att sändas vidare utan ytterligare uppehåll inom EU, Andorra,

Färöarna, Norge eller Island.

2. Den lastansvarige har på CVED förbundit sig att, i det fall sändningen av-

visas av tredje land, återta sändningen för att återsända den till ursprungs-

landet eller förstöra den i enlighet med 41 § 2. (SJVFS 2005:52).

20 § Under transitering ska veterinärintygen eller dokumenten i original medfölja

sändningen samt, om så behövs, bestyrkta översättningar av dessa handlingar.

21 § Dokument- och identitetskontroll enligt 7-8 §§ ska utföras vid den gräns-

kontrollstation där sändningen anmäls för transitering.

Undantag från första stycket kan medges vid sjö- och lufttransport under förut-

sättning att:

1. Sändningen inte lossas, i vilket fall dokumentkontrollen ersätts av kontroll av

lastningsmanifest, eller

2. sändningen omlastas från ett flygplan till ett annat eller från ett fartyg till ett

annat inom tullplatsen för samma hamn eller flygplats. (SJVFS 2005:52).

22 § Vid transitering ska fysisk kontroll enligt 9 § utföras i undantagsfall, då fara för

djurs hälsa eller misstanke om oegentligheter föreligger.

23 § Vid transitering på väg, järnväg eller inre vattenvägar gäller följande:

1. Transiteringen ska ske under tullkontroll i enlighet med förfarande T1 i kom-

missionens förordning (EEG) nr 2454/9314.

2. CVED där utförselortens gränskontrollstation anges, ska utfärdas och följa

med sändningen.

3. Sändningen transporteras i förseglat fordon eller i förseglad behållare eller

container, varvid ingen hantering av produkterna ska vara tillåten under

transporten.

4. Sändningen ska lämna EU, Andorra, Färöarna, Norge eller, vad avser fisk-

produkter, Island inom 30 dagar efter att ha lämnat införselortens gräns-

kontrollstation.

5. Gränskontrollveterinären på utförselorten ska ansvara för att de nödvändiga

kontrollerna genomförs på sändningar som lämnar EU enligt denna bestäm-

melse. Kontrollerna ska bekräfta att den mottagna sändningen motsvarar den

som avsänts från gränskontrollstationen på införselorten och att den överens-

stämmer med CVED. (SJVFS 2005:52).

14

EGT nr 253, 11.10.1993, s. 1, Celex 31993R2454.

6

SJVFS 2005:68

24 § Gränskontrollveterinären vid utförselortens gränskontrollstation ska på CVED

intyga att sändningen lämnat EU, Andorra, Färöarna, Norge eller Island och per tele-

fax eller på annat sätt sända en kopia av intyget till införselortens gränskontroll-

station. (SJVFS 2005:52).

25 § Om gränskontrollveterinären vid gränskontrollstationen på införselorten inte

har fått bekräftelse på att sändningen har lämnat EU, Andorra, Färöarna, Norge eller

Island inom den tid som föreskrivs i 23 § ska detta förhållande anmälas till tull-

kontoret vid införselorten. (SJVFS 2005:52).

Frizoner, frilager och tullager

26 § En sändning får läggas upp i en frizon, ett frilager eller ett tullager endast om

den lastansvarige i förväg angett om ändamålet med produkterna är att fritt omsättas

inom EU, Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser fiskprodukter, Island eller vilket

annat ändamål som avses, samt om produkterna uppfyller importvillkoren eller ej.

Saknas exakt uppgift om avsikten med sändningen ska den betraktas som avsedd

för sådan fri omsättning som avses i första stycket. (SJVFS 2005:52).

27 § En sändning enligt 26 § ska genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och

fysisk kontroll enligt 7-9 §§ vid införselortens gränskontrollstation.

Om det av dokumentkontrollen framgår att produkterna i fråga inte uppfyller im-

portvillkoren får undantag från fysisk kontroll medges i de fall det inte finns en väl

grundad misstanke om fara för djurs hälsa.

28 § har upphävts genom (SJVFS 2005:52).

