SJVFS 2006:37

Statens jordbruksverks föreskrifter om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:37

Statens jordbruksverks föreskrifter om nationellt stöd

till jordbruket i norra Sverige;

Utkom från trycket

den 15 maj 2006

beslutade den 11 maj 2006

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 25 § förordningen (1996:93) om

nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige, följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

finns i

1. kommissionens beslut 96/228/EG av den 28 februari 1996 om systemet för

långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige1,

samt

2. förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.

2 § Bestämmelser om hur ansökan om stöd ska göras finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2005:1) om ansökan om vissa jordbrukarstöd.

3 § Bestämmelser om tillsyn, kontroll och sanktionsåtgärder finns i kommissionens

förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för

tillämpningen av de administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets

förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för

system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande

av vissa stödsystem för jordbrukare

2

.

Dessa bestämmelser gäller som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§

förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.

För kontroller ska artiklarna 23-48 tillämpas. Som beräkningsgrund för stöd,

minskning och uteslutning ska artiklarna 49, 50.1, 50.3, 50.6, 50.7, 51.1, 57, 59.2

första och andra styckena, 60.1 samt 68 tillämpas. För återvinning av felaktigt

utbetalda belopp ska artiklarna 73 och 73 a tillämpas.

Allmänt

4 § I dessa föreskrifter avses med

brukningscentrum: det block eller det närmast belägna blocket där de för

jordbruksföretagets drift viktigaste ekonomibyggnaderna är belägna,

jordbrukare: en producent av jordbruks- eller trädgårdsprodukter, antingen en

fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer, vars

jordbruks- eller trädgårdsföretag ligger inom Sveriges gränser,

1 EGT L 76, 26.3.1996, s. 29 (Celex 31996D0228).

2 EUT L 141, 30.4.2004, s 18 (Celex 32004R0796).

SJVFS 2006:37

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren inom

Sveriges gränser,

jordbruksmark: åker- eller betesmark,

produktionsenhet:

det eller de djurstallar med tillhörande mark där

animalieproduktion bedrivs, samt

slaktsvin: djur som enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:127)

om klassificering av slaktkroppar ska hänföras till benämningarna slaktsvin eller

unggalt.

5 § Jordbruksföretag som ombildas eller bildas efter den 1 januari 1995, ska vid

stödets bestämmande behandlas som om åtgärden inte skett om ombildandet eller

bildandet leder till ett klart och otillbörligt kringgående av de bestämmelser som

gäller för rätt till stöd.

Områden med nationellt stöd

6 § I bilaga 1 till kommissionens beslut 96/228/EG anges de kommuner och

församlingar inom vilka stöd kan lämnas. De definierade gränserna framgår av

Jordbruksverkets blockdatabas.

Särskilda villkor för nationellt stöd

7 § Stöd för djur lämnas endast till jordbruksföretag som uppfyller villkoren om

identifiering och registrering av djur i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1994:190) om märkning och registrering av djur.

8 § Djur, för vilket stöd sökts, får ersättas med annat djur av samma slag, om det på

ersättningsdagen är stödberättigande, samt under förutsättning att utbytet sker inom

20 dagar från den dag då djuret togs från jordbruksföretaget och att det ersättande

djuret registreras i enlighet med 7 §.

Om antalet mjölkkor minskar till färre än två kor, ska en skriftlig anmälan lämnas

till Jordbruksverket inom tio arbetsdagar från den dag då minskningen skedde.

9 § Stöd för animalieproduktion lämnas med det stödbelopp som gäller för det

stödområde där produktionsenheten är belägen. För djurslag med hållande- eller

kvalificeringsperiod avses den produktionsenhet där djuren under hållande- eller

kvalificeringsperioden befinner sig.

För jordbrukare som bedriver produktion av slaktsvin på fastigheter i fler än ett

stödområde och vars sammanlagda produktion överstiger 2 500 slaktsvin, fördelas de

stödberättigande slaktsvinen i förhållande till den faktiska produktionen inom

respektive stödområde under året.

Stöd för areal lämnas med det stödbelopp som gäller för det stödområde där

arealen är belägen.

10 § Företag med mjölk-, slaktsvins- eller äggproduktion ska anmäla om den

brukade arealen jordbruksmark understiger tre hektar. En skriftlig anmälan ska

lämnas till Jordbruksverket inom tio arbetsdagar från den dag då minskningen

skedde.

