SJVFS 2005:9

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning avseende strukturen i jordbruket

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:9

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning avseende strukturen i jordbruket;

Utkom från trycket

den 17 mars 2005

beslutade den 10 mars 2005

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om

den officiella statistiken, följande.

1 § Uppgifter till den statistiska strukturundersökningen av näringsidkare i jordbru-

ket ska på begäran lämnas till Statens jordbruksverk av näringsidkare som antingen

1. brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar åkermark,

2. äger en djurbesättning som någon gång under innevarande år

omfattat minst 50 kor, eller minst 250 nötkreatur, eller minst 50 suggor, eller minst

250 svin, eller minst 50 tackor, eller minst 1000 höns inklusive kycklingar,

3. driver trädgårdsodling omfattande minst 2500 kvm frilandsareal eller

4. driver trädgårdsodling omfattande minst 200 kvm växthusyta.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketterna ”Strukturundersökning

2005 (SF)”, ”Strukturundersökning 2005 (SJ)” och ”Strukturundersökning 2005

(L)”, som utgör bilagor till denna författning och ska avse näringsidkarens förhållan-

den per den 2 juni 2005. Uppgifterna ska ha inkommit till Statens jordbruksverk

senast den 14 juni 2005.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgifterna lämnas

vid ett senare tillfälle.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2005.

LEIF DENNEBERG

Ulf

Svensson

(Statistikenheten)

1

Rådets direktiv 93/23/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av grisproduktionen (EGT L 149, 21.6.1993, s.

1, Celex 31993L0023), rådets direktiv 93/24/EEG av den 1 juni 1993 om genomförande av statistiska undersökningar av

produktionen av nötkreatur (EGT L 149, 21.6.1993, s. 5, Celex 31993L0024), rådets direktiv 93/25/EEG av den 1 juni 1993 om

statistiska undersökningar av får- och getbesättningar (EGT L 149, 21.6.1993, s. 10, Celex 31993L0025) senast ändrade genom

rådets direktiv 97/77/EG (EGT L 10, 16.1.1998, s. 28, Celex 31997L0077) och europaparlamentets och rådets förordning (EG)

1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1, Celex 32003R1882).

SJVFS 2005:9

2

SJVFS 2005:9

3

SJVFS 2005:9

4

SJVFS 2005:9

5

SJVFS 2005:9

6

SJVFS 2005:9

7

SJVFS 2005:9

8

SJVFS 2005:9

9

SJVFS 2005:9

10

SJVFS 2005:9

11