Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:815 i lydelse enligt SFS 2023:96
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Förordning (1998:134) om provtagning på djur, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-07-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

EU-bestämmelser

2 §  De EU-rättsliga grundförordningar som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. helt eller delvis kompletterar anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar.

[S3]Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs för att komplettera EU-bestämmelserna. Förordning (2021:183).

 • SJVFS 2013:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
 • SJVFS 2010:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
 • SJVFS 2016:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2011:29: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
 • SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

Provtagning och undersökning

3 §  Föreskrifter eller beslut i det särskilda fallet om provtagning eller undersökning enligt lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av

 1. Jordbruksverket för att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera smittsamma djursjukdomar och för att, i fråga om kontroller som görs enligt 2, genomföra efterföljande provtagning eller undersökning av djur,
 2. Livsmedelsverket för att kontrollera förekomsten av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter.

[S2]Beslut om föreskrifter när det gäller smittsamma djursjukdomar enligt första stycket 1 skall föregås av samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt.

[S3]Vad som sägs i denna förordning om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur.

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2015:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2010:58: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
 • SJVFS 2013:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
 • SJVFS 2010:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
 • SJVFS 2010:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
 • SJVFS 2011:29: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
 • SJVFS 2009:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 2021:10: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen
 • SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

4 §  Provtagning eller undersökning ska utföras av en veterinär eller annan person som utses av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket.

[S2]Analys av sådana prover som tas vid efterföljande provtagning enligt 3 § första stycket och sådana prover som avses i 3 § första stycket 2 får utföras av laboratorier som utses av Livsmedelsverket.

[S3]Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial enligt 4 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Förordning (2019:706).

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2015:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling

4 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning en veterinär eller den som är ansvarig för ett laboratorium ska anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar. Förordning (2009:1387).

 • SJVFS 2013:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen
 • SJVFS 2012:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen
 • SJVFS 2021:10: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen
 • SJVFS 2021:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor för livdjursförsäljning

5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om

 1. anmälningsskyldighet och skyldighet att föra anteckningar om verksamheten enligt 6 § första stycket 1 och 2 lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,
 2. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara journaler som rör sådan behandling enligt 6 § första stycket 3 samma lag, och
 3. krav på hygien i djurhållning enligt 6 § första stycket 4 samma lag.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta enligt 6 § andra stycket lagen om provtagning på djur, m.m. om villkor för försäljning av livdjur och om villkor för flyttning av sådana djur.

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2010:58: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
 • SJVFS 2010:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
 • SJVFS 2021:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

Användning av antimikrobiella medel och immunologiska veterinärmedicinska läkemedel

5 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. begränsningar av eller förbud mot användning av antimikrobiella medel vid behandling av djur i de fall sådana begränsningar eller förbud är förenliga med artikel 107.7 och 107.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG, och
 2. förbud mot användning eller innehav av immunologiska veterinärmedicinska läkemedel om något av villkoren i artikel 110.1 i Europaparla-mentets och rådets förordning (EU) 2019/6 är uppfyllt. Förordning (2023:96).

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller djurs hälsa

6 §  För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får Jordbruksverket, i andra fall än de som avses i 6 b §, meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. avlivning av djur,
 2. isolering av djur,
 3. förflyttningar av vattenlevande djur och produkter från vattenlevande djur till och från livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur,
 4. godkännande av anläggningar,
 5. begränsningar eller andra villkor i övrigt när det gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller när det gäller kontakter mellan djur och människor.

[S2]Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter enligt första stycket 3-5 som kan komma att påverka miljön i sjöar, vattendrag eller hav ska verket ge Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig. Förordning (2021:259).

