SJVFS 2006:40

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:19) om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:40

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2004:19) om in- och utförsel av

produkter av animaliskt ursprung och andra

produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar

till djur;

Saknr J 30:1

Utkom från trycket

den 24 maj 2006

beslutade den 24 maj 2006

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter

(SJVFS 2004:19) om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och

andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

dels att 12-14 och 23-30 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 7 § ska ha följande lydelse.

7 § Ett handelsdokument utfärdat av tillverkaren ska vid införsel från EU och från

Norge åtfölja produkter som anges i 15 – 21 §§. Av dokumentet ska framgå

produktens namn och art samt, i tillämpliga fall anläggningens godkännandenummer.

Av dokumentet ska framgå att de djurhälsokrav som gäller för införseln är uppfyllda.

Dokumentet ska i original åtfölja sändningen.

En produkt som anges i 15 - 21 §§ ska vid införsel från tredje land åtföljas av ett

hälsointyg. Av intyget ska framgå att de djurhälsokrav som gäller för införseln är

uppfyllda. Av intyget ska framgå produktens namn och art. Intyget ska vara utfärdat

av en officiell veterinär. Intyget ska i original åtfölja sändningen och ska bestå av ett

enda ark.

Handelsdokument

eller

intyg

som krävs i dessa föreskrifter samt

införseltillståndet enligt 9 § ska sparas i minst två år efter införseln av den som, utan

att enbart vara transportör, för in produkterna.

För en införsel från tredje land eller en transitering från tredje land genom EU till

tredje land av sådana produkter som anges i bilagorna VII och VIII till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 gäller som villkor att

produkterna ska åtföljas av samt uppfylla kraven i hälsointyg som utfärdats enligt

förlagorna i de kommissionsbeslut som anges i bilagan till kommissionens

förordning (EG) nr 812/2003.

1 Jfr kommissionens förordning (EG) nr 657/2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 999/2001 beträffande Förenade kungariket och om upphävande av rådets beslut

98/256/EG samt beslut 98/351/EG och 1999/514/EG (EGT L 116, 29.4.2006, s. 9, Celex

32006R0657).

SJVFS 2004:40

Saknr J 30:1

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 24 maj 2006.

HARALD SVENSSON

Susanne

Liljenström

(Foderkvalitetsenheten)

2