SJVFS 2006:80

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2006:80

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och

kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen

(EU) och till Norge;

Saknr J 139

Utkom från trycket

den 27 n vember 2006

o

Omtryck

beslutade den 23 november 2006

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 § förordningen (1994:542) om

utförsel av levande djur i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel

av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till

Norge

2

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att rubriken till föreskrifterna, 1, 3 och 10 §§ samt rubriken närmast före 10 §

ska ha följande lydelse,

dels att i det föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 10 a §, samt en bilaga av

följande lydelse,

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av fjäderfä och kläckägg

till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Norge samt till tredje

land (SJVFS 2006:80).

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller utförsel av fjäderfä och kläckägg som inte är avsedda

för utställning, förevisning eller tävling. Vad avser utförsel till tredje land så är

föreskrifterna endast tillämpliga om utförseln gäller fjäderfän som är avsedda för att

vidmakthålla viltstammen. (SJVFS 2006:80).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, änder, fasaner,

strutsfåglar (ratiter) och rapphöns som föds upp eller hålls i fångenskap för avel,

produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för att genom utsättning

vidmakthålla viltstammen,

1 Jfr. kommissionens beslut 2006/605/EG av den 6 september 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med handel inom

gemenskapen med fjäderfän avsedda för vidmakthållande av viltstammen (EUT L 246, 8.9.2006, s. 12, Celex 32006D0605).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:173.

SJVFS 2006:80

kläckägg: befruktade ägg avsedda för kläckning,

daggamla kycklingar: kycklingar som inte mottagit foder och som inte är äldre än

72 timmar,

avelsfjäderfä: fjäderfä avsedda för produktion av bruksfjäderfä eller fjäderfä

avsedda för produktion av föräldradjur,

bruksfjäderfä: fjäderfä som hålls för produktion av konsumtionsägg eller uppföds

för produktion av kött,

fjäderfä för slakt: fjäderfä som skickas direkt till ett slakteri för slakt snarast

möjligt, dock senast 72 timmar efter ankomsten, samt

flock: fjäderfä med samma hälso- och immunitetsstatus vilka hålls i samma

djurutrymme. (SJVFS 2000:173).

Registrering

2 a § Den som exporterar djur eller djurprodukter som avses i 1 § ska vara

registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan om registrering ska ske på fastställd

blankett3och vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före det första

utförseltillfället. Registreringen gäller under ett år. (SJVFS 1995:102).

Hälsointyg

3 § Fjäderfän och kläckägg ska vid utförsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i

enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. Intyget ska

utfärdas av en officiell veterinär. Hälsointyg som åtföljer sändningar till andra EU-

länder och Norge av fjäderfän som är avsedda för att vidmakthålla viltstammen ska

innehålla följande fras: ”Denna sändning uppfyller villkoren i kommissionens beslut

2006/605/EG”.

Intyget ska vara utfärdat på dagen för lastningen och är giltigt i fem dagar. Det ska

vara utfärdat på svenska och på ett i mottagarlandet officiellt språk.

Intyget ska vara utfärdat separat för varje mottagare samt vara signerat och

stämplat med en färg som avviker från den övriga texten.

Intygsblanketter rekvireras från Jordbruksverket. (SJVFS 2006:80).

Kläckägg, daggamla kycklingar, avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

Allmänna bestämmelser

4 § Djuren respektive kläckäggen ska komma från en anläggning som är godkänd

och registrerad enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:45) om

obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä. Djuren får vid tiden för avsändandet inte

vara underkastade några djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä.

Den anläggning djuren eller äggen härrör från får inte vara belägen inom ett

område som är underkastat restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam

sjukdom.

3

Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

2

SJVFS 2006:80

Djuren eller äggen ska härröra från en flock som vid tiden för avsändandet inte

uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara angripen av någon smittsam

fjäderfäsjukdom.

Om djuren är vaccinerade ska vaccinationen ha utförts med ett av

Läkemedelsverket godkänt vaccin. (SJVFS 1995:102).

Kläckägg

5 § Kläckägg ska härröra från en flock som

1. hållits i godkända anläggningar i mer än sex veckor,

2. uppfyller kraven i 4 §, samt

3. inom 72 timmar före transporten har genomgått en djurhälsoundersökning av en

officiell veterinär och därvid inte visat tecken på eller givit anledning till misstanke

om förekomst av sjukdom, eller

4. ha genomgått månatliga hälsoundersökningar av en officiell veterinär, varvid

den senaste undersökningen ska ha skett inom 31 dagar före avsändandet.

Bedömningen av djurens hälsostatus ska ha skett på grundval av journaler och

aktuell information från den person som varit ansvarig för flocken under de sista 72

timmarna före avsändandet. Om journaler eller annan information givit anledning till

misstanke om förekomst av sjukdom, ska flocken dessutom ha undersökts av en

officiell veterinär och smittsam fjäderfäsjukdom inte ha konstaterats.

