SJVFS 2007:10

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:10

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och

registrering av djur;

Utkom från trycket

den 6 mars 2007

beslutade den 1 mars 2007

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 9 § förordningen (2006:815) om

provtagning på djur m.m., att verkets föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning

och registrering av djur ska upphöra att gälla.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 2 april 2007.

MATS PERSSON

Niklas

Persson

(Registerutvecklingsenheten)