SJVFS 2005:77

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:58) med anledning av utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:77

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:58) med anledning av utbrott

av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar;

Saknr K 5

Utkom från trycket

den 9 december 2005

Omtryck

beslutade den 8 december 2005

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2004:58) med anledning av

utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar att 2, 3, 7, 9, 12 – 14 samt 18

§§ ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Allmänt

1 § Dessa föreskrifter gäller förebyggande och bekämpning av Newcastlesjuka hos

fjäderfä och andra fåglar. Om andra av Statens jordbruksverk meddelade föreskrifter

innehåller bestämmelser som avviker från vad som sägs i dessa föreskrifter gäller

bestämmelserna i den här författningen. Ytterligare bestämmelser om förebyggande

och bekämpning av Newcastlesjuka finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar.

2 § Enligt 4 § epizootiförordningen (1999:659) är det Jordbruksverket eller den

länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer som beslutar enligt 5 och 7 §§epizootilagen

(1999:657). (SJVFS 2005:77).

Definitioner

3 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner och

rapphöns som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött eller ägg

för konsumtion eller för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen,

andra fåglar: fåglar andra än fjäderfä som föds upp eller hålls i fångenskap

inomhus eller utomhus. I denna definition inkluderas även fåglar som periodvis har

viss frihet att röra sig fritt utanför stallbyggnader eller i hägn,

huvudväg: Europaväg, riksväg och länsväg,

officiell veterinär: en av Jordbruksverket utsedd veterinär,

1 Jfr rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för

bekämpning av Newcastlesjukan (EGT L 260, 5.9.1992, s. 1, Celex 31992L0066), senast ändrat

genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14 april 2003 om anpassning till beslut

1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som rådet antagit enligt samrådsförfarandet (kvalificerad

majoritet) och som avser de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina

genomförandebefogenheter (EGT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806).

SJVFS 2005:77

skyddsområde: ett område med minst tre kilometers radie runt ett område som

smittförklarats enligt 5 § epizootilagen (1999:657). Skyddsområdet anges i ett

särskilt beslut av Jordbruksverket,

transitering: en transport som sker utan uppehåll och utan att fjäderfä, andra

fåglar, slaktkroppar av dessa djur eller ägg lastas in i eller ut ur transportmedlet, samt

övervakningsområde: ett område med minst tio kilometers radie runt ett område

som smittförklarats enligt 5 § epizootilagen (1999:657). Övervakningsområdet anges

i ett särskilt beslut av Jordbruksverket. (SJVFS 2005:77).

Skyddsområde

4 § Inom ett skyddsområde ska fjäderfä och andra fåglar hållas isolerade inomhus

eller i ett avgränsat utomhusutrymme.

5 § Inom skyddsområdet ska tillträdesförbud enligt 5 § 2 epizootilagen (1999:657)

gälla till djurstallar eller andra anläggningar där fjäderfän och andra fåglar hålls.

6 § Vid in- och utgångar till djurstallar eller andra anläggningar med fjäderfä och

andra fåglar ska utrustning för smittrening placeras ut i den omfattning som är

nödvändig för att motverka smittspridning.

7 § Levande fjäderfä, andra fåglar och kläckägg får inte transporteras inom

skyddsområdet. Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer

får medge undantag från detta för transport av

1. fjäderfä och andra fåglar till ett slakteri som Jordbruksverket godkänt för slakt av

dessa fjäderfä och fåglar och som ligger inom eller utanför skyddsområdet,

2.

daggamla kycklingar och unghöns till en tom anläggning i ett

övervakningsområde,

3. kläckägg till ett kläckeri som Jordbruksverket godkänt för kläckning av dessa

kläckägg och som ligger inom eller utanför skyddsområdet. Äggen och deras

förpackningar ska vara desinfekterade före transporten.