Äggen ska vara desinfekterade enligt den officiella veterinärens anvisningar och

vara märkta enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 1868/77

om tillämpningsföreskrifter för förordning nr 2782/75 om produktion och

saluförande av kläckägg och kycklingar av fjäderfä4. (SJVFS 2000:173)

Daggamla kycklingar

6 § Daggamla kycklingar måste ha kläckts ur kläckägg som uppfyller de krav som är

angivna i 5 §.

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

7 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä ska

1. sedan kläckningen eller i mer än sex veckor ha hållits i en sådan anläggning som

anges i 4 §,

2. ha underkastats en djurhälsoundersökning inom 48 timmar före transport och

därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit anledning till misstanke om

förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom, samt

3. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett av Läkemedelsverket

godkänt vaccin. (SJVFS 1995:102).

4 EGT L 209, 17.8.1977, s. 1, Celex 31977R1868.

3

SJVFS 2006:80

Fjäderfä för slakt

8 § Fjäderfä som är avsedda för omedelbar slakt ska

1. härröra från en anläggning

a) där de hållits i minst 21 dagar eller sedan kläckning,

b) som inte är underkastad restriktioner på grund av smittsam fjäderfäsjukdom,

samt

c) som inte är belägen i ett område som är underkastat restriktioner på grund av

någon för fjäderfä smittsam sjukdom.

2. härröra från en flock som har underkastats en djurhälsoundersökning inom fem

dygn före transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit

anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom. (SJVFS

1995:102).

Fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter

9 § Fjäderfä och kläckägg om tillsammans högst 19 enheter som utförs samtidigt,

ska härröra från flockar som

1. hållits i Sverige eller något av de länder som ingår i EU eller i Norge sedan

kläckningen eller under minst tre månader,

2. inte är underkastade restriktioner på grund av någon för fjäderfä smittsam

sjukdom,

3. inte är belägna i något område som är underkastat restriktioner på grund av

utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. vid avsändandet inte uppvisar några tecken på sjukdom, samt

5. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett av Läkemedelsverket

godkänt vaccin.

Djuren i sändningen ska dessutom ha befunnits negativa vid serologisk

undersökning avseende Salmonella pullorum och Salmonella gallinarum inom en

månad före transport i enlighet med ett kontrollprogram som omfattar samtliga djur.

Beträffande kläckägg och daggamla kycklingar, ska ursprungsflocken vara testad

under de senaste tre månaderna avseende Salmonella pullorum och Salmonella

gallinarum genom serologisk undersökning på en nivå som säkerställer med en

säkerhet om 95 procent att infektion påvisas när prevalensen är minst fem procent.

Bestämmelserna i nämnda stycken gäller inte för strutsfåglar och kläckägg av

strutsfåglar. (SJVFS 2000:173).

4

SJVFS 2006:80

Fjäderfä avsedda för att vidmakthålla viltstammen

10 § Fjäderfä som ska föras ut och som är avsedda för att vidmakthålla viltstammen

samt vid utförseltillfället är äldre än 72 timmar ska

1. härröra från en anläggning där de har vistats sedan kläckning eller under minst

21 dygn och där inga kontakter har skett med nyinsatta fjäderfän under de senaste 14

dagarna,

2. härröra från en anläggning som inte är underkastad restriktioner på grund av

någon för fjäderfä smittsam sjukdom,

3. komma från ett område som inte är underkastat restriktioner på grund av något

utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. ha underkastats en hälsoundersökning av officiell veterinär inom 24 timmar före

transport, varvid flocken som fjäderfäna kommer från inte har visat några tecken på

eller på annat sätt gett anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom,

5. härröra från en anläggning som följer sådana riktlinjer för god praxis i fråga om

biosäkerhet som anges i bilagan till dessa föreskrifter och som är bindande.

Anläggningen ska före utförseln ha genomgått en inspektion av officiell veterinär

som ska bekräfta att riktlinjerna i bilagan följs, samt ska

6. under de senaste två månaderna före avsändandet

a) ha omfattats av ett av Jordbruksverket beslutat officiellt övervakningsprogram

enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/94/EG av den 20

december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om

upphävande av direktiv 92/40/EEG

5

, eller

b) ha genomgått en serologisk undersökning med negativt resultat avseende aviär

influensavirus av subtyperna H 5 och H 7. Proverna som ligger till grund för

undersökningen ska slumpmässigt ha tagits från sändningens ursprungsflock.

Undersökningen ska omfatta 50 prover från ankor och gäss eller 20 prover från

övriga fjäderfän. (SJVFS 2006:80)

10 a § Fjäderfä som ska föras ut och som är avsedda för att vidmakthålla

viltstammen samt vid utförseltillfället är äldre än 72 timmar men yngre än en månad

ska ha genomgått en virologisk undersökning avseende aviär influensavirus.

