SJVFS 2006:10

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:10

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska

sjukdomar;

Saknr K 6

Utkom från trycket

den 21 februari 2006

Omtryck

beslutade den 20 februari 2006

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 1 § epizootiförordningen

(1999:659) i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska

sjukdomar2, att 1 § skall ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 § Följande sjukdomar omfattas av epizootilagen (1999:657);

Svensk

benämning

Internationell

benämning

Sjukdomar hos flera djurslag

Multiple

species

diseases

mul- och klövsjuka

foot-and-mouth disease(FMD)

vesikulär stomatit

vesicular stomatitis (VS)

rift valley fever

rift valley fever

bluetongue

bluetongue

rabies

rabies

transmissibla spongiforma encephalopatier transmissible

spongiform

encephalopaties

(TSE)

Aujeszkys

sjukdom

Aujeszky’s

disease

mjältbrand

anthrax

paratuberkulos

paratuberculosis

brucellos hos livsmedelsproducerande djur

brucellosis in animals for

food

production

tuberkulos av bovin och human typ

bovine and human tubercu-

losis

1

Jfr. rådets direktiv 2005/94/EEG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och

om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s.16 Celex 32005L0094 ).

2

Författningen omtryckt SJVFS 2002:97.

SJVFS 2006:10

Sjukdomar hos nötkreatur

Cattle diseases

boskapspest

rinderpest

elakartad

lungsjuka

contagious bovine pleuro-

pneumonia

(CBPP)

lumpy skin disease

lumpy skin disease

infektion med bovint herpesvirus 1

bovine herpesvirus 1 infection

(IBR/IPV/IBP)

Sjukdomar hos får och get

Sheep and goat diseases

peste des petits ruminants

peste des petits ruminants

(PPR)

får- och getkoppor

sheep pox and goat pox

Sjukdomar hos hästdjur

Diseases in equidae

afrikansk hästpest

african horse sickness (AHS)

virala encephaliter och encephalo-

equine viral encephalitis and

myeliter med undantag för Bornasjuka

encephalomyelitis other

och infektion med ekvint herpesvirus

than Borna disease and

typ 1 (EHV-1)

infection with equine herpes

virus type 1 (EHV-1)

Sjukdomar hos svin

Pig diseases

swine vesicular disease

swine vesicular disease (SVD)

afrikansk

svinpest

african swine fever (ASF)

klassisk svinpest

classical swine fever (CSF)

porcine reproductive and respiratory

porcine reproductive and

syndrome

respiratory

syndrome

(PRRS)

Sjukdomar hos fåglar

Diseases in birds

aviär influensa (hönspest, HPAI-virus)

avian influenza (fowl plague,

HPAI-virus)

aviär influensa (LPAI-virus) med

avian influenza (LPAI-virus)

undantag för fåglar i vilt tillstånd

other than in wild birds

newcastlesjuka

Newcastle

disease

(ND)

Sjukdomar hos odlad fisk

Diseases in farmed fish

infektiös laxanemi

infectious salmon anaemia

ISA)

viral hemorrhagisk septikemi

viral haemorrhagic

(egtvedsjuka) septicaemia

(VHS)

infektiös hematopoietisk nekros

infectious

haematopoietic

necrosis

(IHN)

spring viraemia of carp

spring viraemia of carp (SVC)

infektiös pankreasnekros med undantag

infectious pancreatic necrosis

för serotyp ab

(IPN) other than serotype ab

2

SJVFS 2006:10

Sjukdomar hos övriga djurslag

Diseases in other animal

species

filovirusinfektion hos primater

filovirus infection in primates

(SJVFS 2006:xx).

2 § har upphävts genom (SJVFS 2002:97).

3 § har upphävts genom (SJVFS 2002:97).

-------------------------

Denna

författning3 träder i kraft den 1 oktober 1999.

-------------------------

Denna

författning4 träder i kraft den 1 februari 2003.

-------------------------

Denna

författning5 träder i kraft den 21 februari 2006.

MATS PERSSON

Inger

Nilsson

(Smittbekämpningsenheten)

3

SJVFS 1999:102.

4

SJVFS 2002:97.

5

SJVFS 2006:10.

3