SJVFS 2006:69

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall användas vid spridning av flytgödsel i växande gröda

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:69

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall

användas vid spridning av flytgödsel i växande gröda;

Utkom från trycket

den 29 augusti 2006

beslutade den 24 augusti 2006

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 § förordningen (1998:915) om

miljöhänsyn i jordbruket, samt efter samråd med Naturvårdsverket, att verkets

föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall användas vid spridning av

flytgödsel i växande gröda ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 september 2006.

MATS PERSSON

Ulrika

Rinman

(Växtnäringsenheten)