Förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1996-02-22
Ändring införd
SFS 1996:93 i lydelse enligt SFS 2021:1053
Ikraft
1996-03-15
Upphäver
Förordning (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-01

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Stöd kan lämnas enligt denna förordning för att skapa bättre förutsättningar för jordbruk inom områden i norra Sverige där det med hänsyn till klimat och andra produktionsförutsättningar är särskilt svårt att driva sådan verksamhet.

Stödområden

2 §  Stöd lämnas inom de områden som framgår av bilaga 1 till denna förordning. Förordning (2015:1071).

Vem som är berättigad till stöd

3 §  Stöd kan lämnas till jordbrukare med produktion av mjölk, smågrisar, slaktsvin, getter, ägg, potatis, bär eller grönsaker och till företag som transporterar mjölk till mejeri.

[S2]Stöd lämnas dock inte till jordbrukare som brukar mindre än tre hektar jordbruksmark inom stödområdena.

4 § Har upphävts genom förordning (2008:29).

Stödformer

5 §  Stöd lämnas i mån av tillgång på medel för

 1. produktion av mjölk med ett visst belopp per kg,
 2. produktion av smågrisar med ett visst belopp per modersugga,
 3. produktion av slaktsvin eller getter med ett visst belopp per djur,
 4. produktion av ägg med ett visst belopp per insatt höna,
 5. potatis-, bär- eller grönsaksodling med ett visst belopp per hektar,
 6. transport av mjölk med ett visst belopp per kg.

Stödets storlek

6 §  Stöd för mjölkproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödområdeöre/kg mjölk
1164
2133
3108
473
548

[S2]Stöd lämnas för den mjölkmängd som företaget har levererat till mejeri eller för de mängder mjölk eller andra mjölkprodukter som företaget har sålt genom direktförsäljning.

[S3]Stöd lämnas bara till jordbruksföretag med minst två mjölkkor. Förordning (2018:194).

6 a §  Utöver stödet för mjölkproduktion i 6 § lämnas ytterligare stöd för mjölkproduktion till jordbruksföretag inom de områden som framgår av bilaga 2 till denna förordning med högst följande belopp.

[S2]Tilläggsområde öre/kg mjölk

119
244
318
46
543
631
Förordning (2021:1053).

7 §  Stöd för smågrisproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområdekr/sugga
1930
2930
3930
4860
5850

[S2]Stödet lämnas till jordbruksföretag med minst två suggor.

[S3]För att berättiga till stöd ska suggorna hållas av den som ansöker om stödet under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrelsen. Förordning (2018:194).

8 §  Stöd för produktion av slaktsvin lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområdekr/djur
1200
2200
3190
4180
5160

[S2]Stöd lämnas till jordbruksföretag med minst 40 slaktsvin.

[S3]Stödet lämnas bara för djur som omedelbart före slakten har vistats inom ett och samma stödområde under minst tre månader och under förutsättning att köttet har godkänts vid besiktning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804). Inför slakten får dock djuren transporteras till ett slakteri inom ett annat stödområde eller utanför stödområdet. Förordning (2018:194).

9 §  Stöd för getproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområdekr/get
1690
2690
3690
4610
5610

[S2]Stöd för getter av honkön lämnas bara för djur som har satts in i avel eller som är äldre än ett år. Stödet lämnas bara till jordbruksföretag med minst fem getter som berättigar till stöd.

[S3]För att berättiga till stöd ska getterna hållas av den som ansöker om stödet under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrelsen. Förordning (2018:194).

10 §  Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödområdekr/insatt höna
120,30
217,10
317,10
412,70
55,80

[S2]Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 per kalenderår. Förordning (2018:194).

11 §  Stöd för potatisodling lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområdekr/ha
14 400
24 100
33 900
43 200
52 100

[S2]Stödet lämnas bara om odlingen omfattar minst 0,5 hektar och om varje skifte inte understiger 0,1 hektar. Förordning (2018:194).

12 §  Stöd för bär- eller grönsaksodling lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområdekr/ha
14 000
24 000
34 000
43 500
52 900

[S2]Stödet lämnas bara om den sammanlagda odlingen omfattar minst 0,3 hektar och om varje enskilt skifte inte understiger 0,1 hektar.

[S3]Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka bär och grönsaker som stöd får lämnas för enligt första stycket. Förordning (2018:194).

