SJVFS 2007:59

Statens jordbruksverks föreskrifter om tävling med hästdjur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007: 59

Statens jordbruksverks föreskrifter om tävling med

hästdjur;

Saknr M 29

Utkom från trycket

den 13 juli 2007

beslutade den 12 juli 2007

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 och 5 §§ förordningen

(2007:630) om tävling med hästdjur, följande.

Ansökan om godkännande

1 § Ansökan om godkännande av en sådan organisation som avses i 5 § andra stycket

lagen (2007:629) om tävling med hästdjur ska göras hos Jordbruksverket och ska

innehålla uppgifter om organisationens namn, adress, telefonnummer,

organisationsnummer och namn på kontaktperson. Till ansökan ska bifogas

organisationens tävlingsregler.

Ett godkännande enligt första stycket gäller i fem år.

Avgifter för godkännande av organisationer

2 § I ärenden om godkännande av en organisation enligt 1 § dessa föreskrifter ska

sökanden betala en avgift på 1100 kr till Jordbruksverket.

Information om avsatta medel

3 § Information om fördelning av avsatta medel från prissumman eller annan vinst

vid en hästtävling enligt 2 § förordningen (2007:630) om tävling med hästdjur ska

lämnas en gång per år, senast den 15 februari, på Jordbruksverkets blankett D 165.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2007.

CHRISTINA HUHTASAARI

Sophia

Thollander

(Djuravdelningen)