Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:915 i lydelse enligt SFS 2020:637
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1979:426) om skötsel av jordbruksmark
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

2 §  Ordet djurenhet har i denna förordning samma betydelse som i miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2013:260).

Hänsyn till natur- och kulturvärden

3 §  Jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter det att anmälan om åtgärden har gjorts till länsstyrelsen, om inte länsstyrelsen medger något annat. Anmälan behövs dock inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön och inte heller när marken tas i anspråk för verksamhet vars tillåtlighet prövats i särskild ordning.

[S2]Statens jordbruksverk får efter samråd med Naturvårdsverket och Riks-antikvarieämbetet meddela närmare föreskrifter om innehållet i en anmälan enligt första stycket om att ta jordbruksmark ur produktion.

 • MÖD 2008:38:Anmälan om tagande av jordbruksmark ur produktion ----- En markägare anmälde till länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § 1 st. miljöbalken att han avsåg att ta jordbruksmark ur produktion och istället plantera gran på den aktuella marken. Länsstyrelsen föreskrev att han endast fick plantera lövskog. Miljööverdomstolen fann att det i målet inte hade framkommit att någon skada på naturmiljön var förknippad med att plantera gran på den aktuella marken och upphävde länsstyrelsens beslut.
 • SJVFS 2020:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

4 §  Föreskrifter som avses i 12 kap. 8 § miljöbalken om den hänsyn till natur- och kulturvärden som skall tas vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

 • SJVFS 2020:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

Djurhållning och gödselhantering

5 §  Känsliga områden enligt artikel 3 i rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, i den ursprungliga lydelsen, är

 1. Gotlands län, kustområdena i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och Västra Götalands län samt delar av Blekinge, Skåne och Hallands län, och
 2. övriga delar av Stockholms och Södermanlands län samt delar av Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka kustområden och länsdelar som avses i första stycket. Förordning (2015:250).

 • SJVFS 2015:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
 • SJVFS 2004:62: Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
 • SJVFS 2013:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
 • SJVFS 2006:66: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

6 §  Jordbruksföretag med fler än 100 djurenheter skall ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under

 1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt
 2. tio månader vid annan djurhållning.

[S2]Inom de områden som anges i 5 § första stycket 1 skall jordbruksföretag med fler än tio djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under

 1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt
 2. tio månader vid annan djurhållning.

[S3]I övriga delar av landet skall jordbruksföretag med fler än tio djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under

 1. sex månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt
 2. tio månader vid annan djurhållning.

[S4]Inom områden som anges i 5 § skall jordbruksföretag där tio eller färre djurenheter hålls ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader. Jordbruksverket får föreskriva att kravet på lagringskapacitet inte skall gälla djurhållning som omfattar högst ett visst antal djur av ett visst djurslag. Förordning (2003:581).

 • MÖD 2020:34:Tillstånd till djurhållning ----- MÖD har i likhet med Statens jordbruksverk ansett att det inte kan anses generellt olämpligt att gödsellagring sker utanför en djurhållande verksamhet. Tillstånd till djurhållning har därför ansetts kunna ges även om en verksamhetsutövare inte har tillräcklig egen lagringskapacitet. Det ansågs inte finnas skäl att ifrågasätta att det är möjligt att avyttra gödsel i enlighet med vad sökanden hade redovisat och vad som krävs för att omhänderta gödsel från det antal djurenheter som tillståndet omfattar (jfr rättsfallet MÖD 2008:34). Den avgränsning av tillståndsprövningen och den villkorsskrivning som miljöprövningsdelegationen, som givit tillstånd, hade gjort ansågs mot den bakgrunden inte kunna strida mot miljöprövningens syfte. MÖD ansåg därför att det inte funnits skäl för mark- och miljödomstolen att upphäva tillståndet och avslå ansökan. Eftersom de övriga skäl som framförts mot verksamhetens tillåtlighet och de villkor som tillståndet förenades med av miljöprövningsdelegationen inte prövats av mark- och miljödomstolen har MÖD återförvisat målet dit.
 • SJVFS 2004:62: Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

7 §  Vid lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen som avses i 6 § vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. Förordning (2009:1529).