13 §  Stöd för transport av mjölk lämnas med högst följande belopp.

Stödområdeöre/kg mjölk
17,1
23,7
33,7
43,7
53,7
Förordning (2015:1071).

14 §  Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr betalas inte ut. För stöd enligt 11 § gäller dock att stöd som är lägre än 500 kr inte betalas ut. Förordning (2008:29).

Förfarandet i stödärenden

15 §  Frågor om stöd enligt 6, 6 a, 8, 10 och 13 §§ prövas av Jordbruksverket. Frågor om övriga stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen.

[S2]Stöden betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (2016:332).

[S3]Villkor och kontroll 16 § Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottagaren godtar kontroll i enlighet med artikel 4.4 i kommissionens beslut K(2018) 1622 av den 20 mars 2018 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.

[S4]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd. Förordning (2018:194).

17 §  Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs.

[S2]Kontrollen ska i största möjliga mån samordnas med annan kontroll som utövas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Förordning (2015:269).

18 §  Kontroll enligt 16 § utövas av länsstyrelsen. Förordning (2018:194).

Upphävande av beslut

19 §  Om beslut om stöd har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit mot villkor som gäller för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd helt eller delvis krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett stödbeslut, får Jordbruksverket eller länsstyrelsen besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas.

Återbetalningsskyldighet

20 §  Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet, får detta sättas ned.

[S2]Jordbruksverket får besluta att återbetalning skall ske genom avdrag från det första förskott eller den första utbetalning som stödmottagaren är berättigad till efter det att beslutet om återbetalning fattades.

Ränta

21 §  Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta skall återbetalas, skall ränta betalas till staten enligt räntelagen (1975:635).

[S2]Jordbruksverket eller länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta enligt räntelagen.

22 § Har upphävts genom förordning (2015:1071).

Överklagande

23 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

24 §  Jordbruksverkets beslut som första instans i frågor om stöd som avses i denna förordning får omprövas av verket. En begäran om omprövning ska ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att stödmottagaren har fått del av beslut som rör stödet.

[S2]I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverkets omprövningsbeslut får dock inte överklagas. Förordning (2018:970).

Bemyndigande att meddela föreskrifter

25 §  Föreskrifter om avgränsning av delar av församlingar berättigade till stöd meddelas av Jordbruksverket. Verket får också meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning.

 • SJVFS 2015:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2006:37: Statens jordbruksverks föreskrifter om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
 • SJVFS 2015:43: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2015:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2011:9: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
 • SJVFS 2008:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

25 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter

 1. om att ansökningsförfarandet ska vara elektroniskt för sådana ansökningar om stöd och utbetalningar av stöd som enligt 15 § ska prövas av länsstyrelsen, och
 2. om elektronisk underskrift vid sådant ansökningsförfarande.

[S2]Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för ett sådant ansökningsförfarande. Förordning (2017:11).

 • SJVFS 2019:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2018:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2017:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
 • SJVFS 2017:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

Rapportering

26 §  Jordbruksverket ska ta fram underlag för rapportering enligt artikel 4 i kommissionens beslut K(2018) 1622 av den 20 mars 2018 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.

[S2]Underlaget ska lämnas till regeringen senast den 12 maj varje år. Förordning (2018:194).

It-system för ärenden om stöd

27 §  Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

[S2]Jordbruksverket och länsstyrelserna ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd. Förordning (2017:11).

28 §  Uppgifter som länsstyrelserna lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna har lämnat till it-systemen. Förordning (2017:11).

Samlad information till enskilda

29 §  Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning.

[S2]Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse.

[S3]För att kunna tillhandahålla information enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen. Förordning (2017:11).

30 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska utföra uppgiften enligt 29 § första stycket. Förordning (2017:11).

