SJVFS 2006:42

Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:42

Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsoregler

för import och transitering av vissa levande hov- och

klövdjur;

Saknr J 11 A

Utkom från trycket

den 31 maj 2006

beslutade den 31 maj 2006

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3, 5 och 6 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om de djurhälsoregler som gäller vid

import eller transitering av vissa levande hov- och klövdjur till Europeiska unionen

(EU) från de länder som är förtecknade i bilagan till rådets beslut 79/542/EEG av den

21 december 1976 om upprättande av en förteckning över tredje länder från vilka

medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin och färskt kött2.

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

godkänt tredje land: tredjeland eller del av tredjeland, från vilket export till

gemenskapen av levande hov- och klövdjur är tillåten enligt 1 §,

hov- och klövdjur: de djur som förtecknas i bilaga 1, samt

officiell veterinär: veterinär med tillstånd av veterinärmyndigheten i ett tredje

land att utföra hälsokontroller av levande djur och att utfärda officiella intyg.

Villkor för import och transitering

3 § Som villkor för import och transitering av hov- och klövdjur från ett godkänt

tredje land gäller att

a) djuren ska komma från ett område som är fritt från de sjukdomar som

förtecknas i bilaga 2,

b) djuren inte får inte vara vaccinerade mot de sjukdomar som förtecknas i

bilaga 2,

c) djuren ska uppfylla djurhälsoreglerna i de rättsakter som anges i bilagorna IV

och V till rådets direktiv 2004/68/EG,

d) djuren innan de transporteras till Sverige har genomgått en kontroll av

en officiell veterinär för att säkerställa att djuren är friska och att

1

Jfr rådets direktiv 2004/68/EG av den 26 april 2004 om fastställande av djurhälsoregler för import till och transitering genom

gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG, samt om upphävande

av direktiv 72/462/EEG (EUT L 226, 25.6.2004, s. 128, Celex 32004L0068).

2 EGT L146, 14.06.1979, s. 15 (Celex 31979D0542).

SJVFS 2006:42

transportvillkoren i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd

(DFS 2004:10) om transport av levande djur är uppfyllda, samt

e) djuren åtföljs av ett veterinärintyg av vilket ska framgå att kraven i

punkterna a)-d) ovan är uppfyllda; veterinärintyget ska vara utformat i

enlighet med bilaga 3.

Kontroll

4 § Kontroll av djuren och åtföljande dokument ska vid import och

transitering ske på de gränskontrollstationer och på det sätt som anges i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära

kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska

unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge.

--------------------------

Denna författning träder i kraft den 31 maj 2006.

HARALD SVENSSON

Margareta Tervell

(Art- och smittskyddsenheten)

2

SJVFS 2006:42

Bilaga 1

Djur som omfattas av dessa föreskrifter

Taxon

Ordning

Familj

Genus/art

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas

ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp.,

Bison ssp., Bos ssp.(inbegripet Bibos, Novibos,

Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (inbegripet

Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp.,

Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (inbegripet Beatragus),

Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp.,

Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua

ssp., Naemorhedus ssp. (inbegripet Nemorhaedus och

Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus

ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp.,

Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp.,

Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra

ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra

ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp.,

Tragelaphus ssp.(inbegripet Boocerus)

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp.,

Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp.,

Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp.,

Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp.,

Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp.,

Potamochoerus ssp., Sus ssp.,

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Artiodactyla

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp.,

Rhinoceros ssp

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus ssp.

Proboscidae

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

3

SJVFS 2006:42

Bilaga 2

De sjukdomar som avses i 3 § dessa föreskrifter

Sjukdom

Villkor

Berörda djur

Mul- och klövsjuka (*)

Inget sjukdomsutbrott, inget belägg för virusinfektion och

ingen vaccinering utförd under de senaste 12 månaderna

Alla arter

Vesikulär stomatit

Inget sjukdomsfall under de senaste 6 månaderna

Alla arter

Vesikulär svinsjuka

Inget sjukdomsfall och ingen vaccinering utförd under de

senaste 24 månaderna

Arter av familjen Suidae

Boskapspest

Inget sjukdomsfall och ingen vaccinering utförd under de

senaste 12 månaderna

Alla arter

Får- och getpest

Inget sjukdomsfall och ingen vaccinering utförd under de

senaste 12 månaderna

Arter av genus Ovis och

Capra

Elakartad lungsjuka hos

nötkreatur

Inget sjukdomsfall och ingen vaccinering utförd under de

senaste 12 månaderna

Arter av genus Bos

Lumpy skin disease

Inget sjukdomsfall och ingen vaccinering utförd under de

senaste 36 månaderna

Arter av genus Bos,

Bison och Bubalus

Rift valleyfeber

Inget sjukdomsfall och ingen vaccinering utförd under de

senaste 12 månaderna

Alla arter utom de som

hör till familjen y Suidae

Bluetongue

Inget sjukdomsfall och ingen vaccinering utförd under de

senaste 12 månaderna med lämplig kontroll av

Culicoidespopulationen

Alla arter utom de som

hör till familjen y Suidae

Får- och getkoppor

Inget sjukdomsfall och ingen vaccinering utförd under de

senaste 12 månaderna

Arter av genus Ovis och

Capra

Afrikansk svinpest

Inget sjukdomsfall under de senaste 12 månaderna

Arter av familjen Suidae

Klassisk svinpest

Inget sjukdomsfall och ingen vaccinering utförd under de

senaste 12 månaderna

Arter av familjen Suidae

*) I enlighet med kapitel 2.1.1 i OIE:s manual.

4

SJVFS 2006:42

Bilaga 3

De krav rörande veterinärintyg som avses i 3 § e) dessa föreskrifter

1. Företrädaren för den behöriga myndighet i avsändarstaten som utfärdar det

veterinärintyg som ska medfölja sändningen av djur ska underteckna intyget och se

till att det är försett med en officiell stämpel. Detta krav avser samtliga sidor i intyget

om detta består av mer än en sida.

2. Veterinärintyget måste utfärdas på det eller de officiella språken i den mottagande

medlemsstaten och de medlemsstater där gränskontrollen sker, eller åtföljas av en

bestyrkt översättning till detta eller dessa språk. Ett annat officiellt gemenskapsspråk

än medlemsstatens eget får emellertid användas efter medgivande från

medlemsstaten.

3. Originalversionen av veterinärintyget ska åtfölja sändningen vid införseln till

gemenskapen.

4. Veterinärintyget ska bestå av

a) ett enda papper, eller

b) två eller fler sidor som utgör delar av ett enda och odelbart papper, eller

c) en serie sidor, där varje sida är numrerad så att det framgår att den utgör en

specifik sida i en bestämd serie (till exempel ”sida 2 av 4”).

5. Veterinärintyget ska vara försett med ett unikt identifieringsnummer. Om

veterinärintyget består av en serie sidor, ska varje sida anges med ett unikt

identifieringsnummer.

6. Veterinärintyget ska utfärdas innan den behöriga myndigheten i

destinationsmedlemsstaten avslutar kontrollen av den sändning som det avser.

5