Produkter som uppfyller importvillkoren

29 § När kontrollerna enligt 27 § visar att importvillkoren är uppfyllda ska gräns-

kontrollveterinären på CVED förklara produkterna från veterinär synpunkt godkända

för fri omsättning samt bevilja tillträde till en frizon, ett frilager eller ett tullager.

Transporten ska ske under tullkontroll i ett transportmedel som är förseglat.

(SJVFS 2005:52).

Produkter som inte uppfyller importvillkoren

30 § När kontrollerna enligt 27 § visar att importvillkoren inte är uppfyllda kan

gränskontrollveterinären på CVED bevilja tillträde till en frizon, ett frilager eller ett

tullager endast under följande förutsättningar:

1. Produkterna kommer från ett tredje land från vilket de får föras in till EU,

Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser fiskprodukter, Island.

2. Frizonen, frilagret eller tullagret är godkänt för förvaring av produkterna i

fråga av den behöriga myndigheten, i enlighet med bilaga 7.

3. Gränskontrollveterinären erhåller garantier att den behöriga myndigheten för

frilagret, frizonen eller tullagret inte motsätter sig införseln. (SJVFS

2005:52).

7

SJVFS 2005:68

31 § Transport enligt 30 § ska ske under tullkontroll i fordon eller behållare som är

läckagefria och har förseglats av gränskontrollveterinären. Transportmedlet ska tvät-

tas och desinficeras efter användning.

32 § För sändningar som inte uppfyller importvillkoren ska veterinärintygen eller

dokumenten i original samt, om det behövs, bestyrkta översättningar medfölja sänd-

ningen till frizonen, frilagret eller tullagret.

33 § Gränskontrollveterinären eller annan officiell veterinär ska regelbundet kon-

trollera att av Jordbruksverket godkända lager alltjämt uppfyller villkoren för god-

kännande.

34 § Gränskontrollveterinären får, med hänvisning till fara för djurs hälsa, besluta att

en sändning med produkter som inte uppfyller importvillkoren inte får läggas upp i

en frizon, ett frilager eller ett tullager.

35 § Sändningar som förs in i en frizon, ett frilager eller ett tullager ska vara för-

sedda med tullförsegling. Varje enhet ska vara märkt med nummer på tillhörande

CVED.

Av lagrets journalföring över ankommande och utgående sändningar ska följande

uppgifter framgå:

1. Ursprungsland och gränskontrollstation vid ankomsten för inkommande

produkter,

2. referensnummer för CVED för varje enskild sändning, samt

3. i tillämpliga fall bestämmelsefartyg eller bestämmelseland utanför gemen-

skapen och gränskontrollstation för utförsel. (SJVFS 2005:52).

36 § Sändningar enligt 30 § får inte vara föremål för någon hantering där original-

förpackningen bryts, utom den som är nödvändig för lagring eller uppdelning av

sändningen.

I de fall då en sändning delas upp i två eller flera delar ska den officielle veteri-

nären utfärda en CVED för varje del. För att det ska vara möjligt att spåra sänd-

ningen ska alla CVED innehålla hänvisningar till den CVED som först utfärdades för

hela sändningen. (SJVFS 2005:52).

37 § Sändningar som inte uppfyller importvillkoren får lämna en frizon, ett frilager

eller ett tullager endast för att sändas till tredje land eller för att destrueras.

Vid transport till tredje land gäller bestämmelserna i 19 § 2 samt 23-25 §§ i

tillämpliga delar.

Före destruktion i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1774/200215 ska produkterna göras odugliga för sitt ändamål enligt instruktioner

från Jordbruksverket.

38 § Sändningar enligt 37 § ska transporteras i fordon eller behållare som är läck-

agefria och har förseglats av den behöriga myndigheten.

15

EGT L 273 10.10.2002 s. 1, Celex32002R1774.

8

SJVFS 2005:68

39 § En sändning får inte flyttas mellan frizoner, frilager och tullager.

Om det framkommer att en sändning inte har anlänt till bestämmelseorten inom

30 dagar från avsändandet, ska den behöriga myndigheten vid införselortens gräns-

kontrollstation anmäla den lastansvarige till tullkontoret.

