SJVFS 2006:11

Statens jordbruksverks föreskrifter om registrering av anläggningar med fjäderfän

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:11

Statens jordbruksverks föreskrifter om registrering av

anläggningar med fjäderfän;

Utkom från trycket

den 22 februari 2006

beslutade den 22 februari 2006

Statens

jordbruksverk

föreskriver1 med stöd av 8 § första stycket 4 förordningen

(1998:134) om provtagning på djur m.m. följande.

Syfte

1 § Registrering av uppgifter enligt dessa föreskrifter syftar till att vid misstanke om

eller bekräftad förekomst av aviär influensa eller Newcastlesjuka kunna vidtas

nödvändiga åtgärder enligt:

1.

rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om

gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande

av direktiv 92/40/EEG2, och

2. rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införandet av

gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan3, senast ändrat

genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14 april 2003 om

anpassning till beslut 1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som rådet

antagit enligt samrådsförfarandet (kvalificerad majoritet) och som avser de

kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina

genomförandebefogenheter4.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på produktionsplatser med fjäderfän som föds

upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött eller ägg för konsumtion

eller för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen. Föreskrifterna ska dock inte

tillämpas på anläggningar med värphöns som registrerats i enlighet med Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med

värphöns.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med:

produktionsplats: en anläggning eller en annan inrättning eller område där

fjäderfän hålls i fångenskap i kommersiellt syfte,

1 Jämför rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och

om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EGT L 010, 14. 1.2006, s. 16-65, Celex 32005L0094), rådets direktiv 92/66/EEG av

den 14 juli 1992 om införandet av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (EGT L 260, 5.9.1992, s. 1-20,

Celex 31992L0066).

2 EUT L 010, 14.1.2006, s. 16, (Celex 32005L0094).

3 EGT L 260, 5.9.1992, s. 1 (Celex 31992L0066).

4 EUT L 122, 16..5.2003, s. 1 (Celex 32003R0806).

SJVFS 2006:11

djurhållare: varje fysisk eller juridisk person som är ansvarig för djur på en

produktionsplats,

fjäderfän: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns,

gräsänder och strutsfåglar,

höns: arten Gallus gallus.

Registrering

4 § En djurhållare på en produktionsplats ska till Statens jordbruksverk på blankett

SJV E3.13 anmäla följande uppgifter:

1. adress,

fastighetsbeteckning, län, kommun och församling,

2. djurhållarens namn, adress, telefonnummer och person eller

organisationsnummer,

3. i förekommande fall, ägarens namn, adress, telefonnummer och person- eller

organisationsnummer,

4. produktionsplatsens geografiska koordinater,

5. vad för sorts fjäderfän som hålls på produktionsplatsen,

6. maximal

kapacitet,

7. verksamhetens

art,

8. produktionsmetod

samt

9. antalet hus och avdelningar på produktionsplatsen som hyser fjäderfän.

Anmälan ska ha kommit in till Statens jordbruksverk senast den 27 mars 2006.

För produktionsplatser som kommer att tas i bruk efter detta datum ska anmälan

kommit in innan de tas i bruk.

5 § Förändringar på en produktionsplats som medför att sådana uppgifter som

anmälts enligt 4 § inte längre är riktiga eller fullständiga ska senast en månad efter

förändringen anmälas av djurhållaren till Statens jordbruksverk.

Undantag

6 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 22 februari 2006

MATS PERSSON

Peter

Svensson

(Registerutvecklingsenheten)

2