Bilaga 1

Förteckning över stödområden

Län Kommun Församling
Stödområde 1
Norrbotten Arvidsjaur Arvidsjaur
Arjeplog Arjeplog
Jokkmokk Jokkmokk
Porjus
Pajala Muonionalusta
Junosuando
Gällivare Gällivare
Nilivaara
Malmberget
Kiruna Jukkasjärvi
Vittangi
Karesuando
Västerbotten Storuman Tärna
Sorsele Sorsele
Dorotea Risbäck
Vilhelmina Vilhelmina
Jämtland Krokom Hotagen
Strömsund Frostviken
Åre Åre
Kall
Undersåker
Berg Storsjö
Härjedalen Linsell
Hede
Ljusnedal
Tännäs
Dalarna Älvdalen Idre
Stödområde 2
Norrbotten Jokkmokk Vuollerim
Övertorneå Svanstein
Pajala Pajala
Korpilombolo
Tärendö
Gällivare Hakkas
Västerbotten Vindeln Vindeln
Åmsele
Norsjö Norsjö
Malå Malå
Storuman Stensele
Sorsele Gargnäs
Dorotea Dorotea
Åsele Åsele
Fredrika
Lycksele Lycksele
Björksele
Örträsk
Skellefteå Boliden
Fällfors
Jörn
Kalvträsk
Jämtland Ragunda Borgvattnet
Stugun
Bräcke Bräcke
Nyhem
Håsjö
Sundsjö
Revsund
Bodsjö
Krokom Näskott
Aspås
Ås
Laxsjö
Föllinge
Offerdal
Alsen
Strömsund Ström
Alanäs
Gåxsjö
Hammerdal
Bodum
Tåsjö
Åre Mattmar
Mörsil
Hallen
Berg Berg
Hackås
Oviken
Myssjö
Åsarne
Klövsjö
Rätan
Härjedalen Sveg
Vemdalen
Ängersjö
Lillhärdal
Östersund Östersund
Frösö
Sunne
Näs
Lockne
Marieby
Brunflo
Kyrkås
Lit
Häggenås
Västernorrland Örnsköldsvik Trehörningsjö
Dalarna Malung Lima
Transtrand
Älvdalen Särna
Stödområde 3
Norrbotten Överkalix Överkalix
Kalix Nederkalix
Töre
Övertorneå Övertorneå
Hietaniemi
Älvsbyn Älvsbyn
Luleå Luleå Domkyrkoförsamling
Örnäset
Nederluleå
Råneå
Piteå Piteå Stadsförsamling
Hortlax
Piteå Landsförsamling
Norrfjärden
Boden Överluleå
Gunnarsbyn
Edefors
Sävast
Haparanda NedertorneåHaparanda
Karl Gustav
Västerbotten Nordmaling Nordmaling
Bjurholm Bjurholm
Robertsfors Bygdeå
Nysätra
Vännäs Vännäs
Umeå Umeå Landsförsamling
Tavelsjö
Sävar
Skellefteå Skellefteå Landsförsamling
Kågedalen
Byske
Lövånger
Burträsk
Jämtland Ragunda Ragunda
Bräcke Hällesjö
Krokom Rödön
Strömsund Fjällsjö
Åre Marby
Härjedalen Älvros
Överhogdal
Ytterhogdal
Östersund Norderö
Västernorrland Ånge Haverö
Timrå Ljustorp
Härnösand Stigsjö
Viksjö
Sundsvall Indal
Holm
Liden
Kramfors Nordingrå
Vibyggerå
Ullånger
Torsåker
Sollefteå Graninge
Junsele
Edsele
Ramsele
Örnsköldsvik Örnsköldsvik
Anundsjö
Skorped
Sidensjö
Nätra
Själevad
Mo
Gideå
Björna
Gävleborg Nordanstig Hassela
Ljusdal Hamra
Los
Kårböle
Dalarna Älvdalen Älvdalen
Värmland Torsby Södra Finnskoga
Stödområde 4
Västerbotten Umeå Umeå Stadsförsamling
Teg
Ålidhem
Holmsund
Hörnefors
Holmön
Umeå Maria
Skellefteå Skellefteå Sankt Olov
Skellefteå Sankt Örjan
Bureå
Jämtland Ragunda Fors
Västernorrland Ånge Borgsjö
Torp
Timrå Timrå
Hässjö
Tynderö
Härnösand Härnösands Domkyrkoförsamling
Högsjö
Häggdånger
Säbrå
Hemsö
Sundsvall Sundsvalls Gustav Adolf
Skönsmon
Skön
Alnö
Sättna
Selånger
Stöde
Tuna
Attmar
Njurunda
Kramfors Gudmundrå
Nora
Skog
Bjärtrå
Styrnäs
Dal
Ytterlännäs
Sollefteå Sollefteå
Multrå
Långsele
Ed
Resele
Helgum
Ådals-Liden
Boteå
Överlännäs
Sånga
Örnsköldsvik Arnäs
Grundsunda
Gävleborg Ovanåker Ovanåker
Voxna
Nordanstig Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Gnarp
Bergsjö
Ljusdal Ljusdal
Färila
Ramsjö
Järvsö
Bollnäs Rengsjö
Undersvik
Arbrå
Hudiksvall Bjuråker
Dalarna Vansbro Järna
Nås
Äppelbo
Malung Malung
Rättvik Boda
Ore
Orsa Orsa
Mora Våmhus
Venjan
Falun Bjursås
Ludvika Säfsnäs
Värmland Torsby Lekvattnet
Nyskoga
Norra Finnskoga
Dalby
Norra Ny
Filipstad Rämmen
Hagfors Gustav Adolf
Stödområde 5
Gävleborg Ockelbo Ockelbo
Ovanåker Alfta
Gävle Hamrånge
Söderhamn Söderhamn
Sandarne
Skog
Ljusne
Söderala
Bergvik
Mo
Trönö
Norrala
Bollnäs Bollnäs
Segersta
Hanebo
Hudiksvall Hudiksvall
Idenor
Hälsingtuna
Rogsta
Njutånger
Enånger
Delsbo
Norrbo
Forsa
Hög
Dalarna Gagnef Mockfjärd
Gagnef
Floda
Leksand Leksand
Djura
Ål
Siljansnäs
Rättvik Rättvik
Mora Mora
Sollerön
Falun Svärdsjö
Enviken
Värmland Kil Boda
Eda Eda
Järnskog
Skillingmark
Köla
Torsby Fryksände
Vitsand
Östmark
Grums Värmskog
Årjäng Silbodal
Sillerud
Karlanda
Holmedal
Blomskog
Trankil
Västra Fågelvik
Töcksmark
Östervallskog
Sunne Gräsmark
Lysvik
Filipstad Gåsborn
Hagfors Hagfors
Ekshärad
Norra Råda
Sunnemo
Arvika Arvika Östra
Arvika Västra
Stavnäs
Högerud
Glava
Bogen
Gunnarskog
Ny
Älgå
Mangskog
Brunskog
Säffle Svanskog
Långserud
Förordning (2015:1071).