Återinförsel av produkter som avvisats av tredje land

40 § Gränskontrollveterinären ska tillåta återinförsel av en sändning som har av-

visats av tredje land och som har sitt ursprung i EU, Andorra, Färöarna, Norge eller,

vad avser fiskprodukter, Island endast under följande förutsättningar:

1. Sändningen åtföljs av originalintyget eller en bestyrkt kopia utfärdat av den

behöriga myndigheten. Skälen till avvisningen ska vara angivna tillsammans

med en försäkran om att lagrings- och transportvillkoren har uppfyllts och att

produkterna inte har bearbetats. Förseglade behållare ska dessutom åtföljas av

ett intyg där transportföretaget garanterar att innehållet inte har bearbetats

eller lossats.

2. Den behöriga myndigheten som har utfärdat originalintyget har godkänt åter-

tagandet av sändningen.

3. Dokument- och identitetskontroll samt, i de fall som föreskrivs i 45 §, fysisk

kontroll har givit tillfredsställande resultat.

4. Sändningen återsänds direkt till ursprungsanläggningen i enlighet med

bestämmelserna i 17 §. (SJVFS 2005:52).

Åtgärder avseende produkter som ej godkänns för införsel

41 § Om kontrollerna vid en gränskontrollstation visar att en sändning inte uppfyller

importvillkoren, eller om kontrollerna avslöjar oegentligheter, ska gränskontroll-

veterinären efter samråd med den lastansvarige besluta om någon av följande

åtgärder:

1. Återsändning inom högst 60 dagar från samma gränskontrollstation med

samma transportmedel till en bestämmelseort i tredje land som avtalas med

den lastansvarige, under förutsättning att resultaten från veterinärkontrollen

medger det. Gränskontrollveterinären ska därutöver

a) förmedla information om sändningen enligt instruktioner från Jordbruks-

verket, och

b) ogiltigförklara veterinärintyg och eventuella andra dokument som med-

följer sändningen, enligt instruktioner från Jordbruksverket.

2. Om återsändning inte kan ske eller om tidsfristen enligt 1 har löpt ut eller om

den lastansvarige omedelbart ger sitt samtycke, ska sändningen destrueras i

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/200216

eller hanteras på annat sätt som Jordbruksverket beslutar. (SJVFS 2005:52).

42 § har upphävts genom (SJVFS 2005:52).

43 § Om en sändning förts in till Sverige utan att ha underkastats veterinärkontroller

enligt dessa föreskrifter eller om kontrollerna avslöjar oegentligheter, ska åtgärder

enligt 41 § vidtas i tillämpliga delar.

16

EGT L 273, 10.10.2002 s. 1, Celex 32002R1774.

9

SJVFS 2005:68

44 § I avvaktan på återsändning ska sändningen förvaras under gränskontroll-

veterinärens kontroll.

Utökade kontroller

45 § Gränskontrollveterinären får utföra alla de ytterligare kontroller som är nöd-

vändiga när det föreligger tveksamhet om en sändnings identitet, den egentliga

bestämmelseorten, huruvida villkoren för införsel är uppfyllda eller efterlevnaden av

de garantier om djurhälsa som lämnats av aktuellt tredje land.

46 § En sändning enligt 45 § ska förvaras under gränskontrollveterinärens kontroll

tills resultaten av undersökningarna erhållits.

Skyddsåtgärder

47 § Om kontroller enligt dessa föreskrifter visar att en sändning kan utgöra fara för

djurs hälsa ska gränskontrollveterinären omedelbart omhänderta och låta destruera

sändningen.

Gränskontrollveterinären ska omgående informera Jordbruksverket, de behöriga

myndigheterna i samtliga medlemsländer, Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser

fiskprodukter, Island samt kommissionen om vad man funnit och om produkternas

ursprung. (SJVFS 2005:52).

Övriga bestämmelser

48 § Om kontroller enligt dessa föreskrifter avslöjar en allvarlig överträdelse eller

upprepade överträdelser av villkoren för införsel ska gränskontrollveterinären snarast

informera Jordbruksverket om detta förhållande.