En sådan transport som avses i första stycket 1 – 3

får bara utföras som en direkt

transport mellan berörda anläggningar. Fjäderfä, andra fåglar och ägg får bara flyttas

från en besättning om denna undersökts kliniskt av en officiell

veterinär omedelbart

före transporten och tecken på Newcastlesjuka därvid inte kunnat påvisas. (SJVFS

2005:77).

8 § Vad som anges i 7 § gäller inte en transitering av fjäderfä, andra fåglar eller

kläckägg rakt igenom skyddsområdet under förutsättning att transporten sker på en

huvudväg eller en järnväg.

9 § Slaktkroppar av fjäderfä och andra fåglar som kommer direkt från anläggningar

med fjäderfä och andra fåglar får transporteras in i, inom, eller ut ur skyddsområdet

endast efter tillstånd av Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer. En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om

transportens innehåll och mängd samt hela färdvägens sträckning.

2

SJVFS 2005:77

Krav på tillstånd enligt första stycket gäller inte en transitering av slaktkroppar av

fjäderfä och andra fåglar rakt igenom skyddsområdet under förutsättning att

transporten sker på en huvudväg eller en järnväg. (SJVFS 2005:77).

10 § Gödsel, strö och avfall som finns på en anläggning med fjäderfä och andra

fåglar får inte spridas inom eller transporteras från anläggningen.

11 § Auktioner, marknader, utställningar, tävlingar eller liknande arrangemang med

fjäderfä eller andra fåglar får inte förekomma i skyddsområdet.

Övervakningsområde

12

§ Levande fjäderfä, andra fåglar och kläckägg får bara transporteras inom ett

övervakningsområde efter tillstånd av Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer. En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla

uppgifter om transportens innehåll och mängd samt hela färdvägens sträckning.

(SJVFS 2005:77).

13

§

Levande fjäderfä och andra fåglar får bara transporteras ut ur

övervakningsområdet efter tillstånd av Jordbruksverket eller den länsstyrelse

Jordbruksverket bestämmer. Tillståndet gäller endast för direkt transport till ett

slakteri som godkänts av Jordbruksverket för slakt av dessa fjäderfä eller fåglar.

(SJVFS 2005:77).

14 § Kläckägg får bara transporteras ut ur övervakningsområdet efter tillstånd av

Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer. Tillståndet får

bara avse transport direkt till ett kläckeri som godkänts av Jordbruksverket för

kläckning av dessa ägg. Äggen och deras förpackningar ska vara desinfekterade före

transporten. (SJVFS 2005:77).

15 § Vad som anges i 12 - 14 §§ gäller inte en transitering av fjäderfä, andra fåglar

eller kläckägg som går rakt igenom övervakningsområdet under förutsättning att

transporten sker på en huvudväg eller en järnväg.

16 § Gödsel, strö och avfall från en anläggning med fjäderfä och andra fåglar får inte

transporteras ut ur övervakningsområdet.

17 § Auktioner, marknader, utställningar, tävlingar eller liknande arrangemang med

fjäderfä eller andra fåglar får inte förekomma i övervakningsområdet.

Distribution av fodermedel till en anläggning med fjäderfä och andra fåglar

18 § Distribution av fodermedel till en smittförklarad anläggning får bara ske efter

särskilt tillstånd av Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket

bestämmer. En sådan distribution ska ske sist om annat fodermedel som ingår i

samma sändning ska distribueras till andra anläggningar. (SJVFS 2005:77).

3

SJVFS 2005:77

19 § En fodertransportör som levererar foder till en anläggning med fjäderfä och

andra fåglar i ett skydds- eller övervakningsområde ska anteckna alla transporter i

kronologisk ordning. Anteckningarna ska på anmodan visas upp för Jordbruksverket

eller länsstyrelsen.

Bestämmelse om undantag

20 § Om det finns särskilda skäl och under förutsättning att det inte strider mot

någon bindande EG-rättsakt kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning

2

träder i kraft den 21 juli 2004.

-------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 12 december 2005.

MATS PERSSON

Anushka

Postelnik

(Smittbekämpningsenheten)

2 SJVFS 2004:58.

3 SJVFS 2005:77.

4