 • SJVFS 2020:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease
 • SJVFS 2016:28: Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease
 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2019:68: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk
 • SJVFS 2017:43: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease
 • SJVFS 2021:10: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen
 • SJVFS 2021:7: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LFS 1980:9) om smittreningsåtgärder m.m. för den som kommer från land där mul- och klövsjuka förekommer
 • SJVFS 2021:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen
 • SJVFS 2021:14: Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar
 • SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

6 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. undantag från krav på registrering av anläggningar för landlevande djur enligt artikel 85 i förordning (EU) 2016/429,
 2. undantag från krav på registrering av transportörer enligt artikel 88 i förordning (EU) 2016/429,
 3. undantag från krav på registrering av aktörer som genomför uppsamling enligt artikel 91 i förordning (EU) 2016/429,
 4. undantag från krav på journalföring enligt artiklarna 102.2, 104.2 och 105.2 i förordning (EU) 2016/429,
 5. undantag från krav på förflyttningsdokument enligt artikel 113.2 i förordning (EU) 2016/429,
 6. undantag från krav på registrering av vattenbruksanläggningar enligt artikel 174 i förordning (EU) 2016/429,
 7. undantag från krav på godkännande av vattenbruksanläggningar enligt artikel 176.2 i förordning (EU) 2016/429,
 8. undantag från skyldighet för aktörer som driver en vattenbruksanläggning att journalföra uppgifter enligt artikel 186.2 i förordning (EU) 2016/429,
 9. undantag från skyldighet för transportörer av vattenlevande djur att journalföra uppgifter enligt artikel 188.2 i förordning (EU) 2016/429,
 10. undantag från de krav för förflyttning inom landet av vattenbruksdjur som framgår av artikel 197.1 och 197.2 i förordning (EU) 2016/429 i enlighet med artikel 198 i samma förordning, i andra fall än de som avses i 4 a § epizootiförordningen (1999:659) eller i 6 b §,
 11. undantag från de krav för förflyttning av vattenbruksdjur som framgår av artikel 201.1 i förordning (EU) 2016/429, i enlighet med artikel 201.2 i samma förordning, i andra fall än de som avses i 4 a § epizootiförordningen, och
 12. undantag från krav på djurhälsointyg enligt artikel 210 i förordning (EU) 2016/429, i andra fall än de som avses i 4 a § epizootiförordningen.

[S2]Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter eller fattar beslut enligt första stycket 10-12 som kan komma att påverka miljön i sjöar, vattendrag eller hav ska verket ge Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig. Förordning (2021:259).

6 b §  För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får Havs- och vattenmyndigheten, i andra fall än som anges i 4 b § epizootiförordningen (1999:659), meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om utsättning i naturen och förflyttning i naturen av vattenlevande djur.

[S2]Innan myndigheten meddelar föreskrifter eller fattar beslut ska myndigheten ge Jordbruksverket tillfälle att yttra sig. Förordning (2021:259).

7 §  I fråga om livsmedelsproducerande djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. omhändertagande eller märkning av djur,
 2. förbud mot att djur flyttas, överlåts eller används till livsmedel, samt
 3. avlivning av djur.

 • SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning

8 §  I fråga om produkter från livsmedelsproducerande djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert får Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. omhändertagande av djurprodukter,
 2. förbud mot att djurprodukter flyttas, överlåts eller används till livsmedel.

Märkning m.m.

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av identitetshandlingar för djur,
 2. rapportering av inträffade fall av smittsamma djursjukdomar,
 3. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
 4. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, samt
 5. förbud mot användning av anläggningar som inte uppfyller krav på registrering som föreskrivs med stöd av 4.

[S2]Jordbruksverket får i föreskrifter som avses i första stycket 1 överlåta till organisationer att föra register och utfärda identitetshandlingar.

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2017:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:14: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2017:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2015:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2015:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av anläggningar med fjäderfän
 • SJVFS 2012:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen
 • SJVFS 2010:58: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
 • SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning
 • SJVFS 2018:2: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2010:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
 • SJVFS 2007:10: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur
 • SJVFS 2017:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2016:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2015:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2014:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2012:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2012:35: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2012:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2012:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2011:22: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2011:20: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2010:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:80: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2009:79: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2009:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2009:54: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:85: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:84: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2007:73: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:71: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

Central databas för hästdjur

9 a §  Jordbruksverket ska upprätta den centrala databas över hästdjur som anges i artikel 39.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).