2

SJVFS 2006:37

11 § Jordbrukare som bedriver mjölk- eller slaktsvinsproduktion ska senast den 15

december det år då denne börjar uppbära statlig ålderspension, hel sjukersättning

eller hel aktivitetsersättning meddela detta till Jordbruksverket, Miljö- och

regionalstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Stöd för mjölkproduktion

12 § Stöd för mjölkproduktion till företag med leverans- eller direktförsäljningskvot

lämnas sedan ansökan om stöd kommit in till Jordbruksverket, Miljö- och

regionalstödsenheten, 551 82 Jönköping, på blankett som verket har fastställt. För att

stöd ska lämnas för den mjölkmängd som levererats till mejeri eller redovisats till

Jordbruksverket det närmast föregående stödåret ska ansökan ha kommit in till

Jordbruksverket senast den 1 april.

13 § Som villkor för stöd enligt 12 § gäller att jordbruksföretaget på begäran ska

styrka de uppgifter som ligger till grund för ansökan.

Stöd för transport av mjölk

14 § Stöd för transport av mjölk lämnas för den mängd mjölk som mejerier

redovisar till Jordbruksverket. Ansökan om stöd ska komma in till Jordbruksverket,

Miljö- och regionalstödsenheten, 551 82 Jönköping, på blankett som verket har

fastställt. Utbetalning verkställs efter det att hämtad mjölkmängd redovisats till

Jordbruksverket. För att stöd ska lämnas för mjölk som hämtats det närmast

föregående stödåret ska ansökan ha kommit in till Jordbruksverket senast den 1 april.

Stöd för produktion av slaktsvin

15 § Stöd för produktion av slaktsvin lämnas för det antal slaktsvin som slakterier

rapporterar till Jordbruksverket i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering avseende slaktade djur. Stöd lämnas

sedan ansökan om stöd kommit in till Jordbruksverket, Miljö- och

regionalstödsenheten, 551 82 Jönköping, på blankett som verket har fastställt. För att

stöd ska lämnas för slaktsvinsproduktion som bedrivits det närmast föregående

stödåret ska ansökan ha kommit in till Jordbruksverket senast den 1 april.

16

§

Jordbrukare ska senast inom 10 dagar efter slaktleveransen meddela

Jordbruksverket, Miljö- och regionalstödsenheten, 551 82 Jönköping om något av de

levererade djuren inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till stöd.

17 § Som villkor för stöd enligt 15 § gäller att jordbruksföretaget på begäran ska

styrka de uppgifter som ligger till grund för ansökan.

Stöd för äggproduktion

18 § Stöd lämnas till jordbruksföretag med äggproduktion och beräknas efter det

antal värphönor som satts in i produktion. Stöd lämnas inte för värphöna som vid

insättningen är äldre än 25 veckor. Stöd lämnas endast en gång per värphöna.

3

SJVFS 2006:37

19 § Stöd utbetalas efter det att ansökan kommit in till Jordbruksverket, Miljö- och

regionalstödsenheten, 551 82 Jönköping. För att stöd ska lämnas för värphöna som

satts in i produktion det närmast föregående stödåret ska ansökan ha kommit in till

Jordbruksverket senast den 1 april.

20 § Som villkor för stöd enligt 18 § gäller att jordbruksföretaget på begäran ska

styrka de uppgifter som ligger till grund för ansökan.

Stöd för potatis, bär och grönsaker

21 § Stöd för odling av jordgubbar lämnas från och med anläggningsåret under

förutsättning att planteringen sker före utgången av augusti månad nämnda år.

Det år jordgubbsodlingen bryts lämnas stöd under förutsättning att odlingen bryts

tidigast efter kartsättningen.

Nationellt stöd för potatis, svarta vinbär eller grönsaker lämnas om odling är

etablerad före utgången av juni månad stödåret.

Nationellt stöd för potatis, bär eller grönsaker lämnas om odling bedrivs i enlighet

med lokalt erkända normer.

Vändteg som hör till jordbruksskifte som odlas med potatis, bär eller grönsaker

berättigar till stöd. Med vändteg avses del av jordbruksskifte som inte odlas och vars

bredd uppgår till högst 10 meter räknat från jordbruksskiftets odlade kant.

Stödets storlek

22 § Stöd lämnas för

1.

mjölkproduktion,

2.

smågrisproduktion,

3. produktion av slaktsvin,

4.

getproduktion,

5.

potatisodling,

6. bär- eller grönsaksodling, samt

7. transport av mjölk

med de högsta belopp som anges i 6-9, 11-13 §§ förordningen (1996:93).

Stöd för äggproduktion lämnas med

Stödområde

Kr per insatt höna

1

13,45

2

10,70

3

0,90

Övrigt

23 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

---------------------------

4

SJVFS 2006:37

Ikraftträdandebestämmelser

1. Denna författning3 träder i kraft den 15 juni 2006.

2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1996:54) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.

3. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande i ärenden som väckts före

ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

MATS PERSSON

Peder

Larsson

(Miljö-

och

regionalstödsenheten)

3 SJVFS 2006:37.

5