49 § Den lastansvarige ska stå för alla avgifter för veterinärkontroller och andra

kostnader som uppkommer i samband med kontroller eller andra förfaranden enligt

dessa föreskrifter utan ersättning från Jordbruksverket.

50 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

--------------------------

Denna författning träder i kraft den dag den kommer från trycket.17

--------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003.18

-------------------------

17 SJVFS 1999:135.

18 SJVFS 2002:101.

10

SJVFS 2005:68

Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2005.19

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 december 2005.20

CHRISTINA HUHTASAARI

Elisabeth

Mustonen

(Veterinära

tillsynsenheten)

19 SJVFS 2005:52.

20 SJVFS 2005:68.

11

SJVFS 2005:68

Bilaga 1

EU:s område

1.

Belgiens territorium

2.

Danmarks territorium med undantag för Färöarna och Grönland

3.

Tysklands territorium

4.

Spaniens territorium med undantag för Ceuta och Melilla

5.

Greklands territorium

6.

Frankrikes territorium

7.

Irlands territorium

8.

Italiens territorium

9.

Luxemburgs territorium

10.

Nederländernas territorium i Europa

11.

Portugals territorium

12.

Storbritannien och Nordirlands territorium

13.

Österrikes territorium

14.

Finlands territorium

15.

Sveriges territorium

16.

Cyperns territorium

17.

Estlands territorium

18.

Lettlands territorium

19.

Litauens territorium

20.

Maltas territorium

21.

Polens territorium

22.

Slovakiens territorium

23.

Sloveniens territorium

24.

Tjeckiens territorium

25.

Ungerns territorium

(SJVFS 2005:52)

12

SJVFS 2005:68

Bilaga 2

Villkor för godkännande av en gränskontrollstation

1. Allmänna villkor

En gränskontrollstation

− ska vara belägen i omedelbar närhet av platsen för införsel till EU, Norge eller

Island och på en av tullkontoret anvisad plats,

− ska ha tillräckligt antal gränskontrollveterinärer och särskilt utbildad assisteran-

de personal i förhållande till de kontroller som ska utföras,

− ska ledas av en gränskontrollveterinär som ska finnas på gränskontrollstationen

när veterinära kontroller utförs och som ska fatta alla beslut i samband med

kontrollerna,

− ska ha tillräckligt stora lokaler för personalen,

− ska ha lämpliga hygieniska lokaler samt utrustning för provtagning och under-

sökning,

− ska ha utrustning för rengöring och desinfektion,

− ska ha tillräckligt stora lagerutrymmen,

− ska ha utrustning som medger snabbt utbyte av information, särskilt med andra

gränskontrollstationer,

− kan bestå av flera kontrollcentrum som vart och ett har tillräckligt med perso-

nal, utrustning, undersöknings- och lagerlokaler i förhållande till de kontroller

som ska utföras,

− ska underhållas,

− ska ha tillgång till ett laboratorium för analys av uttagna prover,

− ska ha tillgång till anläggning för hantering av animaliskt avfall som avses i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av djurkada-

ver och annat animaliskt avfall,

− ska ha tillräcklig arkiveringskapacitet för att lagra information om kontroller av

produkter i minst tre år.

2. Arbetsmetoder

1. Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att förhindra att smitta sprids mellan produk-

ter eller att produkter förorenas.

2. Hänsyn ska tas till de temperaturförhållanden som produkterna transporteras

under.

3. Hygienen ska vara sådan att den inte kan påverka resultaten av kontrollerna.

4. Upplysningar om returnerade sändningar ska sändas till Jordbruksverket som

vidarebefordrar upplysningarna till övriga gränskontrollstationer i Sverige och

andra medlemsstater, Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser fiskprodukter,

Island samt till kommissionen.

3. Dokument som ska finnas på gränskontrollstationen

1. En aktuell förteckning över de tredje länder eller delar av tredje länder som tillåts

exportera produkter till EU, Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser fiskproduk-

ter, Island, eller i tillämpliga fall, till vissa medlemsstater.

2. Kopior av varje beslut från EU om förbud eller begränsning av import av produk-

ter till EU, Andorra, Färöarna, Norge och Island.