[S2]De organ som utfärdar identitetshandlingar eller registrerar tidigare utfärdade identitetshandlingar ska lämna de uppgifter som anges i artiklarna 28 e och 38.1 i kommissionens förordning (EU) 2015/262 till Jordbruksverket. Förordning (2016:103).

9 b §  Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i den centrala databasen. Förordning (2016:103).

9 c §  Länsstyrelserna, Livsmedelsverket och behöriga myndigheter i andra medlemsstater enligt kommissionens förordning (EU) 2015/262 har rätt att vid direktåtkomst ta del av uppgifter ur den centrala databasen.

[S2]Jordbruksverket ska lämna uppgifter ur den centrala databasen om länsstyrelserna begär det för verksamhet som avser offentlig kontroll av att kommissionens förordning (EU) 2015/262 följs eller annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

[S3]Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i artikel 38.1.a-f och l i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den ursprungliga lydelsen, till Livsmedelsverket.

[S4]Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i artikel 38.1.a, f och m i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den ursprungliga lydelsen, till sådana behöriga myndigheter som anges i första stycket. Förordning (2021:183).

9 d §  Direktåtkomst till uppgifter i den centrala databasen får endast medges

 1. länsstyrelserna,
 2. Livsmedelsverket, och
 3. sådana behöriga myndigheter som anges i 9 c § första stycket.

[S2]Direktåtkomst enligt första stycket 1 ska vara förbehållen de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Direktåtkomst enligt första stycket 2 får endast avse uppgifter som anges i 9 c § tredje stycket och ska vara förbehållen de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Direktåtkomst enligt första stycket 3 får endast avse uppgifter som anges i 9 c § fjärde stycket. Förordning (2016:103).

9 e §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om den centrala hästdatabasen. Förordning (2016:103).

Behörig myndighet

10 §  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar, om inte något annat framgår av 3, 4, 8, 12 a, 13, 14, 14 a eller 15 §, eller om regeringen beslutar något annat. Förordning (2021:259).

11 §  Jordbruksverket ska tilldela varje livsmedelsanläggning för sjukdomskontroll av vattenlevande djur som har godkänts enligt artikel 181.1 i förordning (EU) 2016/429 ett unikt godkännandenummer.

[S2]Jordbruksverket ska inhämta de uppgifter från kommunerna som behövs för prövningen enligt artikel 181.1 i förordning (EU) 2016/429.

[S3]Jordbruksverket ska underrätta Livsmedelsverket om godkännandet. Förordning (2021:259).

11 a §  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 19.1, 20.1, 21, 28.2, 28.3, 34, 36.1, 36.3, 37.1, 37.2, 38, 41.2, 42.1, 42.3, 43.1, 45.3, 71.2, 83.1 och 109.1 i förordning (EU) 2016/429 i andra fall än de som avses i 14 a § epizootiförordningen (1999:659).

[S2]Jordbruksverket ska lämna sådana underrättelser till kommissionen som avses i artikel 85, 88 och 91 i förordning (EU) 2016/429. Förordning (2021:259).

11 b §  Jordbruksverket ska utföra den uppgift som en medlemsstat har enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, nämligen att årligen, senast den 31 augusti, lägga fram en rapport till Europeiska kommissionen om genomförandet av de officiella kontrollerna under föregående år. Förordning (2014:1430).

11 c §  Jordbruksverket ska göra den anmälan till kommissionen som en medlemsstat ska göra enligt artikel 226.2 i förordning (EU) 2016/429 av nationella åtgärder som kan påverka förflyttningar av vattenlevande djur eller produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur mellan medlemsstaterna. Förordning (2021:259).

11 d §  Bestämmelser om godkännande av karantänsanläggningar för landlevande djur och godkännande av vattenbruksanläggningar som används till karantän för vattenlevande djur finns i förordning (EU) 2016/429.