 • MÖD 2001:14:Miljösanktionsavgift för avsaknad av svämtäcke över flytgödselbehållare vid jordbruksföretag-----Med uttrycket ”verksamhet” i 30 kap. miljöbalken avses inte ett företags eller en koncerns hela verksamhet (som kan vara spridd på många olika platser), utan varje separat verksamhet eller anläggning på vilken en näringsidkare bedriver verksamhet. Miljööverdomstolen ansåg därför att ett jordbruksföretag kunde ådömas miljösanktionsavgift för var och en av fyra anläggningar för djurhållning som låg på fyra olika, geografiskt åtskilda jordbruksfastigheter. Däremot kunde inte flera avgifter tas ut för var och en av flera anläggningsdelar med samma funktion (flytgödselbehållare) inom en och samma anläggning.
 • MÖD 2020:34:Tillstånd till djurhållning ----- MÖD har i likhet med Statens jordbruksverk ansett att det inte kan anses generellt olämpligt att gödsellagring sker utanför en djurhållande verksamhet. Tillstånd till djurhållning har därför ansetts kunna ges även om en verksamhetsutövare inte har tillräcklig egen lagringskapacitet. Det ansågs inte finnas skäl att ifrågasätta att det är möjligt att avyttra gödsel i enlighet med vad sökanden hade redovisat och vad som krävs för att omhänderta gödsel från det antal djurenheter som tillståndet omfattar (jfr rättsfallet MÖD 2008:34). Den avgränsning av tillståndsprövningen och den villkorsskrivning som miljöprövningsdelegationen, som givit tillstånd, hade gjort ansågs mot den bakgrunden inte kunna strida mot miljöprövningens syfte. MÖD ansåg därför att det inte funnits skäl för mark- och miljödomstolen att upphäva tillståndet och avslå ansökan. Eftersom de övriga skäl som framförts mot verksamhetens tillåtlighet och de villkor som tillståndet förenades med av miljöprövningsdelegationen inte prövats av mark- och miljödomstolen har MÖD återförvisat målet dit.
8 § Har upphävts genom förordning (2009:1529).

9 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om lagring av stallgödsel.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det får länsstyrelsen medge undantag från 6 §. Förordning (2009:1529).

9 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om täckning av lagringsbehållare för sådant material som innehåller stallgödsel eller andra biologiska produkter från jordbruksverksamhet eller djurhållning och som har rötats i en biogasanläggning. Förordning (2015:250).

10 §  Jordbruksverket får meddela sådana föreskrifter som avses i 12 kap. 10 § miljöbalken om

 1. försiktighetsmått för gödselhantering när det gäller spridning av gödsel, och
 2. begränsning av antalet djur i ett jordbruk för jordbruksföretag med fler än tio djurenheter.

[S2]Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Förordning (2015:250).

 • SJVFS 2015:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
 • SJVFS 2006:69: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall användas vid spridning av flytgödsel i växande gröda
 • SJVFS 2012:41: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
 • SJVFS 2011:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
 • SJVFS 2005:74: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Växtodling

11 §  Jordbruksföretag med mer än 5 ha åkermark i Blekinge, Skåne och Hallands län skall ha minst 60 procent av marken höst- eller vinterbevuxen. För Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län skall motsvarande andel av marken vara minst 50 procent.

[S2]Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om odlingen.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen besluta om undantag.

Tillsyn och avgifter

12 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap.4, 30 och 32 §§miljötillsynsförordningen.

[S2]Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2020:637).

Överklagande

13 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande

14 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Rapportering

15 §  Jordbruksverket ska ta fram underlag för rapportering enligt artikel 3.4 och artikel 10 i rådets direktiv 91/676/EEG.

[S2]Underlaget för rapportering enligt artikel 3.4 ska lämnas till regeringen senast vid utgången av april månad vart fjärde år med start 2010.

[S3]Underlaget för rapportering enligt artikel 10 ska lämnas till regeringen senast vid utgången av april månad vart fjärde år med start 2012. Förordning (2009:1529).

15 a §  När Jordbruksverket tar fram underlag enligt 15 § eller tar fram eller ändrar åtgärdsprogram enligt artikel 5 i rådets direktiv 91/676/EEG, i den ursprungliga lydelsen, ska verket följa kraven i fråga om allmänhetens medverkan i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2015:250).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

CELEX-nr
391L0676
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1581) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
391L0676

Förordning (1999:769) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Är ett jordbruksföretag i drift den 1 november 1999 gäller inte 6 § andra stycket för då befintlig djurhållning förrän den 1 januari 2002.
Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2003:581) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.
 2. Har upphävts genom förordning (2011:1071).
 3. Bestämmelserna i 6 § fjärde stycket i dess nya lydelse skall tillämpas från och med den 1 juli 2007 för jordbruksföretag belägna inom områden som omfattas av 5 § första stycket 2.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2003-11-01

Förordning (2009:1529) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 7, 9 §§; ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2011:24) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:1071 ) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § första stycket 1 i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet kommer att omfattas av 5 § första stycket 1 i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § andra stycket från och med den 1 januari 2014. Jordbruksföretagen ska dock redan vid ikraftträdandet av denna förordning ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader.
 3. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet kommer att omfattas av 5 § första stycket 2 i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § tredje stycket från och med den 1 januari 2014. Jordbruksföretagen ska dock redan vid ikraftträdandet av denna förordning ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader.
 4. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet inte heller kommer att omfattas av 5 § i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § tredje stycket från och med den 1 januari 2014. Jordbruksföretagen ska dock redan vid ikraftträdandet av denna förordning ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader.
 5. Jordbruksföretag med tio eller färre djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet kommer att omfattas av 5 § i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § fjärde stycket från och med den 1 januari 2014.
Omfattning
upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:581; ändr. 5 §
CELEX-nr
32008R1137
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:260) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2015:250) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Omfattning
ändr. 1, 5, 10 §§; nya 9 a, 15 a §§
Ikraftträder
2015-06-15

Förordning (2020:637) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2020-08-01