Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-11-02
Ändring införd
SFS 2006:1165 i lydelse enligt SFS 2019:707
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-23

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för

 1. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och
 2. sådan offentlig kontroll som avses i 2 § första stycket lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om ekologiskt foder.

[S2]Ytterligare bestämmelser om avgifter för ekologisk produktion finns i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Förordning (2013:1061).

2 §  Bestämmelser om kontrollmyndigheter finns i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion. Förordning (2013:1061).

Årlig kontrollavgift

/Upphör att gälla U: 2019-12-14/

3 §  En kontrollmyndighets kostnader för annan offentlig kontroll än som avses i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd ska täckas av en årlig avgift. Detta gäller dock inte en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll av foderföretag i primärproduktionen av foder.

Bestämmelsen i första stycket innefattar skyldighet för en kommun att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. Förordning (2008:1055).

/Träder i kraft I: 2019-12-14/

3 §  En kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll ska täckas av en årlig avgift. Detta gäller dock inte kostnader för

 1. offentlig kontroll av foderföretag i primärproduktionen av foder, och
 2. sådan offentlig kontroll som avses i 12 §. Förordning (2019:707).

4 §  Avgiften ska betalas av foderföretagare och sådana företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll. Förordning (2011:418).

5 §  Avgiften ska betalas efter särskilt beslut av kontrollmyndigheten. Förordning (2011:418).

6 §  Avgiften fastställs av kontrollmyndigheten.

[S2]Om kontrollmyndigheten är en kommun ska avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Förordning (2011:418).

/Upphör att gälla U: 2019-12-14/

7 §  Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Vid beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de kriterier som föreskrivs i artikel 27.3-7 i samma förordning. Förordning (2008:1055).

/Träder i kraft I: 2019-12-14/

7 §  I 13-13 b §§ finns bestämmelser om hur den årliga avgiften ska beräknas. Förordning (2019:707).

8 §  /Upphör att gälla U:2019-12-14 genom förordning (2019:707)./ Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas om inte annat anges i 9 §. Förordning (2011:418).

9 §  /Upphör att gälla U:2019-12-14 genom förordning (2019:707)./ Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift ska beräknas för den kontroll som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2011:418).

10 §  Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmel-sen i första stycket när det gäller avgift för kontroll som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2009:921).

11 §  Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta ned eller efterskänka avgiften.

/Upphör att gälla U: 2019-12-14/

Avgift för extra offentlig kontroll

/Träder i kraft I: 2019-12-14/

Avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad

/Upphör att gälla U: 2019-12-14/

12 §  I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 finns bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgift ska beräknas för den kontroll som utförs enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Förordning (2008:1055).

/Träder i kraft I: 2019-12-14/

12 §  En kontrollmyndighet får ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. En bestämmelse om att avgift endast får tas ut om den bristande efterlevnaden bekräftas genom kontrollen finns i artikel 83.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

[S2]I artikel 79.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att avgift i vissa fall ska tas ut för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. Förordning (2019:707).

/Träder i kraft I: 2019-12-14/

Beräkning av årlig avgift och avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad

/Upphör att gälla U: 2019-12-14/

13 §  Avgift ska inte betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade. Förordning (2011:418).

/Träder i kraft I: 2019-12-14/

13 §  Årlig avgift, avgift för offentlig kontroll efter klagomål och avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

[S2]I artiklarna 81 och 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. Förordning (2019:707).

/Träder i kraft I: 2019-12-14/

13 a §  Kontrollmyndigheten får i det fall som anges i artikel 79.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 besluta att en avgift i det enskilda fallet inte ska tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften. Förordning (2019:707).

/Träder i kraft I: 2019-12-14/

13 b §  Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas, om inte annat anges i andra stycket.

[S2]Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur en avgift ska beräknas för den kontroll som avses i 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2019:707).

Avgift för godkännande och registrering

14 §  Den som anmäler en anläggning för verksamhet med foder eller animaliska biprodukter för godkännande eller anmäler en anläggning eller driftansvarig för registrering, ska betala en avgift för Jordbruksverkets behandling av anmälan. Förordning (2011:418).

15 §  Avgiftens storlek fastställs av Jordbruksverket.

/Upphör att gälla U: 2019-12-14/

16 §  Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Vid beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de kriterier som föreskrivs i artikel 27.4–7 i samma förordning. Förordning (2011:418).

/Träder i kraft I: 2019-12-14/

16 §  Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:707).

/Träder i kraft I: 2019-12-14/

16 a §  Kontrollmyndigheten får i det fall som anges i artikel 79.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 besluta att en avgift i det enskilda fallet inte ska tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften. Förordning (2019:707).

17 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas. Förordning (2011:418).

 • SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder

Föreskrifter om andra avgifter

18 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala ytterligare avgifter för kontroll eller prövning.

[S2]Om Jordbruksverket har föreskrivit skyldighet att betala avgift för en statlig myndighets kontroll eller prövning får verket även meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas.

[S3]Om Jordbruksverkets föreskrifter enligt första stycket innefattar avgift för en kommuns kontroll eller prövning är kommunen skyldig att ta ut en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Förordning (2011:418).

 • SJVFS 2019:75: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller
 • SJVFS 2014:43: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

Föreskrifter om verkställighet

19 §  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande m.m.

20 §  I 31 och 32 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och i 29 och 30 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns det bestämmelser om överklagande av statliga myndigheters och kommunala nämnders beslut. Förordning (2013:1061).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Om de sammanlagda avgifter som tas ut av en statlig kontrollmyndighet för att täcka årlig kontroll av en verksamhet för avgiftsåret 2007 ändras genom denna förordning, utan att verksamheten har ändrats, skall avgift betalas med det belopp som är lägst av de belopp som följer av denna förordning och äldre bestämmelser i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.
 3. Avgift som Livsmedelsverket tar ut för sådan offentlig kontroll av en verksamhet som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter för 2007 skall fastställas på grundval av den verksamhet som bedrivs under 2007.
 4. Om en kommuns beslut om årlig kontrollavgift för avgiftsåret 2007 grundar sig på en taxa som beslutats efter utgången av 2006 skall avgiften motsvara den del av avgiften som belöper på resterande del av året sedan taxan trätt i kraft.
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1055) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 3, 7, 12 §§
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:921) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:418) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2011-05-15

Förordning (2013:1061) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 1, 2, 20 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2019:707) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Omfattning
upph. 8, 9 §§; ändr. 3, 7, 12, 13, 16 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 13 a, 13 b, 16 a §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2019-12-14