SJVFS 2007:54

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:105) om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:54

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:105) om ersättning på grund

av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657) ;

Saknr K 7:1

Utkom från trycket

den 27 juni 2007

beslutade den 26 juni 2007

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 a § epizootiförordningen

(1999:659) att det i verkets föreskrifter (SJVFS 1999:105) om ersättning på grund av

beslut med stöd av epizootilagen (1999:657) ska införas en ny paragraf, 1 a § av

följande betydelse

Ansökan om ersättning

1 a § Ansökan om ersättning enligt epizootilagen ska göras hos Jordbruksverket

inom sex månader från den dag då anspråket uppkom. Görs inte ansökan inom den

angivna tiden är rätten till ersättning förlorad.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007.

MATS PERSSON

Maria

Ekengard

(Nationella

enheten)