13

SJVFS 2005:68

3. Kopior av EU:s, medlemsstaternas, Andorra, Färöarna, Norges eller Islands olika

beslut eller tillstånd som anger hur veterinärintyg eller andra dokument som ska

åtfölja sändningen ska se ut.

4. En aktuell förteckning över av kommissionen godkända gränskontrollstationer

samt relevant information om dem, särskilt avseende deras kommunikations-

utrustning.

5. En aktuell förteckning över de anläggningar i tredje land som har tillstånd att

sända produkter till EU, Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser fiskprodukter,

Island i de fall en sådan förteckning finns för en särskild produkt.

6. Aktuella upplysningar om sändningar som inte godkänts för införsel eller import

till EU, Andorra, Färöarna, Norge och Island och som har returnerats.

7. En översikt över de kontroller av produkter från tredje land som utförts inom EU,

Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser fiskprodukter, Island och som inte har

givit tillfredsställande resultat.

8. En aktuell förteckning över de sändningar som har returnerats, destruerats eller

godkänts för annat ändamål vid gränskontrollstationen.

9. En förteckning över alla provtagningar för laboratorieundersökningar som har

utförts vid gränskontrollstationen tillsammans med resultaten av dessa.

(SJVFS 2005:52)

14

SJVFS 2005:68

Bilaga 3

Gränskontrollstationer för produkter i Sverige

Göteborg-Landvetter (flygplats)

Stockholm-Arlanda (flygplats)

Göteborg (hamn)

Helsingborg (hamn)

(SJVFS 2005:52)

15

SJVFS 2005:68

Bilaga 4

Identitetskontroll

1. Kontroll av transportmedlets eller behållarens försegling i de fall en sådan är

föreskriven och att den är utförd av en officiell veterinär.

2. I de fall försegling inte är föreskriven ska, i tillämpliga fall, kontrolleras att det

finns officiella stämplar eller märken som identifierar ursprungsland och ur-

sprungsanläggningar och att de överensstämmer med dem som finns på intyget

eller dokumentet.

3. Produkter som är emballerade eller förpackade ska dessutom kontrolleras med

avseende på den särskilda märkning som föreskrivs för införsel från tredje land

av produkten i fråga.

16

SJVFS 2005:68

Bilaga 5

Fysisk kontroll

1. Fysisk kontroll ska utföras under förhållanden som medger att undersökning och

provtagning kan utföras på ett tillfredsställande sätt.

2. Den fysiska kontrollen ska säkerställa att produkterna överensstämmer med vad

som intygats av tredje land i medföljande veterinärintyg eller dokument och att

de kan användas för det ändamål som angivits.

3. Kontroll av att transporten inte har förändrat produktens ursprungliga skick ska

också utföras enligt följande.

a) Sensoriska kontroller: t.ex. lukt, färg, konsistens eller smak.

b) Enklare fysiska eller kemiska tester.

c) Laboratorietester för att upptäcka restsubstanser, föroreningar, patogener eller

andra förändringar hos produkten.

4. Följande åtgärder ska vidtas avseende samtliga produkttyper.

a) Kontroll av att förhållandena under transporten varit de som krävs för pro-

dukten i fråga, t.ex. kontroll av att kylkedjan inte har brutits och kontroll av

att föreskriven temperatur hållits under transporten.

b) Sändningens verkliga vikt ska jämföras med den vikt som anges på veterinär-

intyget eller dokumentet. Vid behov ska hela sändningen vägas.

c) Kontroll av att förpackningsmaterial och märken (stämplar, etiketter) upp-

fyller kraven i tillämpliga föreskrifter.

d) Sensorisk kontroll ska utföras på 1 % av produkterna eller förpackningarna i

sändningen, dock minst två och högst tio produkter/förpackningar. Vid kon-

troll av produkter i lös vikt ska minst fem prov tas från olika delar av sänd-

ningen.