Undersökningen ska, inom sju dagar före avsändandet, ha skett genom virusisolering

eller PCR på 20 svabbprover från kloak och 20 svabbprover från luftrör eller svalg.

Fjäderfäna ska också uppfylla de villkor som anges i 10 §. (SJVFS 2006:80).

Transportbestämmelser

Kläckägg och daggamla kycklingar

11 § Kläckägg och daggamla kycklingar ska transporteras antingen i för ändamålet

utförda engångslådor eller i lådor som kan återanvändas om de före transporten

rengjorts och desinfekterats. Dessa lådor

1. får innehålla enbart kläckägg eller daggamla kycklingar av samma art, kategori

och typ av fjäderfä som härrör från samma anläggning, och

5 EUT L 10, 14.1.2006, s. 16, Celex 32005L0094.

5

SJVFS 2006:80

2. ska vara märkta med uppgift om

a) avsändarland och region,

b) den fjäderfäart som äggen eller kycklingarna tillhör,

c) antalet ägg eller kycklingar i varje låda, samt

d) ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor som innehåller kläckägg eller daggamla kycklingar får föras samman i

lämpliga behållare för transport. Antalet lådor i varje behållare och märkning enligt

första stycket 2. ovan ska återfinnas på dessa behållare.

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

12 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä ska transporteras i lådor eller burar som

1. innehåller enbart fjäderfä av samma art, kategori och typ och som härrör från

samma anläggning, och

2. har märkts med ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor, burar och transportfordon

13 § Lådor, burar och fordon ska vara konstruerade så att de

1. förhindrar spill av gödsel och minimerar förlust av fjädrar under transport,

2. tillåter visuell inspektion av fjäderfä, samt

3. möjliggör rengöring och desinfektion.

Fordonen samt behållare, lådor och burar som inte är av engångskaraktär, ska före

lastning och lossning rengöras och desinfekteras.

Tilläggsgarantier

14 § Om mottagarlandet har rätt att kräva att djuren eller äggen ska vara fria från

ytterligare sjukdomar än de som anges i dessa föreskrifter, ska de uppfylla även

dessa hälsokrav.

Övriga bestämmelser

15 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:173).

-------------------------

Denna författning6 träder i kraft den 5 januari 1995. Genom författningen upphävs

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:126) om utförsel av fjäderfä och

kläckägg till länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

6 SJVFS 1995:7.

6

SJVFS 2006:80

----------------------

Denna författning7träder i kraft den 1 juli 1995.

----------------------

Denna författning8träder i kraft den 15 januari 2001.

-------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 30 november 2006.

MATS PERSSON

Tomasz

Dzieciolowski

(Smittbekämpningsenheten)

7 SJVFS 1995:102.

8 SJVFS 2000:173.

9 SJVFS 2006:80.

7

SJVFS 2006:80

Bilaga

Riktlinjer för god praxis i fråga om biosäkerhet på anläggningar som håller

fjäderfä för vidmakthållande av viltstammen som ska föras ut ur landet

1. Om flera fågelarter hålls på anläggningen ska skobyte och handtvätt ske vid

skötsel av de olika arterna.

2. Hållande av tamgäss, ankor och änder på anläggningar där det hålls höns,

kalkoner, pärlhöns, vaktlar, duvor, fasoner, rapphöns eller strutsfåglar är

endast tillåten om arterna är fysiskt separerade. Detta innebär att de ska hållas

i separata hus och utomhushägn för att undvika direkt kontakt.

3. Djurutrymmen och inredning ska vara lätta att rengöra och desinfektera.

4. Redskap och utrustning som används under hanteringen av fjäderfän ska

hållas rena. Omedelbart efter en tömning av ett hägn och före insättning av

nya fåglar, ska redskap, utrustning och vattenbad, rengöras och desinfekteras.

5. Ett rengöringsschema för djurutrymmen och inredning ska finnas och följas i

enlighet med anvisningar från en veterinär.

6. Änder ska ha tillgång till badbassäng eller andra artificiella badmöjligheter

som om det är möjligt ska täckas med ett tätt skydd. Vatten ska bytas

regelbundet. Yt- eller regnvatten får inte användas som badvatten.

Änder får endast vistas i sjöar, dammar eller liknande naturliga

vattenansamlingar på anläggningen om direkt eller indirekt kontakt med vilda

fåglar kan förhindras.

7. Ett införande av fjäderfä eller kläckägg från en annan anläggning

eller

införande av vilda fåglar till anläggningen ska ske under juni – september. Ett

sådant införande får dock inte ske inom två månader före tidpunkten för

utförsel ur landet. Införande av viltlevande andfåglar till anläggningen är

dock förbjuden enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2006:71) om förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen

aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i

fångenskap. (SJVFS 2006:80).

8