[S2]Jordbruksverket ska ge länsstyrelsen tillfälle att yttra sig innan sådana anläggningar godkänns. Förordning (2021:259).

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

12 §  Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om inte något annat följer av 12 a, 13, 14, 14 a eller 15 §. Förordning (2021:259).

12 a §  Tullverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och utföra annan offentlig verksamhet enligt artikel 7-10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2122 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, särskild kontroll av passagerares personliga bagage och små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2021:183).

13 §  Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av

 1. att föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av 3 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. följs, och
 2. att föreskrifter och beslut om djurprodukter, som har meddelats med stöd av 8 § samma lag, följs.

[S2]Livsmedelsverket är även behörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt första stycket. Förordning (2021:183).

14 §  Livsmedelsverket är, genom de officiella veterinärerna och de officiella assistenterna, behörig myndighet att utöva offentlig kontroll

 1. enligt artikel 37.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll, och
 2. av att sådana föreskrifter och beslut följs som avser provtagning och undersökning på slakterier och vilthanteringsanläggningar och som har meddelats med stöd av 3 § första stycket 1.

[S2]Livsmedelsverket är även behörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt första stycket. Förordning (2021:183).

14 a §  Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll av förflyttningar av vattenlevande djur från ett naturvatten till ett annat och utsättning i naturvatten.

[S2]Länsstyrelserna är även behöriga myndigheter att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt första stycket. Förordning (2021:259).

15 §  Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelserna att utöva offentlig kontroll och att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

[S2]När Jordbruksverket överlåter offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet åt länsstyrelserna enligt första stycket, är länsstyrelserna behöriga myndigheter att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S3]Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet. Förordning (2021:183).

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård
 • SJVFS 2013:14: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

15 a §  Jordbruksverket ska även utföra uppgiften att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser djurhälsokrav inom tillämpningsområdet för lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. enligt artikel 4.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

[S2]Livsmedelsverket ska utföra uppgiften att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser kontroll av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter (livsmedelssäkerhet) inom tillämpningsområdet för lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. enligt artikel 4.2 b i förordning (EU) 2017/625. Förordning (2021:183).

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

16 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket, och
 3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften. Förordning (2021:183).

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2015:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
 • SJVFS 2021:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

Avgifter

17 §  Jordbruksverket och Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala sådan avgift som avses i 20 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. och om beräkningen av dessa avgifter.

 • SJVFS 2015:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2017:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:14: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2017:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:87: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:8) om avgift för BSE-tester för nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel
 • SJVFS 2007:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
 • SJVFS 2017:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2015:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2015:45: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2015:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2012:35: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2012:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2012:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2010:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:80: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2009:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:85: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:84: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2007:73: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:71: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

Ersättning av statsmedel

18 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ersättning enligt 19 a § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

[S2]Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket. Förordning (2014:1007).

Övriga bestämmelser

19 §  Jordbruksverket och Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. eller denna förordning.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av de bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar. Förordning (2023:96).

 • SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

20 §  I 23 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till länsstyrelsen.

[S2]I 24 och 24 a §§ lagen om provtagning på djur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2021:183).

Ändringar

Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

CELEX-nr
32005R0001
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2009:1387) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:291) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 10, 12 §§; nya 11 a, 12 a §§
CELEX-nr
32009R0206
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2014:1007) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:1430) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ny 11 b §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:103) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:1015) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:706) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
upph. 11 a §; ändr. 4, 14 §§
Ikraftträder
2019-12-14

Förordning (2021:183) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 2, 9 c, 10, 12, 12 a, 13, 14, 15, 16, 20 §§ rubr. närmast före 2, 12, 16 §§; ny 15 a §
Ikraftträder
2021-04-01

Förordning (2021:259) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 6, 10, 11, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 11 a, 11 c, 11 d, 14 a §§
Ikraftträder
2021-04-21

Förordning (2022:6) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2022-01-28

Förordning (2023:96) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 19 §; ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2023-04-01