Bilaga 2

Förteckning över tilläggsområden

Län Kommun Församling
Tilläggsområde 1
Norrbotten Jokkmokk Vuollerim
Övertorneå Svanstein
Pajala Pajala
Korpilombolo
Tärendö
Gällivare Hakkas
Västerbotten Vindeln Åmsele
Norsjö Norsjö
Malå Malå
Storuman Stensele
Sorsele Gargnäs
Dorotea Dorotea
Åsele Åsele
Fredrika
Lycksele Lycksele
Björksele
Örträsk
Skellefteå Jörn
Kalvträsk
Jämtland Krokom Laxsjö
Föllinge
Offerdal
Strömsund Ström
Alanäs
Gåxsjö
Bodum
Tåsjö
Åre Mörsil
Berg Åsarne
Klövsjö
Rätan
Härjedalen Sveg
Vemdalen
Ängersjö
Lillhärdal
Dalarna Älvdalen Särna
Tilläggsområde 2
Norrbotten Överkalix Överkalix
Övertorneå Övertorneå
Hietaniemi
Boden Gunnarsbyn
Edefors
Jämtland Strömsund Fjällsjö
Härjedalen Älvros
Överhogdal
Ytterhogdal
Västernorrland Ånge Haverö
Sollefteå Junsele
Ramsele
Gävleborg Ljusdal Kårböle
Tilläggsområde 3
Västerbotten Umeå Stadsförsamling Umeå
Teg
Ålidhem
Holmsund
Hörnefors
Holmön
Umeå Maria
Skellefteå Sankt Olov Skellefteå
Skellefteå Sankt Örjan
Bureå
Jämtland Ragunda Fors
Västernorrland Sollefteå Ådals-Liden
Resele
Helgum
Dalarna Malung Malung
Mora Våmhus
Venjan
Värmland Torsby Lekvattnet
Nyskoga
Norra Finnskoga
Dalby
Norra Ny
Tilläggsområde 4
Västernorrland Ånge Borgsjö
Torp
Timrå Timrå
Hässjö
Tynderö
Härnösand Domkyrkoförsamling Härnösands
Högsjö
Häggdånger
Säbrå
Hemsö
Sundsvall Gustav Adolf Sundsvalls
Skönsmon
Skön
Alnö
Sättna
Selånger
Stöde
Tuna
Attmar
Njurunda
Kramfors Gudmundrå
Nora
Skog
Bjärtrå
Styrnäs
Dal
Ytterlännäs
Sollefteå Sollefteå
Multrå
Långsele
Ed
Boteå
Överlännäs
Sånga
Örnsköldsvik Arnäs
Grundsunda
Gävleborg Nordanstig Ilsbo
Harmånger
Jättendal
Gnarp
Bergsjö
Ljusdal Ljusdal
Färila
Ramsjö
Järvsö
Hudiksvall Bjuråker
Tilläggsområde 5
Värmland Torsby Vitsand
Östmark
Arvika Bogen
Övergångsområde 6
Gävleborg Hudiksvall Hudiksvall
Idenor
Hälsingtuna
Rogsta
Njutånger
Enånger
Delsbo
Norrbo
Forsa
Hög
Förordning (2021:1053).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 6 § den 1 maj 1996, då förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige skall upphöra att gälla, och i övrigt den 15 mars 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före ikraftträdandet.
  Förordningen skall i fråga om 6 §, såvitt avser företag med direktförsäljningskvot för mjölk, tillämpas från och med den 1 april 1995 och i övrigt från och med den 1 juli 1995, med undantag för 6 §, såvitt avser företag med leveranskvot för mjölk, och 8 §. Vid den tillämpningen skall, i stället för 10 § andra stycket, gälla att stöd lämnas för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 under perioden den 1 juli 1995-den 31 december 1996. Stöd som efter den 1 juli 1995 lämnats enligt förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige skall avräknas från stöd enligt denna förordning. Förordning (1996:300).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:291, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:JoU13
  CELEX-nr
  392R3887
  Ikraftträder
  1996-03-15

