SJVFS 2007:28

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:28

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med

animaliska biprodukter och införsel av andra

produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur och människor;

Saknr K 14:1

Utkom från trycket

den 29 mars 2007

beslutade den 29 mars 2007

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen (2006:1165) om

avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter att 2 kap. 34 §

verkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och

införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar

till djur och människor ska ha följande lydelse.

2 KAP. ANIMALISKA BIPRODUKTER

Avgifter för godkännande av anläggningar m.m.

34 § I ärenden om tillstånd för användning av animaliska biprodukter enligt artikel

23 i förordning (EG) nr 1774/20021 ska sökanden betala en avgift på 400 kr till

Jordbruksverket.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 29 mars 2007.

MATS PERSSON

Susanne Liljenström

(Foderkvalitetsenheten)

1 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.