SJVFS 2005:69

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:69

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning av näringsidkares odling av

trädgårdsväxter;

Utkom från trycket

den 5 december 2005

beslutade den 24 november 2005

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om

den officiella statistiken, följande

1 § Uppgifter till den statistiska undersökningen av näringsidkares odling av

trädgårdsväxter ska på begäran lämnas till Statens jordbruksverk av näringsidkare

1. med trädgårdsodling omfattande minst 2500 kvadratmeter frilandsareal, eller

2. med trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketterna ”Trädgårdsproduktion

2005” och ”Trädgårdsproduktion 2005 - uppgifter om svampodling” som utgör

bilaga till denna författning och ska avse näringsidkarens odling av svamp,

köksväxter, bär, frukt, plantskoleväxter, blommor och krukväxter, samt

sysselsättning, typ av växthus och förbrukning av energi för produktionen under

2005. Uppgifterna ska ha inkommit till Statens jordbruksverk senast den 10 februari

2006.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgifterna lämnas

vid ett senare tillfälle.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006.

MATS PERSSON

Daniel

Persson

(Statistikenheten)

SJVFS 2005:69

2

SJVFS 2005:69

3

SJVFS 2005:69

4

SJVFS 2005:69

5

SJVFS 2005:69

6