SJVFS 2007:31

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och vad avser fiskprodukter, Island

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:31

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller

av produkter som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge

och vad avser fiskprodukter, Island;

Saknr J 35:1

Utkom från trycket

den 11 maj 2007

beslutade den 10 maj 2007

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 21 § förordningen (1994:1830)

om införsel av levande djur m.m., att bilaga 1 till verkets föreskrifter (SJVFS

1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU), Andorra,

Färöarna, Norge och vad avser fiskprodukter,

Island ska ha följande lydelse;

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 14 maj 2007.

MATS PERSSON

Kinfe

Girma

(Veterinära

tillsynsenheten)

1, rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av

veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L24 30.1.1998 s.

9),, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/104/EG (EUT L 363 20.12.2006 s 352 Celex

32006L104).

SJVFS 2007:31

Bilaga 1

EU:s område

1.

Belgiens territorium

2.

Bulgariens territorium

3.

Tjeckiens territorium

4.

Danmarks territorium med undantag för Färöarna och Grönland

5.

Tysklands territorium

6.

Estlands territorium

7.

Greklands territorium

8.

Spaniens territorium med undantag för Ceuta och Melilla

9.

Frankrikes territorium

10.

Irlands territorium

11.

Italiens territorium

12.

Cyperns territorium

13.

Lettlands territorium

14.

Litauens territorium

15.

Luxemburgs territorium

16.

Ungerns territorium

17.

Maltas territorium

18.

Nederländernas territorium i Europa

19.

Österrikes territorium

20.

Polens territorium

21.

Portugals territorium

22.

Rumäniens territorium

23.

Sloveniens territorium

24.

Slovakiens territorium

25.

Finlands territorium

26.

Sveriges territorium

27.

Förenade kungarikets territorium