Förordning (1996:300) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

  Omfattning
  ändr. 7, 9, 13, 18 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1997:660) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1997. Förordningen skall dock i fråga om 8 och 10 §§ tillämpas från och med den 1 januari 1995 och i fråga om 6 § från och med den 1 april 1996.
  Omfattning
  ändr. 6, 8, 10 §§, bil.
  CELEX-nr
  392R3950
  Ikraftträder
  1997-08-15

Förordning (1998:1582) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 7, 8, 9, 10, 12 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1388) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2001:158) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-06-01

Förordning (2004:287) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2004. Förordningen skall dock i fråga om 6-8 och 12 §§ tillämpas från och med den 1 januari 2003.
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 §§
CELEX-nr
32003R1788
Ikraftträder
2004-06-15

Förordning (2005:24) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005. Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före den 1 januari 2005.
Omfattning
ändr. 16 §, bil.
CELEX-nr
32004R0796
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:249) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:841) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 8 §
CELEX-nr
32004R0854
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2008:29) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.
 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2007 om inte annat sägs under 3.
 3. Ändringarna i bilagan ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.
Omfattning
upph. 4 §; ändr. 14, 17 §§, bil.
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2009:84) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 16, 17 §§
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2010:1152) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 12 § och i övrigt den 15 november 2010.
 2. Bestämmelserna i 6 §, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 10 och 11 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock från den 1 juli 2010.
Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 §§
CELEX-nr
32009R1122
Ikraftträder
2010-11-15

Förordning (2015:269) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som avser perioden före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6, 16, 17 §§; ny 26 §, rubr. närmast före 26 §
Ikraftträder
2015-06-01

Förordning (2015:1071) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
upph. 22 §, rubr. närmast före 22 §: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, den nya bil. 1; ny 6 a §, bil. 2
Ikraftträder
2016-01-19

Förordning (2016:332) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 20 april 2016.
 2. Bilaga 2 i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 19 januari 2016.
Omfattning
ändr. 15 §, bil. 2
Ikraftträder
2016-04-20

Förordning (2017:11) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 24 §; nya 25 a, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 27, 29 §§
Ikraftträder
2017-03-01

Förordning (2018:194) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2018.
 2. Stöd enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2018.
Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 26 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder
2018-05-02

Förordning (2018:970) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr 24 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1556) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2018-10-15

Förordning (2019:700) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2021:1053) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Omfattning
ändr. 6 a §, bil. 2
Ikraftträder
2022-01-01