Fysiska och kemiska tester och laboratorietester ska utföras på prover som

tagits från olika delar av sändningen. Vid behov får produkterna delvis lossas

för att säkerställa att alla delar av sändningen kan nås. Beroende på omstän-

digheterna och art av produkt kan mer omfattande kontroller utföras.

e) När laboratorietester utförs i form av stickprovskontroll och ingen fara för

djurs hälsa bedöms föreligga får sändningen släppas fri, även om resultaten

av testerna ännu inte erhållits.

När laboratorietester utförs på grund av misstanke om oegentligheter eller om

tidigare tester givit positivt resultat ska sändningen hållas kvar på gräns-

kontrollstationen till dess att negativa testresultat erhållits.

f) Endast i följande fall ska ett transportmedel lossas helt och hållet:

- lastning har gjorts på ett sådant sätt att hela sändningen inte kan nås genom

att endast lossa en del av den,

- stickprovskontroll visar på oegentligheter,

- föregående sändning har uppvisat oegentligheter eller

- den officiella veterinären misstänker att oegentligheter föreligger.

g) Efter avslutad kontroll ska gränskontrollveterinären intyga att kontroll har ut-

förts genom att återförsluta alla öppnade förpackningar och förse dem med en

officiell veterinärstämpel, gränskontrollstationens stämpel samt en förseg-

lingsetikett. Öppnade behållare ska återförseglas. Numret på förseglingen ska

anges på CVED.

(SJVFS 2005:52)

17

SJVFS 2005:68

Bilaga 6

Frekvens fysiska kontroller som ska utföras på

sändningar med harmoniserade importvillkor

Produktgrupper

Frekvens

fysiska kontroller

Kategori 1

1. Färskt kött, även slaktbiprodukter och produkter av de

nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur som anges i rådets

direktiv 92/5/EEG

2. Färsk och fryst fisk, torkade eller saltade fiskeriprodukter

samt fiskeriprodukter i sådana hermetiskt slutna behållare

att de är oberoende av omgivande temperaturer

20 %

3. Hela

ägg

4. Ister och utsmälta fetter

5. Djurtarmar

6. Kläckägg

Kategori 2

1. -

2. -

3. -

4. Äggprodukter

50

%

5. -

6. Andra fiskeriprodukter än de som nämns under

kategorierna 1 och 2 samt tvåskaliga mollusker

7. Honung

Kategori 3

1. Sperma

2. Embryon

3. Gödsel

4. Mjölk och mjölkprodukter (inte för konsumtion)

5. Gelatin

6. -

7. Ben och benprodukter

8. Hudar och skinn

Min 1 %

9. Borst, ull, hår, fjädrar

Max 10 %

10. Horn, hornprodukter, hovar och klövar samt produkter

därav

11. Biodlingsprodukter

12. Jakttroféer

13. Bearbetat foder till sällskapsdjur

14. Råvaror för framställning av foder till sällskapsdjur

15. Råvaror, blod, blodprodukter, körtlar och organ för

farmaceutiskt bruk

16. Blodprodukter för tekniskt bruk

17. Patogener

18. Hö och halm

18

SJVFS 2005:68

Bilaga 7

Villkor för godkännande av frizoner, frilager och tullager avsedda för lagring

av produkter som inte uppfyller importvillkoren

1. Området ska vara slutet. In- och utfart ska vara under ständig övervakning av den

som är ansvarig för lagret.

För frizoner gäller att hela zonen ska vara inhägnad och vara under ständig över-

vakning av tullkontoret.

2. Lagret ska uppfylla de särskilda krav som den behöriga myndigheten ställer vid

förvaring av produkterna i fråga.

3. Det ska finnas ett journalsystem som för varje dag anger alla sändningar som förs

in eller tas ut från lagret. För varje sändning ska anges produkttyp, kvantitet samt

mottagarens namn och adress. Journaluppgifterna ska bevaras i minst tre år.

4. Det ska finnas separata lager och/eller kylutrymmen för förvaring av dessa

produkter.

5. När det gäller befintliga lager får den behöriga myndigheten tillåta att produk-

terna lagras separat i ett låsbart utrymme i samma lokal som produkter som upp-

fyller importvillkoren.

6. Det ska finnas särskilda utrymmen för personalen som utför veterinär-

kontrollerna.

19