SJVFS 2007:61

Statens jordbruksverks föreskrifter om provtagning av svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2007:61

Statens jordbruksverks föreskrifter om provtagning av

svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine

Reproductive and Respiratory Syndrome);

Saknr K 40

Utkom från trycket

den 16 juli 2007

beslutade den 16 juli 2007

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 3 § 1 förordningen (2006:815) om

provtagning på djur, m.m., samt efter samråd med Statens veterinärmedicinska

anstalt (SVA), följande.

Syfte

1 § Dessa föreskrifter syftar till att genom provtagning kartlägga förekomst av PRRS

hos svin (suidae).

Provtagning

2 § Provtagning ska ske av sådana svin som Jordbruksverket bestämmer och som

finns på en anläggning, i en byggnad eller annan inrättning eller i ett område som

ligger i en sådan geografisk zon som anges i ett särskilt beslut av Jordbruksverket.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 16 juli 2007.

CHRISTINA HUHTASAARI

Karin Åhl

(Djuravdelningen)